Orosz szak

Szlavisztika BA – orosz szakirány

 

I. Nyelvészeti modul

Tárgyak: Orosz nyelv 1-2., Fonetika, fonológia, Orosz nyelvfejlesztés 1-4., Bevezetés a szlavisztikába, A mai orosz nyelv rendszere (1-3.), A keleti szláv nyelvek története, Az orosz média nyelve és műfajai, Választható szláv nyelv (1-2.). Választható tárgyak: Orosz fordítási gyakorlatok 1-2., Üzleti nyelv, A turizmus-vendéglátás szaknyelve, Magyar országismeret orosz nyelven, Orosz nyelvű szakszövegek olvasása és fordítása,Tanulmányírás orosz nyelven.

A mai orosz nyelv rendszere 1-3. (morfológia, szintaxis, lexikológia, frazeológia, stilisztika)

A három féléves kurzus első féléve a morfológiai alapfogalmak tisztázása után két nagy témakörre oszlik: 1. a névszó 2. az ige és az igenevek. A második kurzus célja, hogy elméleti leíró jellegű stúdium keretében megvilágítsa az orosz mondatrészek egymáshoz való viszonyát, morfológiai kifejezését és szövegszervező kapcsolódásait. A harmadik kurzus az orosz jelentéstan, szókészlettan, a szóalkotástan, a tulajdonnévtan, a szakszókincstan, a frazeológia és a szótártan alapjaiba vezeti be a hallgatókat.

Orosz fordítási gyakorlatok 1-2.

A 2 féléves kurzus célja, hogy a Nyelvfejlesztés 1–4. tanegység mellett elmélyítse a hallgatók szövegértését, bővítse a lexikát, valamint kialakítsa és fejlessze a fordítási készséget. A fordítási és szövegértési gyakorlatok az idegen nyelvű kifejezőkészség erősítését is szolgálják.

Az orosz média nyelve és műfajai

A napi sajtó rendszeres olvasása segítségével a hallgatók megismerik az állandóan változó orosz valóság nyelvi arculatát, aktualizálják a mai valóságra vonatkozó ismereteiket. A kurzus továbbá megismerteti a hallgatókat az orosz írott és elektronikus orosz média műfajaival (rövidhír, sajtóközlemény, rap, riport, interjú, kommentár, körkérdés, közvélemény-kutatás, oknyomozó riport, esszé, tárca, blog, recenzió, véleménycikk stb.), valamint az Oroszországban és más országban megjelenő legfontosabb orosz nyelvű sajtótermékekkel, periodikákkal.

Üzleti orosz nyelv

A tárgy célja, hogy azok a szlavisztika alapszakos hallgatók, akik az orosz nyelv alapjait már elsajátították, olyan speciális nyelvi ismeretekhez jussanak, amelyeket jól tudnak hasznosítani a munkavállalásban és a munkaerő piacon. A kurzus egyaránt fókuszál az orosz üzleti nyelv írott (a hivatalos levelezés formai szabályai, levéltípusok a hivatalos kommunikációban, szerződések előkészítése, hivatalos találkozások szervezése, meghívók, reklámok készítése) és beszélt formáira (telefonbeszélgetés, személy és cég bemutatása, bemutatkozás, meghívás, a partner fogadása).

Magyar országismeret orosz nyelven

A tárgy célja, hogy a szlavisztika alapszakos hallgatók olyan speciális nyelvi ismeretekhez jussanak, amelyeket jól tudnak hasznosítani a turisztikával kapcsolatos területeken. Főbb témakörök: Magyarország történelme; a magyar állam és az állami szimbólumok; magyar ünnepek; a jelenlegi Magyarország politikai berendezkedése, választási rendszere, alkotmánya; Magyarország külpolitikája és belpolitikája; Magyarország természeti és gazdasági földrajza; Magyarország turisztikai régiói, főbb nevezetességei; a magyarországi művészetek (építészet, festészet, szobrászat, zene, irodalom); a magyarországi egyházak; népművészet, hazai népszokások; a magyar konyha stb.

A turizmus-vendéglátás szaknyelvi színterei

A tantárgy keretén belül rendszerezésre kerülnek a turizmus összetevői, összefüggései és piaci jellemzői. A nyelvileg és szakmailag naprakész tananyag figyelembe veszi a mai orosz nyelvhasználat gyors változásait a turizmus-vendéglátás kommunikációs színterein és használható nyelvtudást nyújt mindazoknak, akik idegenvezetőként vagy kísérő tolmácsként szeretnék nyelvismeretüket hasznosítani. Témakörök: a turizmus-vendéglátás, mint szociális-gazdasági kategória; a turizmus fajtái; a szállodai és vendéglátó-ipari szolgáltatások rendszere és gyakorlata.

