Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens
Titkárság: Iustineum
Telefon: (26) 577-000/2300
Fax: (26) 577-000/2302


Szakképzettség megnevezése

Okleveles Média, mozgókép- és kommunikációtanár


Képzési idő

4 + 1 év összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

A 21. századi fiatalok személyiségfejlesztése speciális feladatokat jelöl ki a nevelő – oktató intézmények számára. A mindennapi szocializációs hatások kiegészítéseként, az intézményes nevelésnek feladata, a személyiségfejlődés harmóniáját biztosító, az önfejlesztő és –közösségfejlesztő tevékenységeket támogató megoldások felfedeztetése a tanulókkal. A digitalizálódott valóságban nem teljesen magától értetődő az eligazodás, szükség van sajátos felkészültségekre, támpontokra.  A sajátos élethelyzetek, sajátos és magas szintű kommunikációs kompetenciát kívánnak meg.  Ezért, a 2012-ben elfogadott Nemzeti alaptantervben a Médiatudatosságra nevelés kiemelt nevelési területként szerepel, az anyanyelvi kommunikációs kompetencia és a digitális kompetencia pedig kulcskompetenciaként került meghatározásra. A mozgókép, média –és kommunikációtanár az intézményesített oktatás keretei közt, önálló vagy integrált tantárgy formájában fejleszti a tanulók kommunikációs és digitális kompetenciáját (kamerakezelés, vágás, stb.), támogatja a tanulók filmes műveltségének alakulását, segíti a különböző mediatizált kommunikációs helyzetek (nyomtatott sajtó, tv, rádió, internet) értelmezését, aktív és tudatos feldolgozását, a kritikai attitűd kialakulását. Célja a médiaműveltség, médiatudatosság és a kritikai gondolkodás fejlesztése, az eredményes és hatékony kommunikáció alakítása.Felvételi követelmények:

Szükséges dokumentumok, amelyek a felvételi beszélgetés során a jelentkező konkrét, a tanulmányok elvégzéséhez szükséges alkalmasságát hivatottak igazolni:

  • érettségi bizonyítvány, illetve egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolata
  • fényképes önéletrajz (eddigi tanulmányok, aktivitások, szakkörök, OKTV eredmények, hobby, stb.)
  • egy elektronikusan és nyomtatott formában is beküldött 1-2 oldalas  motivációs levél (A jelentkező pedagógiára, az oktatói hivatásra vonatkozó észrevételei, eddigi tapasztalatai, ezzel kapcsolatba hozható céljai. Kiemelten:miért választotta a jelentkező ezt a képzési formát?)
  • egy rövid, elektronikusan és nyomtatott formában is beküldött esszé esszé (9000 – 12000 leütés, szóközökkel együtt) arról, hogy mi, illetve mi lehet a szerepe általában az oktatásnak, nevelésnek a diákok életében, illetve, hogy az oktatás, nevelés iskolai keretei között a média-, mozgókép és kommunikációtanár milyen speciális tudással, felkészültséggel tudja segíteni a diákok képzését.

A kért dokumentumokat a kar Tanulmányi Osztályának címezve legkésőbb a felvételi megadott időpontja előtti 14 naptári nappal kell postára adni.A szóbeli felvételi vizsga négy részből áll:

A vizsgára előzetes felkészülésre nincs szükség, ugyanakkor nyitottság, érzékenység, a beszélgetés során kialakuló témák iránti /Társadalmi kérdések iránti fogékonyság; médiahírek; általában a média helyzete, jelentősége, feladata; filmes tájékozottság, stb./ való jártasság fontos eleme az értékelésnek. A jelentkező problémaérzékenysége, alkotó hozzáállása, az tanári munkára vonatkozó nézetei szintén fontos szempontjai a teljesítmény megítélésének.

  1. Beküldött anyagok szóbeli beszélgetés formájában történő értékelése, megvitatása (25 pont)
  2. Egy konkrét – a helyszínen kapott – médiahírrel kapcsolatos vélemény kialakítása, a hír leírása, elemzése, értelmezése. (25 pont) (A leírás a hír keletkezésének lehetséges körülményeit, az elemzés magának a hírnek a konkrét formáját, megjelenését, belső szerkezetét, az értelmezés a hír lehetséges tartalmát, jelentési síkjainak megállapítását kell, hogy tartalmazza.)
  3. Egy – a helyszínen kapott – mozgóképi szöveg (home-video, reklám, filmrészlet, stb.) leírása, elemzése, értelmezése. (25 pont)
  4. Egy – a helyszínen megadott – szituáció, helyzet, társadalmi kérdés kommunikációval kapcsolatos összefüggéseinek feltárása. (25 pont)

 

x