Tanári mesterképzési szak Angoltanár szakterületi modul

Angol–Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Reményi Andrea egyetemi docens
Titkárság: Ambrosianum I. emelet 226.
Telefon: (06-26) 577-000/2886
E-mail: angol@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Felvételi tájékoztató

Kurzusok, tematikák

További információ


Szakképzettség megnevezése

okleveles angoltanár


Képzési idő

4 félév + 1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

Célunk az alapszakon vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
A végzett hallgató képessé válik magas szintű célnyelvi kommunikációs kompetenciák (legalább C1-es szinten) alkalmazására, valamint jártasságot szerez a stílusok és stílusrétegek alkalmazásában.
A nyelvpedagógia elméletének tükrében alkalmazni tudja a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait, a nyelvtan, a kiejtés és intonáció, valamint az adott célnyelvi kultúrákra vonatkozó ismeretek tanítása, gyakoroltatása, mérése és értékelése során.
A végzett hallgató ismeri és tudja alkalmazni az olyan nyelvtanulást segítő munkaformákat, mint például az önszabályozó tanulás, az együttműködő tanulás (pár- és csoportmunka), valamint az ún. frontális osztálymunkát. Ismeri és alkalmazza a kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléleteket, a tantárgyközi és a szakmaorientált nyelvtanítás alapelveit, valamint képes dráma- és projektpedagógiai folyamatokat tervezni, irányítani és értékelni.


A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: anglisztika alapszak +10 kredit tanárképzési modul, valamint anglisztika mesterszak, vagy a korábbi főiskolai szintű angol nyelv és irodalom főiskolai szintű szak, egyetemi szintű amerikanisztika és angol nyelv és irodalom szak.

Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.

A második tanári szakképzettség bemenetéhez elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: anglisztika minor program (50 kredit) és felsőfokú C típusú nyelvvizsga valamint 10 kredit tanárképzési modul

x