Szakajánló/tanulmányi tájékoztató

Felvételizőknek >   Interjú rólunk a Pázmányonline blogon >

Kedves Angol szakos BA hallgató!

Az alábbiakban szeretnénk Önnek röviden ismertetni az Anglisztika nappali BA alapszak felépítését, és útmutatással szolgálni ahhoz, hogy a szak által nyújtott lehetőségek, alternatívák közül megtalálhassa az igényeinek leginkább megfelelőt.

Ez a tájékoztató kizárólag az Anglisztika BA nappali alapszakkal foglalkozik. Amennyiben az általános tanulmányi szabályokkal szeretne megismerkedni, figyelmébe ajánljuk a PPKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát (TVSz), amely megtalálható a Kar honlapján a Szabályzatok menüpont alatt, valamint ennek Kari Átmeneti és Kiegészítő Rendelkezéseit (megtalálható ugyanott). Az ezekben lefektetett szabályok minden Kari oktatóra és hallgatóra érvényesek. Amennyiben pedig konkrét tanulmányi jellegű kérdése, problémája van, keresse fel a Kar honlapján a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) menüpontot, ahol a leggyakrabban előforduló kérdésekre megkapja a választ.

1. Alapvető tudnivalók az Anglisztika nappali BA szakról

Az Anglisztika nappali BA szak hat féléves képzés, amelynek során a hallgatóknak összesen 180 kreditet (Kr) kell teljesíteniük ahhoz, hogy megszerezhessék diplomájukat. A képzés két alapvető részre oszlik: a szakos, illetve a nem szakos részre. A szűkebben vett anglisztika alapszak 120 Kr-et tesz ki, ám valójában csupán 108 Kr a minimálisan szükséges angol szakos tantárgy, ugyanis a 120 Kr-ből 12 Kr-et általánosan kötelező tárgyakból teljesítenek. Az e feletti 60 Kr-et a hallgatók – bizonyos megkötésekkel – szabadon választható tárgyakból szerzik meg. Erre alapvetően kétféle módot kínál a Kar:

 1. Felveheti egy másik BA alapszak ún. minor képzését, ami 50 Kr-ből áll, tehát valamivel kevesebb, mint a másik alapszak fele. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy egy másik szak alapismereteit is elsajátítsa alapszakos tanulmányai keretében, és akár abba az irányba tanuljon tovább mesterképzésben.
 2. Felveheti az anglisztika alapszak specializációi közül bármelyik kettőt, amelyek egyenként 25 kreditből állnak, így két specializáció együtt ugyancsak 50 Kr-et tesz ki. Ennek révén az anglisztika egyes részterületein végezhet alaposabb, mélyebb tanulmányokat, avagy kaphat olyan speciális továbbképzést, amely nem része a szakos alapképzésnek.

Az Anglisztika szak 2017 óta háromféle specializációt kínál. Az egyik neve Mű- és szakfordítás, terjedelme 25 Kr, és fordítói gyakorlati képzést nyújt (Fordítás-, műfordítás-képzéseinkről bővebb információ itt). A másik specializáció neve Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák (korábban Ír tanulmányok és modern kultúra), mely a modern ír irodalmi-kulturális kurzusok mellett Ausztráliáról és Kanadáról, valamint az angol nyelvű kultúrák kölcsönhatásairól is kínál tudnivalókat. 2017-től választható a harmadik specializáció, az Amerikai tanulmányok, amelynek kurzusai az amerikai társadalom, politika, kultúra, film, irodalom és nyelvhasználat kérdéseit vizsgálják.

A specializációk bármilyen párosításban teljesíthetők, tehát a három opcióból bármelyik kettőt felveheti. Akár egy minort, akár a szakos specializációkat választja, ezt már az 1. félév őszén el kell döntenie, ugyanis egy speciális eljárás során, a Neptun online tanulmányi rendszerben kell regisztrálnia, és az utólagos módosítás nehézkes eljárás. A minor avagy a két specializáció 50 kreditjének teljesítése után fennmaradó 10 kredit teljesen szabadon választható, ami azt jelenti, hogy ezeket tetszés szerint teljesítheti a szak, az egész Kar vagy akár egy másik intézmény tantárgykínálatából. (Tájékozódásul, a specializációk tárgyleírásai megtekinthetőek itt, az aktuális félévben hirdetett kurzusok tematikái pedig itt.)

