Digitális bölcsészet MA

Elméleti Nyelvészet Tanszék
Tanszékvezető: Dr. É. Kiss Katalin egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Surányi Balázs egyetemi docens
Titkárság: Ambrosianum I. emelet 226.
Telefon: (06-26) 577-000/2886
E-mail: angol@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Tantárgyleírások

A képzési területről bővebben

Részletes információ a digitális kultúra szakirányról


Szakképzettség megnevezése

okleveles digitális bölcsész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik egyrészt ismerik az emberi nyelv, elsősorban a magyar hangtani, alaktani, mondattani, jelentéstani rendszerét és e rendszerek feltárásának módszertanát, másrészt ismerik a számítástechnika, az informatika alapjait, a nyelvtechnológia elméletét és gyakorlatát, és ezek birtokában képesek a nyelvi jelenségek számítógépes modellálására. A szakot elvégzők kellő alapot kapnak akár az elméleti, akár a gyakorlati szakemberré váláshoz. A digitális bölcsészet mesterképzési szak belépőként szolgál a nyelvészeti doktori iskolákba, és rajtuk keresztül a nyelvész kutatóvá, oktatóvá váláshoz. Végzettjeink a kutatás-fejlesztésben, a gombamód szaporodó számítógépes fordítással, beszédelőállítással, beszédértéssel, adatbáziskezeléssel, adatbányászattal stb. foglalkozó vállalatoknál is munkát találhatnak. A digitális bölcsészeti tanulmányok egyéb  bölcsész-  és  társadalomtudományi  ismereteket  kezelő  digitális  rendszerek működtetésében is kamatoztathatók.

Specializációk:

  • digitális kultúra
  • számítógépes nyelvészet


A felvétel feltételei

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területen a magyar, a történelem, a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, valamint a szabad bölcsészet alapképzési szakok, továbbá a társadalomtudomány képzési terület társadalomismeret képzési ág alapképzési szakjai (mint informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzések).
A meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok a bölcsészet-, valamint társadalomtudományi alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a korábbi bölcsészet-, valamint társadalomtudományi főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A meghatározott szakokon a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10 kredit filozófiatörténet, esztétika, társadalomismeret, könyvtárismeret és kommunikáció ismeretkörökből. A jelentkezőnek lehetősége van arra,hogy a hiányzó, legfeljebb 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerezze meg. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: jártasság az alapvető informatikai rendszerek gyakorlati alkalmazásában és középszintű angol nyelvtudás.


Szóbeli felvételi

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli felvételin a jelentkezőnek logikai, elemző, rendszerező, problémamegoldó készségeit és képességeit feltáró feladatokat kell elvégeznie. Az írásbeli feladatokról a honlapról tájékozódhat.
A szóbeli felvételin a jelentkező nyelvészeti tájékozottságát, számítógépes felhasználói ismereteit és motiváltságát vizsgáló felvételi beszélgetésre kerül sor.

x