1989

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Andrási Zoltán

Dewey pedagógiai rendszere és tevékenysége    

1989

1

Arató Albertné

Nehezen nevelhető, személyiségzavarral küzdő gyermekek osztályomban   

1989

I-1

Bacsáné Balázs Katalin

Modellek a gyerekek nyári foglalkoztatására   

1989

92/L

Balogh Gyöngyi

Az Esztergomi Irodalmi Egylet     

1989

3

Banadics Márta

Az órán kívüli zenei nevelés lehetőségei és formái

1989

4

Bátori Istvánné

Motiváció a tanórákon   

1989

I-2

Bors Erika, Angyalné

A 6-10 éves gyermekek beszédének fejlődése különös tekintettel szókincs, szófajhasználatukra

1989

91

Bedő Józsefné

A kis kuruc című elbeszélés szövegtani elemzése  

1989

I-3

Bene Róbertné

Hosszú falu, rövid erszény: az életszínvonal alakulása Szuhán 1945-től napjainkig

1989

93/L

Bereczky Zsolt

A környezetszennyezés hatásai az emberi egészségre: általában a környezeti ártalmak emberre gyakorolt hatásának vizsgálata    

1989

94/L

Bodnár Béláné

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának története

1989

95

Borosjenői Magdolna

Az egyéni vélemények figyelembevételének módja a kollektív döntéshozatalban    

1989

7

Budai Edina

A testi képességek fejlesztése az alsó tagozatban 

1989

8

Bulejka Józsefné

Házi olvasmányok tanítása a 4. osztályban: Fekete István: a koppányi aga testamentuma esztétikai elemzés és pedagógiai felhasználás   

1989

I-4

Bulejka Krisztina

A Nógrád Vármegyei Nemzeti Intézet történetéből 

1989

9

Burkon Erika

Az orosz nyelv oktatásának jelene és múltja a magyar felsőoktatásban

1989

9

Czuprik Györgyné

Egy 1945 előtti és egy mai olvasás-írástanítás módszer összehasonlító elemzése 

1989

11

Csizmazia Istvánné

Kezünkben a jövő

1989

98/L

Csorba Erika

Obraz detského sveta v slovenskom realizme

1989

13

Danczi Csaba

Zeneképek - gyermekrajzok 

1989

15

Darázsi Erika

A matematikai térszemlélet fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályában.

1989

16

Deák Imréné

Ellenőrzés, értékelés, osztályozás

1989

I-5

Deák Péterné

A népkötészeti alkotások az alsótagozatos anyanyelvi tankönyvekben: értekezés és műelemzések   

1989

99/L

Dóczi Zsuzsanna

A 6 éves gyermekek beszédének jellemzői   

1989

18

Drexler Tünde

A váci tanítók életszínvonala 1988-ban a jövedelem, fogyasztás, a lakáshelyzet és a szabadidő tükrében    

1989

19

Engerth Jánosné

A hátrányos helyzetű gyermekek beszédkultúrája   

1989

100/L

Fajta Józsefné

Az öngyilkosság, mint a deviáns magatartás egyik formája 

1989

101/l

Fehér Zsuzsanna

Magyarország történelmének agy szakasza Nagykáta helytörténeti kutatásainak tükrében: a tápióbicskei csata    

1989

20

Fehérné Kovács Éva

A könyv és a könyvtár szerepe az oktató-nevelő munkában  

1989

103/L

Ferencz István

Múzeum-Múzeumi Társulat létrehozása, fejlődése a kiegyezéstől napjainkig   

1989

104/L

Filkor Hajnalka

Mitikus lények a szlovák népmesében

1989

105

Flaisz Ildikó

Az írás és olvasás, mint megkülönbözetett kommunikációs forma  

1989

21

Gacs Marietta

A pszichoanalízis és az elmebetegségek  

1989

22

Géreczné Szabó Tünde

Kreativitás és kreativitásfejlesztés óvodás- és kisiskoláskorban    

1989

109/L

Gieber Csilla

Az úszásoktatás szerepe, jelentősége az általános iskolai testnevelés folyamatában  