 

II. Történelem, civilizáció, politika, társadalom modul

 Tárgyak: A keleti és a nyugati szlávok története, Oroszország története, Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció történetéből, Az ortodox kereszténység, Közép- és Kelet-európai szláv eszmetörténet, Választható tárgy: Az új Oroszország fejlődése 1991 után.

A keleti és nyugati szlávok története

A Kijevi Rusz és Lengyelország megkeresztelkedésétől, az államalapítástól kezdve napjainkig tárgyaljuk a legfontosabb történelmi eseményeket, különös tekintettel azokra, amelyek fontos szerepet játszottak a nemzeti mitológiában (harc a tatárok ellen, Napóleon hadjárata). Kiemelten kezeljük az Orosz Birodalom, a Tengerköz és Közép-Európa viszonyát. A hallgatók megismerkednek a keleti és nyugati szláv országok történeti földrajzával és a tárgyalt témakörökhöz tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakkal. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a kelet-európai országok 20. század végi és 21. századi társadalom- és politikatörténetére.

Az új Oroszország története 1991 után

A kurzus első, alapvetően a belpolitikai eseményekre fókuszáló része a Szovjetunió utolsó évtizedére és a bomlás időszakára tett rövid történeti kitekintéssel indul, ezt követően megvizsgáljuk Oroszország működését a Jelcin-érában, különös tekintettel a létrejövő orosz demokrácia és kapitalizmus sajátosságaira. A két Putyin-ciklus főbb belpolitikai eseményeit nemcsak az előző időszakkal, de Dmitrij Medvegyev elnökségével, a „tandem” működésével is összevetjük. A következő nagyobb témakört az orosz kül- és biztonságpolitika áttekintése jelenti (beleértve az energiapolitika és a külpolitika viszonyát is), kiemelten is tanulmányozva az orosz-USA, orosz-EU és orosz-kínai viszonyt.

Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció történetéből

A szemináriumi kurzus interdiszciplináris megközelítésben válogat az orosz kultúra és civilizáció meghatározó korszakaiból. Az anyag feldolgozása források, szaktanulmányok, irodalmi művek és filmrészletek segítségével történik. Főbb témakörök: I. Péter és kora: Oroszország határhelyzetben (XVIII. század); Puskin Oroszországa (XIX. század első fele); az orosz értelmiség születése és bukása: 1820-1930 (dekabristák, szlavofilek, nyugatosok és „talajosok”;  a 60-asok plebejus értelmisége; az orosz irodalmi és társadalmi kritika; az értelmiség a sztálini megtorlások éveiben); a 20. század eleji Oroszország (társadalomtörténet; művészi irányzatok, szellemi törekvések, csoportok; az orosz tudományosság; Bélij Pétervára, Bulgakov Moszkvája; az orosz emigráció szellemi teljesítménye.

Az ortodox kereszténység

A kurzus átfogó tájékoztatást nyújt az ortodox kereszténységről és a Pravoszláv Egyházról, annak történetéről és lelkiségéről. Főbb témakörök: az ortodox kereszténység hittanításai (a Szentírás, az egyházatyák, a kánonok, Krisztus, az ember, a szentek, Mária, az Egyház, a szentségek); az ortodox istentisztelet (az ortodox templom, istentiszteleti tárgyak és ruhák, szertartáskönyvek, napi istentisztelet, Szent Liturgiák, az egyházi naptár); az egyházi szláv nyelv és egyházi költészet; a szerzetesség; az egyházművészet (templomépítészet, és ikonfestészet, egyházi zene). A kurzus kitér az Ortodoxia magyarországi történetére, valamint Európán kívüli kapcsolataira is.

 

III. Kultúra, művészet, irodalom modul

Tárgyak: Az orosz kultúra, Bizánci művészet, Bevezetés az orosz irodalom és kultúra tanulmányozásába, Bevezetés az orosz irodalom történetébe, Műértelmezések a 19-20-21. századi irodalomból, Közép- és Kelet-Európa szláv művelődéstörténete, Klasszikus és modern szláv irodalmak, A szláv irodalom- és kultúratudomány alapjai. Választható tárgyak: Az orosz irodalom európai kontextusban, A mai lengyel és orosz irodalom, Szláv film- és színházművészet, Az orosz humántudományi gondolkodás sajátosságai, Művek párbeszéde.

