1990

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

 

Bárány Katalin

Vyvin slovenskej drámy do obdobia druhej svetovej vojny = A szlovák dráma fejlődése a második világháború kezdetéig

1990

4

Csólig István

Filozófiai gondolatok a magyar költészetben: Petőfi és a reformkor 

1990

143/L

Eipl Tímea

A tarjáni református iskola története 1682-1911.  

1990

100/L

Farkas Molnár Melinda

Ellenőrzés, értékelés, osztályozás az alsó tagozaton 

1990

101/L

Farkas Zoltán

A családi nevelés hibás módszereiből fakadó, a gyermek személyiségét károsító ártalmak 

1990

102/L

Feketéné Gogolák Mária

Szlovák népmesék módszertani elemzése

1990

22

Gazda Anita

Az állam és az egyház viszonyának alakulása 1945-től napjainkig  

1990

104/L

Gombásné Bartal Zsuzsanna

Nagy László munkásságának neveléstudományi eredményei 

1990

106/L

Gura Ildikó

Szlovák hagyományok és népszokások Bánkon: a nép életének bemutatása az alsó tagozatban  

1990

107/L

Harkai Klára

Veszprém város kórustörténete, Veszprém város vegyeskara történetének tükrében  

1990

108/L

Harmathné Bartalos Edina

Tanári hatékonyság fejlesztés lehetőségei az általános iskolában 

1990

109/L

Horváth Lászlóné Hvizsgyalka Zsuzsanna

Magyarországon élő nemzetiségek általánosságban: különös tekintettel a szlovák nemzetiség

1990

29

Horváthné Tremmel Anna

Az ábrázolókészség fejlődése 2-6 éves korig  

1990

111/L

Ipolyi Éva

Gyakori beszédhibák és javításainak… az alsó tagozatban 

1990

112/L

Juhász Nagy Péterné Merényi Etelka

A Művelődési minisztérium 5. Sz. Leánynevelő Intézet nevelési rendszerének vizsgálata és elemzése  

1990

114/L

Kállai Andrea

Az agresszív viselkedés vizsgálata kisiskolás korban    

1990

115/L

Kalmár Csilla

2575. Sz. Táncsics Mihály úttörőcsapat története   

1990

116/L

Koller Erika

Új törekvések az olvasástanulás eredményességének fokozásában: összehasonlító elemzés   

1990

117/L

Kovács Ferencné Valkó Lívia

A barátság, mint érték       

1990

118/L

Kuszkó Lászlóné Telek Erika

A tatabányai füzes utcai általános iskola struktúrája, nevelési rendszere: "A kisegítő iskola nevelési és oktatási terve" tükrében   

1990

119/L

Matusek Melinda

Szlovák - magyar irodalmi kapcsolatok Pavol Országh-Hviezdoslav és Ady Endre költészetének, eszmerendszerének összehasonlítása

1990

53

Miskovics Tiborné Marin Mária

A népművészet oktatásának lehetősége az alsó tagozatos oktatásban: a Tarjánban élő német nemzetiség néprajzának felhasználása az alsó tagozatos oktatásban - kiemelten a népviselet motívumai   

1990

122/L

Molnár Csilla Éva

A nehezen nevelhetőség okai és a nehezen nevelhető gyermekekkel való bánásmód

1990

123/L

Molnárné Ilkó Margit

A nevelhetőség kérdései a gyermekvédő intézet ideiglenes (átmeneti) otthonában 

1990

124/L

Pallós Jánosné Zajách Mária

Apáczai Csere János pedagógiai munkássága, helye a neveléstörténetben    

1990

125/L

Pócsik Rita

Cigány tanulóink helyzete az iskolában  

1990

126/L

Sasvári Andrea

Tanítási módszerek és szokások az általános iskola kezdő szakaszában   

1990

129/L

Skodáné Kohán Csilla

A művészetek megismerése 1-4. osztályban: a palóc falvak építészetének alakulása napjainkig  