1989

110/L

Gombai Erzsébet

A népkötészet az alsó tagozatos anyanyelvi könyvekben 

1989

111/L

Gonda Erzsébet

A népmesei elemek és néphagyományok Petőfi Sándor: János vitézében  

1989

112/L

Gorócz Helga

Motoros képességek fejlődésének alakulása nagycsoportos óvodás és első osztályos gyerekeknél    

1989

24

Györkéné Varsányi Andrea

Helyesírás felzárkóztatás a szigetbecsei Általános Iskola 5. osztályában  

1989

I-6

Gyürki Zoltán

Segédlet az alsó tagozatos környezetismeret tantárgy természetismereti részéhez: etológiai szemelvények  

1989

25

Hegedűs Gyöngyi

A Pauli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Veszprémi Nevelő- és Tanintézetének története  

1989

113

Hidas Ágnes

Miért hordanak az emberek álarcot?

1989

26

Horváth Jánosné

A tanórán kívüli anyanyelvi nevelés lehetőségei az iskolán belül  

1989

114/L

Horváth Mónika

A gyermekirodalmi alkotások használata az orosz nyelvi órákon és szakköri foglalkozásokon 

1989

28

Hunyadi Tamás

Ellenőrzés, értékelés, osztályozás

1989

29

Ignácz Tibor

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tevékenységének hatása Dévaványa nagyközség társadalmi-gazdasági fejlődésére

1989

30

Illés Ildikó

Az iskola szerepe a hátrányos helyzetű tanulók nevelésében   

1989

115

Jakab Csilla

A kosárlabda alaptechnika elemeinek előkészítő- és rávezető gyakorlatai és oktatásának módszertani felépítése   

1989

31

Jurásek Mária

Az olvasástanítás problémái az általános iskolai orosz nyelvoktatásban

1989

32

Káldy Lajosné

A Tatabányai Hőerőmű Vállalat környezetkárosító hatásának vizsgálata     

1989

116/L

Karkus Zsuzsanna

Spracovanie tematického okruhu Domov a rodina v nizsích rocníkoch na hodinách slovenského jazyka

1989

35

Király Éva Anna

Túlsúlyos gyermekek problémája a testnevelésben   

1989

37

Kis Béláné

A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 1-4. osztálya matematika óráin       

1989

I-7

Kisékné Bensó Noémi

4. osztályos anyanyelvi tankönyv lírai anyagának elemzése 

1989

117/L

Kiss József

Egy alsó tagozatos osztály deviáns magatartású tanulóinak elemzése pszichológiai módszerekkel    

1989

118/L

Kissné Pirtyák Krisztina

Óvodás és iskoláskorú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével   

1989

170/l

Klein Éva

Korszerűsítési javaslatok az alsó tagozat mérési problémáinak tárgyalásához  

1989

39

Knappné Tölgyes Katalin

Írásbeli osztás kétjegyű osztótáblával   

1989

I-8

Koncser Emma

A testnevelési játékok szerepe az általános iskola oktatási folyamatában   

1989

120/L

Kopcsándy Tünde

Igeszemlélet az orosz nyelvben

1989

41

Kormosné Szabó Katalin

Népmondák a 3-4 osztályos anyanyelvi tankönyvben   

1989

I-9

Kovács Rita

Berkenye község rövid története  

1989

42

Kozsuch Andrea

Csehszlovák-magyar kulturális kapcsolatok a II. világháború után

1989

43

Köblös Istvánné

Értelmi fogyatékos, óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével    

1989

122/L

Krajcsi Józsefné

A gyermek helye, szerepe a családban     

1989

I-10

Kurta Terézia

Nemzetiségtörténet Magyarországon: különös tekintettel a szlovák nemzetiségre  

1989

124/L

Lajos Erika

Óvodás és iskoláskorú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével   

1989

44

László Csabáné

A didaktikus játékok felhasználásának lehetőségei az alsótagozatban  

1989

125/L

Leskó Krisztina

Nők a közéletben  

1989

45

Pelle Margit

Nők a közéletben  

1989

45

Szám Mónika

Nők a közéletben  

1989

45

Szrenka Angéla

Nők a közéletben  

1989

45

Majthényi Judit

Az orosz írás és olvasás tanítása az általános iskola 4. osztályában

1989

48

Magyar Katalin

Számítógépes programok alkalmazási lehetőségei az alsó tagozatos matematika Mérések című témakörének tárgyalásához   