Az orosz kultúra

A kurzus áttekintést nyújt az orosz mentalitás és kulturális identitás főbb összetevőiről, történetéről, az orosz kultúra önértelmezésének szimbolikus formáiról, az orosz kulturális emlékezet formáiról és főbb szövegeiről. Témakörök: az orosz kulturális öntudat gyökerei; az orosz birodalmi tudat történelmi, kulturális és irodalmi összetevői; Pétervár és a pétervári szöveg az orosz kultúra történetében; az orosz építészet, képzőművészet és zene (a középkortól a 20. századig); az orosz színház és film a 19-20. században; a 20. századi szekularizált orosz kultúra; a posztszovjet Oroszország (politika, szubkultúrák, mindennapi élet, populáris kultúra, kortárs művészet)

Bizánci művészet

A tantárgy célja a bizánci művészet legfontosabb korszakainak tárgyalása mellett a bizánci művészet sajátosságainak bemutatása. A stílustörténet mentén felépített kurzus a kora bizánci, közép bizánci és késő bizánci időszak legfőbb építészeti, festészeti és iparművészeti emlékeit a használat, funkció, a megrendelői viszonyok figyelembe vételével vizsgálja, esztétikai, ikonográfiai és részben technikatörténeti fogalmakat is tisztáz.

Bevezetés az orosz kultúra és irodalom tanulmányozásába

A kurzus során egyfajta kulturális szótár mintájára vizsgáljuk meg az orosz kultúra jelenségeit történeti és irodalmi kontextusban szócikkek, szépirodalmi szövegek, filmszemelvények és tudományos szövegek segítségével.  A kurzus célja, hogy bemutassa a mindennapi élet, a folklór és az irodalmi szövegek összefüggéseit, valamint a rajtuk keresztül kibontakozó orosz szemléletmódot. Néhány témakör: Térképzetek az orosz kultúrában és irodalomban (etnokulturális terek, a városi tér és az orosz vidék); A szó, a nyelv és a hallgatás az orosz kultúrában; A„szentség” megnyilvánulási formái (pravoszlávia, hit, ikontisztelet, kolostor, óhitűek, raszkolnyikok, szkopecek stb.); Pénz, üzlet, megállapodás, szerződés, kereskedelem; Ünnepek, szokások, rítusok; Az étel és az étkezés kultúratörténetéből.

Bevezetés az orosz irodalom történetébe

A kurzus az orosz irodalom sajátosságaiba kívánja bevezetni a hallgatókat. Az irodalmat nem a hagyományos nemzeti irodalomtörténeti keretek között tárgyalja, hanem irodalmi problémák mentén, európai kontextusban közelíti meg, rávilágítva egyben az irodalomértés orosz sajátosságaira is. Elsősorban a világirodalmi mércével klasszikusnak számító 19-20. századi alkotókra és művekre koncentrál.

Szláv film és színházművészet

A kurzus áttekintést ad a 20-21. századi szláv színház nagy műhelyeiről (stilizált színház, naturalista színház, egzisztencialista színház, avantgárd színház) és újítóiról (Mejerhold, Sztanyiszlavszkij, Grotowski, Kantor, Ljubimov), továbbá betekintést nyújt a cseh új hullám (Forman, Menczel), a lengyel filmiskola (Wajda, Kieślowski, Zanussi), valamint az orosz film (Eizenstein, Tarkovszkij) legfontosabb alkotóinak művészetébe. A kurzus külön figyelmet szentel a lengyel és orosz irodalom rangos filmadaptációinak (pl. Pan Tadeusz, Ördögök stb.).

Mai lengyel és orosz irodalom

Bemutatjuk a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján történt korszakváltást, az irodalmi intézményrendszer átalakulását, a kortárs irodalom legfőbb tendenciáit és kiemelkedő képviselőit. Témák: klasszicisták és barbárok a költészetben, cselekményes és a fabuláris próza, a mai lengyel tényirodalom és az új lengyel dráma; a kortárs orosz regény (Jerofejev, Bitovn Ulickaja, Pelevin,  Vodolazkin, Petrusevszkaja); a kortárs dráma (Akunyin, Szadur, Griskovec, Ugarov); az orosz emigráció irodalma (Dovlatov, Limonov).

 

 

 

HÁLÓTERV

Szláv nyelvi és kultúrtörténeti alapozó ismeretek

(52 kredit)

 

Tárgynév

Tárgyi kredit

Heti óraszám

Félév száma

Tantárgyfelvétel típusa

GY/K

1.

Bevezetés a szlavisztikába

5

2

2.

Kötelező

K

2.

 Klasszikus és modern szláv irodalmak

5

2

3.

Kötelező

GY

3.

A szláv irodalom- és kultúratudomány alapjai

4

2

4.

Kötelező

K

4.

A lengyel kultúra

5

2

1.

Kötelező 

K

5.

Az orosz kultúra

5

2

1.

Kötelező

K

6.

Az ortodox kereszténység

4

2

2.

