Vallástörténet MA

Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Intézet
Hebraisztika Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Fröhlich Ida egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Fröhlich Ida egyetemi tanár
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (26) 577-000/2936
E-mail: orientalisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles vallástörténész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

A vallástörténeti képzés iránt napjainkban világszerte nő az érdeklődés, ahogy azt a külföldi egyetemek programkínálata is mutatja. A vallási jelenségek vizsgálata ugyanis az emberi gondolkodás és társadalmak működésének egyik legalapvetőbb struktúráját tárja fel. A hitek, hiedelmek elemzése egy-egy kultúra megértésének kulcsa lehet.

A vallástörténeti oktatásban cél a kutatás és az oktatás professzionális szintű művelésére alkalmas szakemberek képzése. Az önálló kutatói kompetenciák kifejlesztése jelentős mértékben járul hozzá a korszerű tudással rendelkező hazai történet- és társadalomtudományi szakembergárda kialakításához. Ezen szakemberek a társadalom történeti kutatásával kapcsolatos különböző területeken képesek működni, hatékonyan hozzájárulni a társadalmi önismerethez; alkalmasak továbbá a kutatás és az oktatás professzionális szintű művelésére.

A mesterszak általános vallástörténet szakiránya nem egy-egy vallás történetét kívánja adni, hanem megmutatni történelem és vallás kapcsolatát, a történelem eseményeit, egyes korok és kultúrák társadalmi jelenségeit az adott kultúra vallás(ai)nak, ember- és társadalomképének oldaláról megközelítve.

A szak célja a történelemtudományban jártas, de filozófiai és társadalomtudományi megalapozottsággal és kitekintéssel is rendelkező szakemberek képzése, akik oktatási, kutatási, szakértői feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Feladataik ellátásához megfelelő elmélyült elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, igazi értelmiségiként empatikus, kreatív és invenciózus szakemberek.

Specializáció:

  • vallástörténet


A felvétel feltételei

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: történelem, ókori nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe tovább azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján – a hallgatónak a korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű ismeret a tanári szakirány történelem szakmai moduljából, amelyből legalább 16 kredit ókortörténeti és egyetemes és magyar egyháztörténeti ismeret. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamit szakmai alkalmasságának felmérése.

Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetemválasztás szempontjait, a szak választásának indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.


Ajánlott irodalom

  • Douglas, Mary 1966: Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Praeger.
  • Durkheim, Émile 2003: A vallási élet elemi formái. A totemisztikus rendszer Ausztráliában. Budapest: L’Harmattan. (ford. Vargyas Zoltán)
  • Eliade, Mircea 1987: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest: Európa. (ford. Berényi Gábor)
  • Eliade, Mircea 1995–1996: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Budapest: Osiris. (ford. Saly Noémi)
  • Otto, Rudolf 1997: A szent. Budapest: Osiris. (ford. Bendl Júlia)
  • Turner, Victor W. 1967: TheForestofSymbols.AspectsofNdembuRitual. Ithaca – London: Cornell University Press.
  • Turner, Victor W. 2003: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Budapest: Osiris. (ford. Orosz István)
x