Elméleti nyelvészet MA

Elméleti Nyelvészet Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Surányi Balázs egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. É. Kiss Katalin egyetemi tanár
Titkárság: Ambrosianum I. emelet 226.
Telefon: (06-26) 577-000/2886
E-mail: angol@btk.ppke.hu

Tantárgylisták

Tantárgyleírások


Szakképzettség megnevezése

okleveles elméleti nyelvész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Az elméleti nyelvészet mesterképzési szak elsősorban az emberi nyelv rendszerének tanulmányozására, a hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan rendszerének feltárására, valamint a magyar nyelv szerkezetének vizsgálatára irányul. Lehetőséget nyújt a történeti és összehasonlító nyelvészet, a szociolingvisztika, a pragmatika, a pszicholingvisztikai, valamint a nyelvfilozófia tanulmányozására is. A PPKE elméleti nyelvészet programjának egyedülálló elemét képezik a PPKE Informatikai Karával közös számítógépes nyelvészeti kurzusok. A képzés fontos része a modern nyelvészeti kutatások modelláló-kísérletező módszertanának elsajátíttatása. Programunk célja, hogy hallgatóink képessé váljanak az elméletek és elemzések kritikus értékelésére, a megoldandó problémák megértésére és elemzésére és eredményeik meggyőző bemutatására.


A felvétel feltételei

Az elméleti nyelvészet mesterszakra feltétel nélkül elfogadjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet szakirányának vagy a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakirányának nyelvészeti ismeretköreiből legalább 50 kreditet szereztek. Azok a hallgatók is felvételt nyerhetnek, akik valamely (elsősorban modern filológiai vagy magyar) alapszakon a fonológia, szintaxis, logika és formális szemantika ismeretkörökből legalább 19 kredittel rendelkeznek. Nekik az 50 kredithez hiányzó kreditjeiket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a PPKE BTK tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezniük.


Szóbeli felvételi

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli felvételin a jelentkezőnek logikai, elemző, rendszerező, problémamegoldó készségeit és képességeit feltáró feladatokat kell elvégeznie. Az írásbeli feladatokról a honlapon tájékozódhat.
A szóbeli felvételi vizsgán a jelentkező nyelvészeti tájékozottságát és motivációit feltáró beszélgetésre kerül sor.

x