Kötelező

K

7.

Bizánci művészet

2

2

4.

Kötelező

K

8.

Közép- és Kelet-Európa szláv művelődéstörténete

4

2

3.

Kötelező

GY

9.

Közép-és kelet-európai szláv eszmetörténet

5

2

4.

Kötelező

K

10.

A keleti és nyugati szlávok története

5

2

2.

Kötelező

K

11.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 1. (a lengyel mint idegen nyelv

4

4

3-6.

Kötelezően választható

GY

12.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 2. (a lengyel mint idegen nyelv

4

4

3-6.

Kötelezően választható

GY

Mindösszesen

 

52

 

 

 

 

 

Speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek

(52 kredit)

 

Tárgynév

Tárgyi kredit

Heti óraszám

Félév száma

Tantárgyfelvétel típusa

GY/K

13.

Orosz nyelv 1.

7

9

1.

Kötelező

Gy

14.

Orosz nyelv 2.

5

7

2.

Kötelező

Gy

15.

Fonetika, fonológia

1

1

2.

Kötelező

Gy

16.

Orosz nyelvi alapvizsga

0

0

2.

Kötelező

 

17.

 Orosz nyelvfejlesztés 1.

6

8

3.

Kötelező

Gy

18.

Orosz nyelvfejlesztés 2.

4

6

4.

Kötelező

Gy

19.

Orosz nyelvfejlesztés 3.

2

4

5.

Kötelező

Gy

20.

Orosz nyelvfejlesztés 4.

2

4

6.

Kötelező

Gy

21.

Az orosz média nyelve és műfajai

2

2

5.

Kötelező

Gy

22.

A mai orosz nyelv rendszere  1. (Morfológia)

2

2

3.

Kötelező

Gy

23.

A mai orosz nyelv rendszere 2. (Szintaxis)

2

2

4.

Kötelező

Gy

24.

A mai orosz nyelv rendszere 3. (Lexikológia, frazeológia, stilisztika)

2

2

5.

Kötelező

K

25.

A keleti szláv nyelvek története

2

2

5.

Kötelező

K

26.

BA Orosz nyelvi záróvizsga

0

 

6.

Kötelező

 

27.

Bevezetés az orosz kultúra és irodalom tanulmányozásába (proszeminárium)

3

2

1.

Kötelező

Gy

28.

Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció  történetéből

3

2

3.

Kötelező

GY

29.

Bevezetés az orosz irodalom történetébe

3

2

2.

Kötelező

K

30.

Műértelmezések a 19-20-21. századi orosz irodalomból I.

3

2

3.

Kötelező

Gy

31.

Műértelmezések a 19-20-21.századi orosz irodalomból II.

3

2

4.

Kötelező

Gy

Mindösszesen

 

52

 

 

 

 

 

Interkulturális kommunikáció (Választható specializáció)

(50 kredit)

Tárgykód

Tárgynév

Tárgyi kredit

Heti óraszám

Félév száma

Tantárgyfelvétel típusa

GY/K

1.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 3. (a lengyel mint idegen nyelv)

4

4

3-6.

Kötelező

GY

2.

Választható szláv nyelv szlavisztika szakosoknak 4. a (lengyel mint idegen nyelv)

4

4

3-6.

Kötelező

GY

3.

Orosz fordítási gyakorlatok 1. (orosz szakirányosoknak)

4

2

4.

Kötelező

GY

4.

Orosz fordítási gyakorlatok 2. (orosz szakirányosoknak)

4

2

5.

Kötelező

GY

5.

Orosz nyelvű szakszövegek olvasása, fordítása (orosz szakirányosoknak)

4

2

6.

Kötelező

GY

6.

A mai lengyel és orosz irodalom

4

2

5.

Kötelező

GY

7.

Szláv film- és színházművészet

4

3

2.

Kötelező

GY

8.

Az új Oroszország fejlődése 1991 után

2

2

3.

Kötelező

K

9.

Művek párbeszéde – lengyel irodalomtörténet másképp

4

2

6.

Kötelező

GY

10.

Az orosz irodalom európai kontextusban

4

2

5.

Kötelező

GY

11.

Az orosz humán tudományi gondolkodás sajátosságai

2

2

5.

Kötelező

K

12.

Tanulmányírás orosz nyelven

2

2

5.

Kötelező

GY

13.

Üzleti orosz nyelv

3

2

6.

Kötelező

GY

14.

Magyar országismeret orosz nyelven

2

2

6.

Kötelező

GY

15.

A turizmus-vendéglátás orosz szaknyelvi színterei

3

2

6.

Kötelező

GY

Mindösszesen

 

50

 

 

 

 

 

x