1990

130/L

Szakmáryné Sebők Andrea

Az iskolai egyenlőtlenségek és kialakulásának okai  

1990

133/L

Szegedi Béláné

A játékosság, a játék az ének-zenei nevelésben  

1990

134/L

Székely Gyuláné Gerendás Zsuzsanna

Pedagógiai lapok Szegeden 1867-1945-ig   

1990

136/L

Weimer Ferencné

A neszmélyi reformárus templom - mint műemlék - beépítése a 4.  osztályos tananyag rajztanmenetébe 

1990

138/l

Winter Magdolna

Az agresszió vizsgálata kisiskoláskorban  

1990

139/L

Bakosné Andorkó Tímea

Óvodás és iskoláskorban gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével

1990

1

Boari Gabriella

Délkelet-Ázsia különleges gazdasági övezetei: Hongkong és Tajvan 

1990

6

Böde Szilvia

A környezeti ártalmak hatása az iskoláskorú gyerekek magatartására, fejlődésére és tanulására 

1990

7

Böhm Mária

Az ifjúsági bűnözés Magyarországon 

1990

8

Brunner Ingrid

A mese és a gyermeki lélek kapcsolata a mese személyiségformáló hatása

1990

9

Buth Erika

A család szerepe napjainkban: a családi nevelés feladatai és hibái 

1990

10

Chalupa Éva

A "jelesnapi népszokások" a gyerekek, fiatal lányok, legények szokásai 

1990

11

Csaplár Brigitta

A nehezen nevelhetőség okai, és a nehezen nevelhető gyermekekkel való bánásmód

1990

20

Cserháti krisztina

A hátrányos helyzetű gyerekek segítésének formái 

1990

97

Csorba Erika

A dyslexia rövid áttekintése pedagógusok számára 

1990

139

Daróczi Anikó

Az ifjúkori deviancia

1990

16

Debnárik Beáta

Az iskolai osztályozás - értékelés 

1990

17

Dinnyés Leander

A nehezen nevelhetőség okai, és a nehezen nevelhető gyermekekkel való bánásmód

1990

18

Édes Andrea

A családi életre nevelés feladatai és problémái

1990

19

Fazekas Koltovári Csilla

A művelődés, mint érték  

1990

21

Ferenczy Dorottya

Az öngyilkosság, mint deviáns viselkedés egyik formája

1990

23

Gemsperger Attila

A világnézeti nevelés kérdései az általános iskola alsó tagozatán  

1990

24

Gogolák Gáborné Gombár Éva

Ludmile Podjavorinská verses állatmeséi

1990

105

Gróf Ferenc

A Szent Iván - éji tűzgyújtás és éneklés   

1990

25

Havasi Zsuzsanna

Óvodások család nélkül: állami nevelt és családban nevelkedő óvodások összehasonlító fejlődés - vizsgálata az Óvodai Nevelés Program tükrében   

1990

26

Horváth Mónika

Az ábrázolóképesség fejlődése 2-től 10 éves korig 

1990

30

Istvanovszki Julianna

Berencsény község története  

1990

31

Jalsovszki Krisztina

A hátrányos helyzetű tanulók segítésének formái  

1990

32

Juhász Ágota

Száz év története: száz esztendős a Dorogi Bányászzenekar   

1990

34

Jurkovics Márta

Obraz detského sveta v literatúre pre deti a mládez z obdoia realizmu

1990

149

Kluber Ibolya

Családból fakadó hátrányos helyzet összefüggése teljesítmény- és viselkedészavarokkal: vallás hatása a gyermekekre   

1990

39

Komáromi Katalin

 

1990

40

Kovács Katalin

A zenei alkotókészség fejlesztésének lehetősége az általános iskolai alsó tagozatában    

