A szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

 

 

1.  A szakdolgozat témáját, címét és témavezetőjét az adott szakért felelős intézet- vagy tanszékvezetőnek jóvá kell hagynia.

2.  A szakdolgozat nyilvántartó lapját legkésőbb a szakdolgozat benyújtása előtt két hónappal kell leadni. A határidő tehát február 15., illetve szeptember 15.

3.  A Magyar Nyelvészeti Tanszéken ezen kívül egy rendszeresített űrlapon mellékelni kell a szakdolgozat témájához kapcsolódó, előzetesen rögzített kérdéseket
(ún. kötelező melléklet).

4.  A szakdolgozat leadásakor a rendszeres konzultációt tanúsító, a témavezető által aláírt igazolást is le kell adni.

5.  A záróvizsgára jelentkezéshez egy külön erre a célra rendszeresített űrlapot kell kitölteni és a TO-n leadni.

6.  A 2–5. pontban felsoroltakhoz szükséges űrlapok a Kar honlapjáról letölthetők.

7.  Szakdolgozatot csak az adhat be, aki időben leadta a nyilvántartó lapot és a kötelező mellékletet.

8.  A dolgozat terjedelmi követelménye (irodalomjegyzék nélkül):
hagyományos képzésen legalább 40 oldal, legfeljebb 100 oldal,
BA-s képzésen legalább 20 oldal, legfeljebb 100 oldal.

9.  Egyéb formai követelmények:

 • a külső borítón címként álljon: SZAKDOLGOZAT, alatta a szakdolgozó neve és a szakdolgozat-készítés éve;
 • a belső borítón balra, felül ez álljon:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
a szak neve (pl. Magyar nyelv és irodalom szak). Lejjebb pedig ezek:
a dolgozat címe, a szakdolgozó neve, szakja(i), a szakdolgozat-készítés éve, végül a témavezető neve és beosztása;

 • az oldalszámozás a belső borító után kezdődve a jobb alsó sarokba kerüljön;
 • a köthetőség érdekében a lapok bal oldalán 3 centiméteres margót kell hagyni, másutt 2 centimétert;
 • a sortávolság (Microsoft Word szövegszerkesztőn írva) másfeles, a betűnagyság 12 legyen, betűtípus: Times New Roman;
 • a szakdolgozat tartalmi felosztása: tartalomjegyzék, főszöveg (bevezetés, kifejtő rész, összegzés), bibliográfia, (ha van:) mellékletek, függelék;
 • a dolgozat végén a TVSZ által előírt záradék álljon (Alulírott ..…. nyilatkozom, hogy a szakdolgozat saját szellemi termékem, azt más szakon szakdolgozatként nem nyújtották be, és csak a megjelölt segédeszközöket használtam.);
 • a szakdolgozatot egy példányban kell leadni, és egy példányt feltölteni a Neptun rendszerbe

Szakdolgozati témaajánlatok a Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatói részéről. 

(Egyéni kérésekkel a tudományterület illetékes oktatóját keressék meg.)

Farkas Edit

1. Az olvasottság és a szövegalkotási készség összefüggései

2. Szövegszerkezet és szövegértés összefüggései

3. Mennyire kell ismerni a Bibliát a középiskolai irodalomórákon? (intertextuális vizsgálódások)

4. A multimediális szöveg avagy hogyan változtatja meg az internet a nyomtatott szövegekhez való viszonyunkat

5. Metaforahasználat a diákszlengben

 Forró Orsolya

 1. Személyiségfejlesztés/pszichológia és nyelvtan
 2. A helyesírás (egyes területei) a mindennapi életben és az oktatásban
 3. A hangtan tanítása (tartalom, célok, eszközök)
 4. Nyelvészet és nyelvtan: tudomány és oktatás
 5. Az irodalom- és nyelvtantanítás kapcsolata
 6. A nyelvelsajátítás helye a tudományban és az oktatásban
 7. A nyelvi norma helye és szerepe az oktatásban
 8. A nyelvtantanítás helyzete, problémái
 9. A nyelvi „másság” mint téma és mint probléma az oktatásban és a nyelvtanórán
 10. Nyelvtantanítás a 21. században: ami változik és ami nem

Gerstner Károly

 1. Tükörszók a mai magyar nyelvben (különös tekintettel a sajtó nyelvére)
 2. Az elbeszélő múlt „eltűnési folyamata”
 3. Újabb keletű frazeológiai kapcsolatok a magyar nyelvben
 4. Nemzetközi szavak a mai magyar nyelvben
 5. Új sportágak szakszókincsének alakulása
 6. Módosítószók egy 18. századi prózai műben
 7. Az igevonzatok változása
 8. Szólások az Erdélyi magyar szótörténeti tárban
 9. Pázmány Péter szókincsének jellemzői (egy műve alapján)
 10. A járás, menés fogalmát kifejező szavak szinonimarendszere
 11. A politikai nyelv frazeológiája
 12. A nemzetiségi névhasználat változása a Pilis-medence valamely településén
 13. Újabb intézménynevek keletkezése és jellemzőik
x