Német nyelv, irodalom és kultúra MA

Közép-Európa Intézet
Germanisztika Tanszék
Megbízott intézetvezető: Dr. Pálfalvi Lajos habilitált docens
Szakfelelős: Dr. Bognár Zsuzsa egyetemi docens
Titkárság: Anselmianum 104.
Telefon: (06-26) 577-000 /2954
E-mail: germanisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsészKépzési idő

4 félév


A képzésről

A képzés célja olyan német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével és a német nyelvben, a német nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak német szakiránya, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak, főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom szak, német nyelvtanár (nemzetiségi) szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A német vagy német nemzetiségi szakirányától eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

A képzés német nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele német nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.


Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapszak nyelvétől eltérő államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.


Szóbeli felvételi

A felvételi elbeszélgetés tárgya az eddig tanultak alapján két témakör:

  1. Beszéljen a német nyelvű irodalom valamelyik korszakáról egy-egy olvasott prózai mű alapján a következő szerzőktől: E. T. A. Hoffmann vagy Rilke vagy Thomas Mann vagy Ingeborg Bachmann.
  2. Beszéljen a német mondat szerkezetéről általában (úgy is mint keretes szerkezet, fő és mellékmondati szórend, különböző egyszerű és összetett mondatok, mondatrészek megkülönböztetése, stb.)

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: német nyelven írt motivációs levél, és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x