Tanári mesterképzési szak Pedagógiatanár szakterületi modul

Vitéz János Tanárképző Központ
Megbízott intézetvezető: Dr. Gloviczki Zoltán egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Hoffmann Rózsa egyetemi docens
Titkárság: Questura,  I. em. 101/A.
Telefon: (26) 577-000/2006
E-mail: tanarkepzo@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

Okleveles pedagógiatanár


Képzési idő

4 félév + 1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

A kisgyermekkortól a felnőttkorig tartó hosszú úton a felnövekvő embert nevelők vezetik végig. Az ő erőfeszítéseik sikerének szakmai hátterét a neveléstudomány, a pedagógia biztosítja.
Szakunk arra vállalkozik, hogy a neveléstudomány minden fontos résztudományában színvonalas képzést adva felkészíti a hallgatókat a korszerű pedagógiai ismeretanyag és gondolkodás elsajátítására.
A szakunkat sikeresen elvégzők nem csupán a neveléstörténet, az oktatáselmélet, a neveléselmélet stb. korszerű tudásanyagát szerezhetik meg, hanem felkészülhetnek a katolikus nevelés speciális problémakörében is.
A korábbi tanárképzési modell hagyományainak és legjobb eredményeinek megőrzésével és továbbfejlesztésével olyan tanárképző műhelyt alakítottunk ki, amely az egész ország területéről vonzza a tanárnak készülőket. Ily módon a PPKE tanári mesterképzése olyan tanárokat tud képezni, akik ismereteik és jártasságuk továbbadásával járulnak hozzá az eljövendő generációk neveléséhez és oktatásához, hogy azok a nemzeti kultúra, a nemzeti azonosságtudat megőrzésével váljanak európai polgárrá.


A felvétel feltételei

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: pedagógia alapképzési szak, andragógia alapképzési szak, pszichológia alapképzési szak, szociálpedagógia alapképzési szak, tanító, óvodapedagógus és a gyógypedagógus alapképzési szak, szabad bölcsészet filozófia szakirány. (Utóbbi kivételével a pedagógiai–pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell ismerni.)
A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: bármely alapszak + 50 kredites pedagógia–pszichológia szakdiszciplináris modul a következő tartalmakkal: pedagógia, andragógia, szociálpedagógia, pszichológia.


Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételi során felmérjük a jelentkezők pálya iránti érdeklődését, elkötelezettségét, tájékozottságát.

x