Politikatudomány MA

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. habil. Salát Gergely, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Gángó Gábor, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 1081 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 304.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail: politologia@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →


Szakképzettség megnevezése

okleveles politológus


Képzési idő

4 félév


A képzésről

A szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányokon végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a magyar, az európai és az angolszász politikai rendszereket,
 • politikatudományi fogalmakat,
 • politikaelméleti ismereteket,
 • a politikai elemzés módszertanát,
 • a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, -feldolgozási és értelmezési technikákat,
 • a politikai kutatás problémamegoldó technikáit,
 • a politikai intézmények (elsősorban az állam) és folyamatok mélyebb összefüggéseit.


b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására,
 • a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére,
 • a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok generálására,
 • más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatására,
 • tudományos vitákban való részvételre,
 • szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven (szóban és írásban); a nyelvi kompetenciájuk növelésére más idegen nyelvek elsajátításával,
 • politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások elvégzésére.


Specializációk:

 • Globalizáció
 • Összehasonlító politikatudomány

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felvételi feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamit szakmai alkalmasságának felmérése.

Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetem- és szakválasztás indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.

A felvételi beszélgetés tágabb értelemben vett témái:

 • az európai politikai rendszerekre és kultúrára vonatkozó ismeretek,
 • az észak-amerikai politikai rendszerekre és kultúrára vonatkozó ismeretek
 • az általános műveltséggel összefüggő ismeretek
 • aktuális bel- és külpolitikai kérdések, azok értékelése, elemzése


A beszélgetés szűkebb értelemben vett témája a jelentkező szakdolgozatának rövid bemutatása. Ennek során a jelentkező bemutatja választott témáját, probléma felvetéseit és az azokhoz kapcsolódó megoldásokat és konklúzióit. Kérjük, hogy a jelentkezők a felvételi beszélgetés alkalmával szakdolgozatukat hozzák magukkal.

Az értékelés szempontjai:

 • az ismeretek átfogó, strukturált bemutatása,
 • megértés, az összefüggések felismerése,
 • tájékozottság
 • vitakészség.


Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, szakdolgozat és a jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x