1989

47

Marekné Gulyás Anna

Századokon át: Bajna község helytörténete    

1989

127

Metzger Márta

A Pannonhalmi Könyvtár története   

1989

128/L

Mészáros Istvánné

Orosz nyelvi szakköri foglalkozások tervezése az általános iskolában

1989

129

Mészáros Mónika

Freud és a szexuálpszichológia kapcsolata a tudomány mai állása szerint 

1989

50

Mezőföldi Katalin

A mozgástanulás és problémái a kézenátforduláson keresztül 

1989

49

Molnár Ildikó

A dramaturgia és a bábozás felhasználása az alsó tagozatos irodalomtanításban  

1989

131

Molnár Mária

Egészségnevelési lehetőségek a környezetismeret tantárgyon belül     

1989

51

Múth Julianna

A 6 éves gyermekek beszédének jellemzői 4 tanuló beszédének elemzése alapján  

1989

52

Müller Erika

Grassalkovich Antal és Gödöllő

1989

53

Németh Mihályné

Fekete István: Tüskevár című könyvének komplex irodalmi elemzése és pedagógiai felhasználása  

1989

I-11

Németh Péter

A szövetkezés gondolatának fejlődése

1989

54

Novák Emőke

Slovenské ludové zvymky v mojej rodnej obci

1989

55

Nyizsnyánszki Zsolt

Modellezési lehetőségek az általános iskola 1-4. osztályában a LEGO TECHNIC 1031-es készlettel  

1989

133/L

Párma Zita

Egy nehezen nevelhető gyermek komplex személyiségvizsgálata

1989

139/L

Partali Mária Tünde

Orosz nyelvi szakköri foglalkozások tervezése az általános iskolában

1989

135

Patkovics Jánosné

A pedagógusi szervező munka eredményességének, okainak vizsgálata   

1989

138/L

Petőné Mérai Julianna

Nógrád megye helytörténete az alsó tagozatos oktatásban   

1989

I-12

Peleszlényi Bernadett

A filmfelhasználás lehetőségei az általános iskolák felső tagozatán: benyomások a tanulók filmes szocializációs lehetőségeiről néhány esztergomi általános iskola megfigyelésének tükrében    

1989

140/L

Péli Attiláné

Számolási eljárások kialakítása 1. és 2. osztályban  

1989

141/L

Polincsár Csilla

A szókincs elsajátításának formái és lehetőségei az alsó tagozat kétnyelvű környezetismeret óráin

1989

142

Prauda Edina

A humanista könyvtárak Magyarországon: Vitéz János könyvtára  

1989

58

Prohászka Tibor

Tát története az őskortól napjainkig  

1989

59

Reichter Gábor

A szabad idő tervezése és tudatos felhasználása a mindennapi gyakorlatban   

1989

143/L

Rév Anita

A hátrányos helyzetű tanulók  

1989

144/L

Rózsási Beáta

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita    

1989

61

Sándor Boglárka

Sportképességek fejlesztése 10-14 éves kosárlabda játékoknál   

1989

63

Sándor Péter

Az iskolai kudarcokról  

1989

146/L

Sárik Gabriella

A környezetszennyezés hatásai az emberi szervezetre  

1989

147

Schindler Erika

Bibliai elemek, motívumok, jelképek Babel Lovashadsereg című novellaciklusában

1989

64

Sipos Ágnes

Az avantgárd-mozgalmak hatása a filmművészetre, Luis Bunuel a szürrealista film megteremtője

