Felvételi

Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamit szakmai alkalmasságának felmérése.

Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetem- és szakválasztás indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.

A felvételi beszélgetés tágabb értelemben vett témái:

  • az európai politikai rendszerekre és kultúrára vonatkozó ismeretek,
  • az észak-amerikai politikai rendszerekre és kultúrára vonatkozó ismeretek
  • az általános műveltséggel összefüggő ismeretek
  • aktuális bel- és külpolitikai kérdések, azok értékelése, elemzése


A beszélgetés szűkebb értelemben vett témája a jelentkező szakdolgozatának rövid bemutatása. Ennek során a jelentkező bemutatja választott témáját, probléma felvetéseit és az azokhoz kapcsolódó megoldásokat és konklúzióit. Kérjük, hogy a jelentkezők a felvételi beszélgetés alkalmával szakdolgozatukat hozzák magukkal.

Az értékelés szempontjai:

  • az ismeretek átfogó, strukturált bemutatása,
  • megértés, az összefüggések felismerése,
  • tájékozottság
  • vitakészség.


A felvételi pontos időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.


A szakra való belépés feltételei

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok (KKK 4. pont): Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, közigazgatási szakok.

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások (KKK 4. ill. 10. vagy 11. pont), az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok, amelyek teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, közigazgatási szakok.

A bemenethez a KKK 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési szakok, osztatlan, egységes jogász mesterképzési szak.

A KKK 11. pontjában ban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módjáról a szakmailag illetékes vezető határoz.


A mesterképzésben való részvétel feltételei

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.

A KKK 4.3 pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

x