1990

42

Kovács Tünde

A Horpácsi nevelőotthon és Általános Iskola pedagógiai rendszerének vizsgálata    

1990

43

Lázár Katalin

Iskolaotthon, mint az egész napos nevelés egyik formája    

1990

46

Löbmann Ágnes

A nehezen nevelhetőség - háttere és megoldási módok  

1990

47

Ludas Krisztina

Az állam és az egyházak közötti párbeszéd kérdései   

1990

48

Majoros Gabriella

Kisterenye településföldrajzi jellemzése és rövid története      

1990

50

Mészáros Edina

Filozófiai gondolatok a magyar irodalomban  

1990

54b

Mészáros Erika

Esztergom hadi eseményei a Rákóczi-szabadságharc ideje alatt 

1990

54a

Mosonyi Mária

Mozgásos játékfoglalkozások tervezése az alsó tagozatos tanulók részére   

1990

55

Nagy Éva

Népmesei és népköltészeti (elemek) hagyományok Petőfi Sándor János vitézében          

1990

57

Nagy Szilvia

Nehezen nevelhető gyermek az általános iskola alsó tagozatában 

1990

58

Némath Gabriella

Az ötvenes évek konfliktusai a mai magyar irodalomban, a műnemek tükrében      

1990

60

Nemecsek Andrea

A balassagyarmati kollégiumok története     

1990

59

Németh Noémi

A matematikai térszemlélet fejlesztésének lehetőségei az óvodában   

1990

61

Pálfi Enikő ld. Makszimné

A kisgyermekkori fejlődés egyéni sajátosságai  

1990

51

Pandák Zsuzsanna

A szlovák és a magyar népmesék összehasonlítása

1990

62

Pásztor Beáta

A vallásos ünnepek szerepe a gyermek személyiségfejlesztésében

1990

65

Paxy Erika

A kisegítő iskola első osztályába kerülő tanulók értelmi fejlettségének és szociális körülményeinek vizsgálata, a gyerekrajzok alapján    

1990

66

Pazsitni Tünde

A nízsai "május 1" mezőgazdasági termelőszövetkezet története  

1990

67

Pilisi Boglárka

A házastársi konfliktusok    

1990

68

Porubszki Krisztina

Vízben játszható testnevelési játékok és ezek szerepe a tanulók úszásoktatásában   

1990

69

Sárossy Mónika

Az alsó tagozatos gyerekek szabadideje: felmérés Budapesten   

1990

71

Schwarz Éva

Beszédvizsgálatok 6 éves óvodások körében nevelőotthonban és napközi otthonos óvodákban  

1990

72

Sipos János

Jézus az Ószövetségben: az ószövetségi próféciák és a történeti Jézus összevetése  

1990

73

Sóos Zsuzsanna

Beszédművelő szakkör programja az általános iskola 4. Osztályában   

1990

74

Stiglmayer Mónika

A családi háttér nélkül nevelkedő gyerekek helyzete Magyarországon  

1990

75

Süli Mária

Egy falusi általános iskola alsó tagozatos diákjainak szabadideje   .

1990

77

Szalkai Csilla

A játék, mint a gyermek megismerésének, a fejlesztésének eszköze     

1990

78

Szlama Tiborné Gyetvai Julianna

Csehszlovák - magyar kulturális kapcsolatok az 1848/49-es szabadságharc idején és az azt követő években

1990

82

Szűcs Mónika

Játék és személyiség: A játék személyiségfejlesztő hatása      

1990

83

Tatay Zsuzsanna

Vallás a mai társadalomban 

1990

84

Török Andrea

Az aszódi polgári iskola története 1891-1945.     

1990

85

Vas Katalin

Egy homogén és egy heterogén óvodai cigánycsoportba járó gyerekek hátrányai és esélyei   

1990

88

Végvári Csilla

A pilisi Gyermekotthon és Általános Iskola nevelési rendszere  

1990

89

Vighné Martin Gabriella

Harc a magyar oktatásügy körül az elmúlt negyven év távlatából  

1990

90

Zsiborásné Kenyeres Andrea

A művelődés sajátosságai a tatabányai általános iskolák 3-4. Osztályainak körében    

1990

92

Zsuzsanna

A szülők hatása a 6-10 éves tanulók szabadidő eltöltésére  

1990

150

Vargáné Magyar Andrea

Mozgást "gyakorló" játékok az óvodában   

1990

87

Bötkösné Molnár Éva

Az orosz nyelv oktatásának változásai az utóbbi húsz év során

1990

129/F

Csikós Ildikó

A cseh új hullám 

1990

15/F

Illés Andrea

A szecessziós kultúra  

1990

124/F

Maretta Mónika

Kirándulások szerepe és jelentősége az alsó tagozatos gyerekek életében

1990

52

 

x