1989

67

Sebák Katalin

Szemléltetés az alsó tagozatos orosz nyelvi órákon

1989

65

Skapecz Júlia

Szemléltetés az alsó tagozatos orosz nyelvi órákon

1989

68

Somlai Imre

A nehezen nevelhetőség, fiatalkorú bűnözés és utógondozás kérdése 

1989

148/L

Szabó Csilla

A közösség értékrendje 

1989

151/L

Szabó Márta

Csehov dramaturgiájának újszerű vonásai

1989

70

Szebegyinszki Enikő

A hunok és a harmadik osztályos irodalom

1989

73

Székely Erika

Ipar és környezetvédelem kapcsolata: a Kőbányai Gyógyszergyár dorogi gyáregységének környezetvédelmi tevékenysége         

1989

76

Szilas Annamária

Óvodás és iskoláskorú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével 

1989

77

Szőlőssiné Szoláry Andrea

Milakovszky László élete és munkássága

1989

79

Sztrakayné Pintér Ildikó

Új modellek tervezése az általános iskola 1-4.osztályában a szerelőelemekkel végzett gyakorlatokhoz   

1989

153/L

Szűcsné Honffy Éva

Szinonímák a magyar nyelvben

1989

154/L

Takács Gyuláné

A raccsolás javítását szolgáló, egy évre szóló, tanórán és tanórán kívül is alkalmazható gyakorlatsorok bemutatása  

1989

155/L

Tálas Mátyásné

A népi mozgáskultúra a népmesék és mondák tükrében

1989

155/A L

Tankó Judit

Sportképességek fejlesztése 10-14 éves kosárlabda játékosoknál

1989

82

Tari Lászlóné

Egy választott szöveg feldolgozása szemantikai és színtaktikai szövegszabályok alapján 

1989

I-13

Torma Ferencné

A 4. osztályos anyanyelvi tankönyv lírai anyagának elemzése  

1989

156/L

Tornyos Kolozsné

Tanulási nehézségek kisiskoláskorban   

1989

I-14

Tóth Lászlóné

Egy 3. osztályos szöveg elemzése szemantikai és színtaktikai szövegszabályok feltárása alapján 

1989

I-15

Tóth Tímea

Modellek a gyerekek nyári táboroztatásáról   

1989

83

Tőzsér Zsolt

Cigányság: múlt, jelen, jövő 

1989

158/L

Tribolt Mária

Az óvodai nevelés elmélete és gyakorlata külföldön: az iskolaelőkészítés helyzete 

1989

85

Trnyik Judit

Szlovák népmesék elemzése

1989

86

Turán Gyöngyi

A 6 éves gyermekek beszédének vizsgálata a szociális háttér függvényében  

1989

87

Urbán Judit

Egy nyelvtani téma feldolgozása: az ige  

1989

88

Vadász Tamásné

A játék szerepe az alsó tagozatos testnevelésben 

1989

160/L

Vajgel Klára

Mítosz és valóság Csingiz Ajtmatov: Vesztőhely c. regényében

1989

161/L

Várfalvi Jánosné

Az anyanyelvi nevelés nehézségei, a felzárkóztatás lehetősége az 1. osztályban  

1989

I-16

Varga Krisztina

A kisiskolások szabadidős szokásainak vizsgálata  

1989

162/L

Varga Krisztina

Az értelmi képességek vizsgáltató módszerei  3-6 éves korban

1989

163/L

Veisz Erika

Óvodás- és iskoláskorú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével  

1989

89

Vitai Katalin

Találkozásom a személyközpontú megközelítéssel 

1989

165/L

Vörös Andrea

A négy újszövetségi evangélium összehasonlító elemzése egyes formai és tartalmi szempontok alapján 

1989

90

Zverger Mária

Testi képességek jelentősége és fejlesztése az általános iskola alsó tagozatában  

1989

167/L

Beke Ildikó

A nehezen nevelhetőség okai és a nehezen nevelhető gyermekekkel való bánásmód. 

1989

93/L

Blum Ildikó

A Kincskereső című irodalmi folyóirat elemzése az 1987-es évfolyam alapján 

1989

95/L

Bodnár Bernadett

A túrkevei Finta Múzeum alapítása és fejlődése napjainkig: a múzeum anyagának felhasználása

1989

94/L

 

x