Andragógia alapképzési szak

Vitéz János Tanárképző Központ Felnőttképzési és Művelődési Tanszék
Központ mb. vezetője: Dr. Gloviczki Zoltán egyetemi docens
Tanszékvezető: Dr. Rajki Zoltán főiskolai tanár
Szakfelelős: Dr. Cseszka Éva egyetemi adjunktus
Titkárság: Esztergom, Majer István út 1-3. 3. emelet 413.
Telefon: (06-33) 413-699/144
E-mail: andragogia@btk.ppke.hu


Tantárgylisták


Szakképzettség megnevezése

andragógus


Képzési idő

6 félév


Mi is az andragógia?
Elmélet és gyakorlat, amely, eredeti értelmében, a felnőttek nevelésével/önnevelésével, képzésével/önképzésével, oktatásával/tanulásával foglalkozik, tágabb értelmében a széleskörű művelődési tevékenység elméletével és gyakorlatával.

Így tehát pl. a felsőoktatás is felnőttképzés? - Bizonyos értelemben igen. Egyedülálló, hogy a képzés alanya, a „felnőtt” hallgató, és tárgya, a „felnőtt” hallgató képzése, ilyen  reflexív kapcsolatban álljon! Ez nagyban segíti a személyi, szociális és szakmai kompetenciák kialakítását.


A képzésről

Az első alapozó évben kötelezően a bölcsészképzés általános tudományos alapjait sajátítják el.

A második év az andragógia elméleti alapjait és gyakorlatait fogja össze.

Szakmai gyakorlatok különböző területeken, a régió intézményeiben.

A harmadik év az andragógiára épülő kötelezően választható szakirányok és abban foglalt kötelezően választható gyakorlatközeli specializációk éve.

Szakmai gyakorlatok különböző területeken, a régió intézményeiben.


Szakirányok

felnőttképzési szervező

művelődésszervező


Miért érdemes andragógia alapszakot választani?

 • A szakmai, személyi és szociális kompetenciák kialakításával felkészít a pedagógiai, pszichológiai képzési ág számos szakán az MA fokozatra való felvételre.
 • A bölcsész végzettségűek között kiemelten jó helyzetben vannak, mert számos elhelyezkedési lehetőség áll előttük, az állami, önkormányzati, nonprofit és vállalkozói szférában egyaránt.
  • Az andragógia a 16 legnépszerűbb szak között van, az oktatáspolitikusok szerint ez olyan képzés, amely jó befektetést jelent a szülőknek, mert jól el lehet helyezkedni a diplomával.
  • A közösség- és művelődésszervező, felnőttképzési szakmák minden európai országban, és a világ más részein is megtalálhatók.
   • A szakirányok és speciális tárgyak (marketing, PR, rendezvényszervezés, HR ismeretek, coaching, animáció) széles szakterületeken munkavállalási lehetőséget biztosítanak. Hallgatóink tanulmányaik elvégzése után akár saját céget is szervezhet, működtethet.
   • Az élethosszig tartó tanulás korunk jellemzője. Az andragógia szak piacképes tudást, modern munkaerő piaci lehetőségeket, valamint az élet több területén felhasználható gyakorlatot jelent

 

Miért ismerős?

Mert a „képzési célban” megfogalmazottak alapján olyan munkaterületekre készít fel, amelyek ismerősek, ismertek, elismertek és keresettek.

„Az alapszak célja olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján szakirányú felkészültségüknek megfelelően

– képesek a felnőttképzés és a közművelődés különböző színterein és szintjein, a településeken, az intézményekben, a szervezetekben és közösségekben,

– közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.

A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.” (Részlet az andragógia alapszak képzési követelményeiből 2005.)


Gyakorlati képzés

A gyakorlati készségfejlesztés elősegítése érdekében széleskörű kapcsolatok kialakítására törekszik a felnőttképzési- és művelődésellátó intézményrendszer minden szektorával, mivel BA szakunkon az elméleti tudást csoportos, majd egyéni szakmai gyakorlat egészíti ki.

A szakmai gyakorlat külső helyszínei az alapszak legszélesebben értelmezett szakterületének intézményei, nonprofit és profitorientált iskolarendszerű és iskolán kívüli, valamint a legszélesebben értelmezett kultúraközvetítő intézmények, s azok irányítási, igazgatási szervezetei, kiemelten a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, és a saját kistérség, lakóhely erre alkalmas intézményei.

x