Tanári mesterképzési szak mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár szakterületi modul

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens

Tantárgylisták, mintatantervek →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

Képzési idő

4 félév + 1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat

A képzésről

A 21. századi fiatalok személyiségfejlesztése speciális feladatokat jelöl ki a nevelő – oktató intézmények számára. A mindennapi szocializációs hatások kiegészítéseként, az intézményes nevelésnek feladata, a személyiségfejlődés harmóniáját biztosító, az önfejlesztő és –közösségfejlesztő tevékenységeket támogató megoldások felfedeztetése a tanulókkal. A digitalizálódott valóságban nem teljesen magától értetődő az eligazodás, szükség van sajátos felkészültségekre, támpontokra. A különféle élethelyzetek értelmezései magas szintű kommunikációs kompetenciát kívánnak meg. Ezért a 2012-ben elfogadott Nemzeti alaptantervben a médiatudatosság kiemelt nevelési területként szerepel, az anyanyelvi kommunikációs kompetencia és a digitális kompetencia pedig kulcskompetenciaként került meghatározásra. A képzés felismeri, hogy egyre nagyobb szükség van a mozgóképírás, -olvasás és a médiakultúra szabályainak, jelentőségének ismeretére, a tömegkommunikációs eszközökben megjelenő nyílt és rejtett üzenetek felismerésének a képességére, a mozgókép és média kifejezési eszközeinek használatára. Az eligazodást a média és a film világában, a történet filmes, rádiós, televíziós alkotásokban való megkülönböztetésének, illetve a dokumentum és a fikció felismerésének és értelmezésének a képessége biztosíthatja. Ezért kiemelten támogatja a tanulók filmes műveltségének alakulását, segíti a különböző mediatizált kommunikációs helyzetek (nyomtatott sajtó, tv, rádió, internet) értelmezését, aktív és tudatos feldolgozását, a kritikai attitűd kialakulását. Célja a médiaműveltség, médiatudatosság és a kritikai gondolkodás fejlesztése, az eredményes és hatékony kommunikáció alakítása.

A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: mozgóképkultúra és médiaismeret, kommunikáció és médiatudomány vagy média design alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak filmelmélet és filmtörténet vagy kommunikáció és médiatudomány szakiránya +10 kredit tanárképzési modul, a korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű kommunikáció szak.
Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.
A második tanári szakképzettség bemenetéhez elfogadott alapszakok: kommunikáció és médiatudomány minor program +10 kredit tanárképzési modul.

 

Szóbeli felvételi


A benyújtandó dokumentumok és a felvételi beszélgetés a jelentkező konkrét, az MA tanulmányok elvégzéséhez szükséges alkalmasságát hivatottak igazolni. A dokumentumok a következők:
1. A teljes BA tanulmányok tanulmányi átlaga, (leckekönyv másolata is szükséges)
2. a záróvizsga eredménye, (igazolás szükséges)
3. a BA diploma másolata,
4. a BA-s szakdolgozat eredménye, (igazolás szükséges)
5. fényképes önéletrajz,
6. egy nyomtatott formában beküldött motivációs-levél és kutatási terv (4000n leütés szóközökkel). Ami a következőket tartalmazza: a személyes és szakmai motivációk és érdeklődési kör ismertetését, a tervezett, majdani MA diplomamunka irányát, vagy pontos témáját, a témában eddig végzett előzetes vizsgálódások, ha vannak: kutatások ismertetését, a téma-feldolgozás lehetséges módozatait.

x