Nyelvelmélet és kontaktológia 5 (2021)

Program     |     Fényképek

** A szervezők e-mailes elérhetősége **

Utolsó frissítés: 2021.10.31.

A konferencia ONLINE (Zoom) kerül megrendezésre 2021. november 17-én.
A részvételhez előzetes regisztrációt kérünk: REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP

Konferenciafelhívás

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.
E-mail: nyelvelmelet@gmail.com

Bízva a személyes megjelenés lehetőségében, de részben vagy egészben távolléti szervezési módra is felkészülve, a PPKE BTK Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet Tanszékei 2021. novemberében is meghirdetik a

Nyelvelmélet és kontaktológia 5 

műhelykonferenciát, melyen a már hagyományosnak tekinthető tematika, a magyart és más (különösképp egyéb finnugor) nyelveket érintő vagy éppenséggel általuk okozott diakrón és szinkrón kontaktushatások elemző értékelése mellett külön kiemelnénk az idegen akcentusnak és nyelvtanulói köztesnyelvnek a közelmúltban magyarországi kutatóközpontokban is szárnyra kapó vizsgálatát, mely egy célnyelv és egy anyanyelvi szubsztrátum kölcsönhatásában keres és magyaráz szisztematikus, nyelvelméleti vonatkozásokkal is bíró jelenségeket. 

Ennek megfelelően konferenciánkra olyan előadásokat várunk, melyek a magyar vagy más nyelv valamely időbeli vagy földrajzi változatának egy grammatikai (tehát elsősorban nem lexikai, hanem mondattani, alaktani vagy hangtani) jelenségét, a nyelv módosulását és térbeli szétfejlődését egy másik nyelv vagy akár egy másik nyelvjárás hatásával magyarázzák, kontaktusjelenségként értelmezik. Az esettanulmányok általánosabb tanulságokhoz is elvezethetnek például azzal kapcsolatban, hogy milyen grammatikai tényezők segítik elő, illetve gátolják két grammatika interferenciáját; milyen szerepet játszik például a két érintkező grammatika közelsége vagy távolsága. Érdekesek a kérdéskör pszicholingvisztikai aspektusai is, illetve annak vizsgálata, hogy milyen szociolingvisztikai tényezők befolyásolják a másodnyelvi hatások rögzülését és továbbterjedését. Mindez szoros kapcsolatban áll a két- vagy többnyelvűség jelenségkörével, beleértve annak korai és kései formáját is, valamint egy anyanyelvi grammatika nagyfokú érintkezését akár egy másod-, akár egy idegen nyelvvel. 

A műhelykonferenciát jelenléti formában tervezzük megrendezni, de amennyiben a járványügyi intézkedések novemberben ezt nem teszik lehetővé, illetve a határon túlról érkező előadóink beutazása nem lesz gördülékeny, abban az esetben az eseményt részben vagy egészben távolléti (online) szervezési módban bonyolítjuk le. 

A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán kerül sor 2021. november 16-17-én. A konferencián 30 perces előadások hangzanak el; minden előadást 10 perces vita követ. A részletes, legalább egyoldalas, legfeljebb kétoldalas előadásvázlatokat szerkeszthető (pl. .doc(x), .odt) formátumú csatolmányként (speciális karaktereket és formázást tartalmazó szöveg esetén .pdf formátumban is) a nyelvelmelet@gmail.com címre várjuk 2021. szeptember 30-ig. Egy névvel ellátott és egy név nélküli változatot is kérünk. Az elhangzó előadásokat a név nélküli előadásvázlatok közül választja ki egy bíráló bizottság. A bizottság döntéséről október 10-ig küldünk értesítést. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze. 

Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila és Surányi Balázs

Korábbi rendezvényeink: http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/angol-amerikai-intezet/elmeleti-nyelveszet-tanszek/korabbi-rendezvenyeink
Kiadványaink letölthetők a Magyar Elektronikus Könyvtárból és honlapunkról: btk.ppke.hu/elmeleti-nyelveszet-tanszeki-kiadvanyok

 

x