Tanári mesterképzési szak Némettanár szakterületi modul

Közép-Európa Intézet
Germanisztika Tanszék
Megízott intézetvezető: Dr. Salánki Ágnes egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Szigeti Imre egyetemi tanár
Titkárság: Ambrosianum I. emelet 226.
Telefon: (06-26) 577-000/2871
E-mail: germanisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles némettanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

A tanárképzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni azokra a tartalmakra, amelyeknek gyakorlati jelentősége van a tanári pályán. Fontosnak tartjuk az oktatott szaktárgyi tematika pedagógiai jellegű alkalmazását és egy, a német kultúrán nyugvó szélesebb műveltségi bázis átadását.
Német nyelvészet: az alkalmazott nyelvészet főbb területeinek ismeretanyaga, szocio- és pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás; a tanításhoz szükséges kontrasztív nyelvészeti alapok és kérdések.
Ismeretek a német irodalom és kultúra területén: a német nyelvterület kultúrájának (irodalom, film, képzőművészet, alkalmazott művészetek) legfontosabb szellemi és művészeti irányzatai, a modern kori irodalmi műfajok értő elemzése és befogadása; a modern és a posztmodern irodalom sajátosságai, kultúratudományos kérdések és megközelítésmódok.


Szakmódszertani ismeretek

A német nyelv tanításának módszertana: a nyelvtanítás elméleti tudnivalói és gyakorlati ismeretei; pedagógiai nyelvtan; nyelvi készségfejlesztés tanároknak.
A nyelvtudás mérése és értékelése; az osztálytermi értékelés, az érettségi és a nyelvvizsgák.
A kétszintű nyelvi érettségi vizsga követelményei; vizsgafeladatok készítése, kipróbálása, ellenőrzése.


A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: germanisztika alapszak +10 kredit értékű tanárképzési modul, német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, főiskolai szintű német nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy egyetemi szintű német nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom szak.

Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.

A második tanári szakképzettség bemenetéhez elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények: germanisztika, német szakirány/nemzetiségi német szakirány minor programok (50 kredit), felsőfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga, 10 kredit tanárképzési modul.


Szóbeli felvételi

A felvételi vizsga szóbeli, két részből áll. Először a jelentkezőnek értelmeznie kell szabadon egy német nyelvű idézetet vagy szólást, vagy közmondást. Ezt követően beszélgetést folytat egy német nyelvű irodalmi mű ismeretéről, illetve értelmezéséről. A tételként szereplő idézetek/szólások/közmondások/irodalmi művek listája megtalálható az intézeti honlapon.

x