2. A szakos képzés struktúrája

Az Anglisztika BA alapszak alapvetően három részre tagolódik:

 • Alapozó képzés (28 Kr)
 • Szakmai törzsképzés (56 Kr; 2017-től 62 Kr)
 • Irodalmi vagy nyelvészeti sáv (18 Kr; 2017-től 12 Kr)

Az alapozó képzés az első két félévet foglalja magában, és olyan kötelező, bevezető jellegű tantárgyakból áll, amelyek a további irodalmi, nyelvészeti és történelmi-kulturális tanulmányok alapját képezik. Ezen felül olyan nyelvgyakorlat szemináriumokat kell teljesíteniük, amelyek a nyelvi alapvizsgára készítenek fel. Az elsőéves hallgatók ezen felül felvehetnek további, a törzsképzés keretébe tartozó egyes tárgyakat, amelynek nem előfeltétele a nyelvi alapvizsga! Ezeket megtalálják a BA alapszak tantárgylistájában, és az aktuális félév Neptun-kínálatában.

Fontos, hogy az első félévre ajánlott két bevezető szakmai szeminárium (Bevezetés az angol irod.tudományba és irod.elméletbe, ill. Bevezetés az angol nyelvtudományba) a két első félév bármelyikében végezhető!

A nyelvi alapvizsga egyfajta belépő a további tanulmányokhoz: összesen kétszer kísérelheti meg a letételét, két különböző félévben. Amennyiben másodszor sem jár sikerrel, szakos tanulmányait nem folytathatja. A nyelvi alapvizsga előfeltétele számos további szakos tárgy felvételének.

A szakmai törzsképzés a harmadik félévtől kezdődik, és azokat a kötelező tárgyakat foglalja magában, amelyet minden anglisztika szakos hallgatónak teljesítenie kell a diploma megszerzéséhez.

 • Az irodalmi törzsképzés (modul) négy előadásból áll, amelyek időrendben vezetik végig a hallgatókat az angol és az amerikai irodalom történetén. Mindegyik előadáshoz tartozik egy ún. áttekintő irodalmi szeminárium is, amelyek az előadás anyagának elsajátítását és a korszak irodalmában való alaposabb elmélyülést segítik elő.
 • A nyelvészeti törzsképzés (modul) három előadásból (2017-ig két előadásból) és két szemináriumból áll, amely az angol nyelv kiejtését, szerkezetét, történetét és változatait ismertetik.
 • A nyelvi törzsképzés (modul) öt nyelvgyakorlatból, két esszéírás kurzusból valamint a nyelvi képzés sikerét és a hallgató felsőfokú nyelvtudását felmérni hivatott nyelvi kompetenciavizsgából áll.
 • A történeti-országismereti törzsképzés (modul) két előadásból és két szemináriumból áll. Az előadások Nagy-Britannia és az USA történetét tekintik át, felvehetők akár az első, akár a második tanév során. A két szeminárium pedig a brit illetve amerikai társadalom és kultúra egyes aktuális kérdéseivel foglalkozik. (A szemináriumok 2017 óta részei a modulnak.)

A szak két kötelezően választható sávot kínál, amelyek közül minden hallgatónak csak az egyiket kell elvégeznie. Mind az irodalom, mind a nyelvészet sáv 6 kötelezően választható kurzusból áll.

(Tájékozódásul, az általános tárgyleírások megtekinthetőek itt, az aktuális félévben hirdetett kurzusok tematikái pedig itt.)

