Tanári mesterszak – általános tájékoztató

A tanári mesterképzés felépítése

A többciklusú felsőoktatási képzési rendszerben a tanári szakképzettséget csak mesterképzési szinten lehet megszerezni. A tanári mesterképzésre jelentkezőknek azonban már az első képzési ciklusban (alapképzés) meg kell tervezniük későbbi tanulmányaikat.

Tanári mesterszakon két tanári szakképzettséget kell megszerezni, ettől csak néhány kivételes esetben lehet eltérni (például korábbi főiskolai és egyetemi szintű végzettség esetén). Az első tanári szakterületi modulnak az alapképzés főszakja lesz a bemeneti feltétele, a másodiknak az 50 kredit értékű minor szak. Az alapképzésben elvégzett 10 kredites tanárképzési modul a mesterképzés pedagógia-pszichológiai modulja számára ad előképzettséget.

A tanárképzés első és második szakterületi modulja ugyanazt a végzettséget biztosítja, csak az előtanulmányi feltételek eltérők. A megszerzett szakképzettség a közoktatás 5–12. (13.) évfolyamán, illetve a szakképzés valamennyi formájában a tanári szakképzettségnek megfelelő tárgyak oktatására jogosít.

 

Tanári mesterszak részeKreditFélévek számaBemenetKimenet
1. szakterületi modul 40 4 félév 120 kredites BA szak (vagy korábbi egyetemi / főiskolai végzettség

okleveles …tanár

2. szakterületi modul 40 4 félév 50 kredit szakterületi ismeretkör
(minor program)
Tanárképzési (pedagógiai-pszichológiai)
modul
40 4 félév 10 kredites tanárképzési modul a BA képzés során
Tanítási gyakorlat 30 1 félév  
Összesen 120 + 30 4 + 1 félév 180

 

Választható szakpárok

Első tanári szakképzettségMásodik tanári szakképzettség
Angoltanár Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár / Némettanár /
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár / Történelemtanár
Franciatanár Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Latintanár / Magyartanár / Mozgóképkultúra-
és médiaismeret-tanár / Némettanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár / Történelemtanár
Latintanár Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Magyartanár / Mozgóképkultúra-
és médiaismeret-tanár / Némettanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár / Történelemtanár
Magyartanár Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Mozgóképkultúra-
és médiaismeret-tanár / Némettanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár / Történelemtanár
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár / Némettanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár / Történelemtanár

Némettanár Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár /
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár / Történelemtanár
Olasztanár

Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár / Némettanár /Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár / Pedagógiatanár /Spanyoltanár / Történelemtanár

Pedagógiatanár

Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár / Némettanár /Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár / Olasztanár / Spanyoltanár / Történelemtanár

Spanyoltanár Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár /
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár / Némettanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Történelemtanár
Történelemtanár Angoltanár / Etikatanár / Filozófiatanár / Franciatanár / Latintanár / Magyartanár /
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár / Némettanár / Olasztanár / Pedagógiatanár / Spanyoltanár

 

Szakképzettség megnevezése

(a két szaktól függően) okleveles ... tanárKépzési idő

4 + 1 félév. Az ötödik (gyakorlati) félévben a tanárjelöltek mindkét szakjukat erre alkalmas iskolában heti 2–5 órában fogják tanítani mentortanár irányítása mellett. E gyakorlati félévet más egyetemi és iskolai tanítási gyakorlatok előzik meg.


A képzésről

Célunk a közoktatás 5–12. (13.) évfolyamán nevelni, tanítani képes olyan kétszakos tanárok képzése, akik elkötelezettek a tanári pálya iránt, azaz hivatástudatuk felébredt, és rendelkeznek mindazokkal az elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással (kompetenciákkal), amelyeket a XXI. század magyar társadalma és iskolái megkövetelnek.


Kiknek érdemes jelentkezni?

A képzést azoknak az alapszakos diplomával rendelkező fiataloknak ajánljuk, akik munkájukat a 10–18 (19) éves gyermekek illetve fiatalok nevelésének kívánják szentelni. A középiskolai tanári pálya a magyar szellemtörténet olyan nagyjainak volt rövidebb-hosszabb ideig szeretett és büszkén vállalt hivatása, mint például Arany János, Babits Mihály, Öveges József, Jedlik Ányos, Németh László, Jókai Anna. Az ő példájuk és sok tízezer ismeretlen nevű pályatársuk kiemelkedő nevelőmunkája meggyőzően bizonyítja egyfelől a tanári hivatás (ma már mesterség) mással nem összehasonlítható szépségeit, másfelől azt, hogy az emberi minőségben legkiválóbbakból válhatnak nagyszerű tanárok. A magyar iskolának, a magyar gyerekeknek napjainkban sok ilyen jól felkészült, elkötelezett kollégára van szüksége.


Kik jelentkezhetnek?

Akiknek szakmai (szaktárgyi) felkészültsége alapos, akiknek hivatástudata felébredt, és az alapképzés keretében teljesítették az előírt 10 kredit pedagógiai-pszichológiai modul követelményeit.


Felvételi

A felvételi háromtagú bizottság előtt zajlik. A Tanárképző és a Pszichológiai Intézet három oktatója egymástól függetlenül legfeljebb 10-10 ponttal, összesen tehát 30-cal értékeli a jelölt szereplését. A felvételiző hozza magával a beszélgetésre a következőket:

  • „A pedagógia világa" című szeminárium keretében készült dolgozatot, portfoliót (ha más felsőoktatási intézményből jelentkezők nem írtak ilyet, készítsenek rövid elemző beszámolót az alapszak keretében elvégzett 10 kredit értékű pedagógiai-pszichológiai tanulmányaik tartalmáról),
  • pedagógiai, pszichológiai tárgyú olvasmányainak jegyzékét,
  • rövid (legfeljebb 20 soros) kézzel írt motivációs levelet,
  • bármilyen dokumentumot, amelyet a tanári pályára készülés szempontjából fontosnak tart.

A beszélgetés NEM tételjegyzékből húzott vagy kapott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik, ezért kötelező vagy ajánlott irodalomjegyzék sincs. Ám a szakirodalmi olvasottság kívánatos! A bizottság a jelöltek alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

  • a jelölt motivációja, attitűdjei,
  • pedagógiai érzékenysége, empátiája (konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével illetve szerepjátékkal),
  • pedagógiai tájékozottsága (az alapképzés és olvasmányai alapján),
  • kommunikációja, fellépése,
  • általános napi tájékozottsága, különös tekintettel az oktatáspolitikára, a neveléssel-oktatással kapcsolatos társadalmi kommunikációra.

A felvételi eljárás keretében szerzett pontszámokat a bizottság összesíti és a jelentkezőket rangsorba állítja. A rangsor élén állók – a kar mindenkori felvételi keretszámainak függvényében – államilag finanszírozott helyen kezdhetik meg mesterfokú tanulmányaikat. Az utánuk következők költségtérítéses hallgatók lesznek. Az alacsonyabb pontszámot elért jelöltek nem nyernek felvételt.


Részletes információk

Telefon: (26) 375-375/2203
E-mail: tanarkepzo@btk.ppke.hu

A tanári szakok képzése a szaktanszékekkel, valamint a Pszichológiai Intézettel szoros együttműködésben történik.

 

x