Tanári mesterszak pedagógiai-pszichológiai modulja

Tanárképző Intézet
Megbízott intézetvezető: Dr. Karainé Gombocz Orsolya egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens
Titkárság: Catharineum, fszt. 02.
Telefon: (26) 375-375/2203
E-mail: tanarkepzo@btk.ppke.hu

A tanári szakok képzése a szaktanszékekkel, valamint a Pszichológiai Intézettel szoros együttműködésben történik.

Tantárgylisták, mintatantervek →

A képzés célja
A közoktatás 5-12. (13.) évfolyamán nevelni, tanítani képes olyan kétszakos tanárok képzése, akik elkötelezettek a tanári pálya iránt, azaz hivatástudatuk felébredt, és rendelkeznek mindazokkal az elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással (kompetenciákkal), amelyeket a 21. század magyar társadalma és iskolái megkövetelnek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése a két szaktárgytól függően: okleveles ... tanár

Képzési idő: 4 + 1 félév. Az ötödik (gyakorlati) félévben a tanárjelöltek mindkét szakjukat erre alkalmas iskolában heti 2-5 órában fogják tanítani mentortanár irányítása mellett (a mentorok felkészítése a karunkon megkezdődött). E gyakorlati félévet más egyetemi és iskolai tanítási gyakorlatok előzik meg.

Kiknek érdemes jelentkezni?
A képzést azoknak a BA diplomával rendelkező fiataloknak ajánljuk, akik a 10-18 (19) éves gyermekek ill. fiatalok nevelésének kívánják szentelni majd munkás éveiket-évtizedeiket. A középiskolai tanári pálya a magyar szellemtörténet olyan nagyjainak volt rövidebb-hosszabb ideig szeretett és büszkén vállalt hivatása, mint például Arany János, Babits Mihály, Öveges József, Jedlik Ányos, Németh László, Jókai Anna. Az ő példájuk és sok tízezer ismeretlen nevű pályatársuk kiemelkedő nevelőmunkája meggyőzően bizonyítja egyfelől a tanári hivatás (ma már mesterség is!) mással nem összehasonlítható szépségeit, másfelől azt, hogy az emberi minőségben legkiválóbbakból válhatnak nagyszerű tanárok. A magyar iskolának, a magyar gyerekeknek napjainkban sok ilyen jól felkészült, elkötelezett kollégára van szüksége.

Kik jelentkezhetnek?

Akiknek szakmai (szaktárgyi) felkészültsége alapos, akiknek hivatástudata felébredt, és a BA képzés keretében teljesítették az előírt 10 kredit pedagógiai-pszichológiai modul követelményeit.

Felvételi

A felvételi három tagú bizottság előtt zajlik. A Tanárképző és a Pszichológiai Intézet három oktatója egymástól függetlenül legfeljebb 10-10 ponttal, összesen tehát 30-cal értékeli a jelölt szereplését. A felvételiző hozza magával a beszélgetésre a következőket:

  • "A pedagógia világa" c. szeminárium keretében készült dolgozatot, portfoliót (ha más felsőoktatási intézményből jelentkezők nem írtak ilyet, készítsenek rövid elemző beszámolót a BA keretében elvégzett 10 kredit értékű pedagógiai-pszichológiai tanulmányaik tartalmáról),
  • pedagógiai, pszichológiai tárgyú olvasmányainak jegyzékét,
  • rövid (legfeljebb 20 soros) kézzel írt motivációs levelet,
  • bármilyen dokumentumot, amelyet a tanári pályára készülés szempontjából fontosnak tart.

A beszélgetés NEM tételjegyzékből húzott vagy kapott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik, ezért kötelező vagy ajánlott irodalomjegyzék sincs. Ám a szakirodalmi olvasottság kívánatos! A bizottság a jelöltek alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

  1. a jelölt motivációja, attitűdjei,
  2. pedagógiai érzékenysége, empátiája (konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével ill. szerepjátékkal),
  3. pedagógiai tájékozottsága (BA tanulmányai és olvasmányai alapján),
  4. kommunikációja, fellépése,
  5. általános napi tájékozottsága, különös tekintettel az oktatáspolitikára, a neveléssel-oktatással kapcsolatos társadalmi kommunikációra.

A felvételi eljárás keretében szerzett pontszámokat a bizottság összesíti és a jelentkezőket rangsorba állítja. A rangsor élén állók - a kar mindenkori felvételi keretszámainak függvényében - államilag finanszírozott helyen kezdhetik meg mesterfokú tanulmányaikat. Az utánuk következők költségtérítéses hallgatók lesznek. Az alacsonyabb pontszámot elért jelöltek nem nyernek felvételt. A bekerüléshez szükséges pontszámokról még nincsenek tapasztalati adatok, így erre vonatkozó iránymutatást csak a következő évben, 2010-ben tudunk közölni.

x