Ezen túlmenőleg minden szakos hallgatónak meg kell írnia szakdolgozatát (4 Kr), amelyet elbírálását követően a hallgató záróvizsgára bocsátható. A 2017 előtt beiratkozott hallgatóknak teljesíteniük kell egy szakdolgozati szemináriumot (2 Kr) is. (További információ: Szakdolgozati tájékoztató, Választható témakörök és témavezetők, Záróvizsga-tájékoztató)

3. Mire érdemes figyelni?

 • A fontos döntéseket idejében hozza meg! A BA-képzés első két félévében több fontos elhatározást kell hozni. Minden hallgatónak el kell döntenie, hogy miként kívánja a 60 Kr-es keretét kitölteni, hiszen mind a minor, mind a szakos specializációra az 1. félévben kell regisztrálni a Neptun online rendszerben. Minort akár a 2. félévétől végezhet, a szakos specializációknak viszont ugyanúgy előfeltétele a nyelvi alapvizsga, mint a törzsképzés zömének vagy a sávoknak, tehát legkorábban a harmadik félévben kezdheti meg. Tehát az első-második félévben dönteni kell minor és specializáció, valamint a szakon belül a két sáv valamelyike között. Később még meggondolhatja magát, ám akkor előfordulhat, hogy kifut a hat félévből.
 • Figyeljen az elvégzett kreditek számára! Ha túl „lazán” végzi tanulmányait, akkor problémái adódhatnak. A TVSz értelmében az első két félév alatt minimum 30 Kr-et, az első négy félév alatt összesen pedig minimum 60 Kr-et teljesíteni kell, különben kizárják a Karról. Nappali tagozatos hallgatók esetében pedig, ha bármely két egymás utáni félévben nem teljesít összesen 30 Kr-et, a Kar átsorolja őt költségtérítéses képzésbe. (Kredittúllépési díj nincs.)
 • Minor vagy specializáció? Egy másik szak minorját természetesen azoknak ajánljuk, akik komolyan érdeklődnek egy másik bölcsész szakterület iránt. Mivel BA-szinten kétszakos képzés nem létezik, a régi kétszakos képzést leginkább megközelítő lehetőség a minorképzés. A specializáció pedig azok számára ajánlott, akik szívesebben teljesítenének több kurzust és szereznének több tudást, tapasztalatot a saját szakjukon belül.
 • Irodalom vagy nyelvészet sáv? A két sáv közül csak az egyik teljesítése kötelező a BA-diplomához. A két sáv közül elsősorban érdeklődésük, alkatuk alapján válasszanak. Van, aki mindkettőt elvégzi, de az általános az, hogy a hallgatók "csemegéznek" mindkettőből, és menet közben dől el, melyik az, amelyikből a 12 kreditet (2017 előtt iratkozottak 18 kreditet) végül megszerzik. (Ez pedig nem feltétlenül lesz a szakdolgozatukkal megegyező témájú.) Amennyiben jelentkezni szeretnének diszciplináris (azaz egyszakos anglisztika vagy elméleti nyelvészet) MA-képzésre, akkor érdemes a sávos tanulmányaikat komolyan és elszántan végezniük, hiszen itteni teljesítményük fontos ajánlólevelet jelenthet a majdani MA-felvételin.

4. Nyelvi vizsgák kiválthatósága

A 2017. szeptemberében, vagy azután beiratkozott hallgatók esetében külső nyelvvizsgát nem fogadunk el.

A 2016. szeptemberében, vagy annál korábban beiratkozott hallgatók esetében az 1. év végi alapvizsga az alábbiak szerint váltható ki:

Cambridge English Proficiency A, B, C = alapvizsga 5-ös
Cambridge English Advanced A, B = alapvizsga 5-ös
Cambridge English Advanced C = alapvizsga 4-es

A 2016. szeptemberében, vagy annál korábban beiratkozott hallgatók esetében az 3. év végi nyelvi kompetenciavizsga (proficiency) az alábbiak szerint váltható ki:

Cambridge English Proficiency A, B, C = proficiency 5-ös
Cambridge English Advanced A = proficiency 5-ös
Cambridge English Advanced B = proficiency 4-es
Cambridge English Advanced C = proficiency 3-as

Csakis 24 hónapnál nem régebbi nyelvvizsga bizonyítványt fogadunk el!
A szemináriumi órák látogatása a vizsga meglététől függetlenül kötelező.
Egyéb vizsgák NEM váltják ki a vizsgákat!

5. Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgakövetelményről jogszabály rendelkezik. (Ld. net.jogtar.hu) Anglisztika BA-s hallgatók esetében a diploma megszerzése egyben a felsőfokú nyelvvizsga megszerzését is jelenti, így ezenfelül nekik egyéb nyelvvizsgakötelezettségük nincs.

 

2021.01.15.

x