Tanári mesterképzés Olasztanár szakterületi modul

Romanisztikai Intézet
Olasz Tanszék
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Domokos György egyetemi docens
Titkárság: Ambrosianum, I. em. 226/A
Telefon: (26) 577-000/2881, 2887
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles olasztanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik ismerik a modern olasz általános, szinkrón, diakrón és alkalmazott nyelvészet főbb területeit (lexikológia, szemantika, pragmatika, szövegnyelvészet, stilisztika). Átfogóan ismerik az olasz nyelv történetét. Jártasak a tanításhoz szükséges kontrasztív nyelvészeti kérdésekben. Magas szinten ismerik a szinkron nyelvállapot rendszerét, az olasz nyelv szociolingvisztikai sajátosságait. Birtokában vannak a szükséges stilisztikai ismereteknek.

Ismerik az olasz nyelvi műveltségterületen felhalmozódott kultúra fő területeit, azokat a szellemi és művészeti irányzatokat, amelyek meghatározóak az olasz kultúra sajátos arculatának kialakulásában, és amelyek szerves részei az egyetemes emberi kultúrának.

Olasz irodalom és civilizáció terén áttekintő ismeretekkel rendelkeznek az irodalomelmélet és az olasz irodalom történetéről. Képesek az olasz irodalom alkotásainak értő elemzésére. Rendelkeznek kortárs irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei ismeretekkel. Tudatában vannak az olasz nyelv és kultúra jelentőségének, különös tekintettel a sok évszázados magyar–olasz kapcsolatokra. Széleskörűen tájékozottak az olasz kultúrában, ismerik az itáliai civilizáció történeti, művelődés- és művészettörténeti, társadalmi, politikai aspektusait.

Korszerű szakmódszertani ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik az olasz nyelv tanításának módszertanát: a nyelvtanítás elméleti tudnivalóit és gyakorlati ismereteit.


A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: romanisztika alapképzési szak olasz szakiránya +10 kredit tanárképzési modul, olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom, olasz nyelvtanár szakok, valamint az egyetemi szintű olasz nyelv és irodalom szak.
Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.

Második tanári képzettség megszerzéséhez elfogadott alapszakok és kreditfeltételek: olasz minor program (50 kredit), továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga olasz nyelvből és a 10 kredites tanárképzési modul.


Szóbeli felvételi

A jelentkezéshez kérünk csatolni egy legfeljebb 2 oldalas motivációs levelet, amely kitérhet a jelölt általános érdeklődésére, szakdolgozatára, esetleges kutatási tervére, szakmai tapasztalataira.
A jelentkezőket szóbeli felvételi vizsgán fogadjuk. Ennek keretében egy ismeretlen szöveg alapján olasz nyelven beszélgetünk a jelölttel az idézet irodalmi, történelmi, nyelvészeti, kulturális vonatkozásairól. A felvételizőktől elvárjuk az alapszakos záróvizsgánk (honlapunkon megtalálható) tételsorának megfelelő magas szintű általános és szakmai ismereteket.

A sikeres felvételihez a formai követelményeken túl érdeklődés, árnyalt olasz nyelvismeret és komoly motiváció szükséges.

x