1991

 

SZERZŐ A SZAKDOLGOZAT CÍME ÉV SORSZÁM
Ádám Bálintné A humor forrásai mai gyermekköltészetünkben  1991 137
Almási Gabriella A groteszk, mint látásmód Örkény István Egyperces novelláiban 1991 1
Alpáriné Honvéd Henriette A mozgás - és beszédfejlődés vizsgálata csecsemő korban 1991 2
Marxer László Istenkeresés és sorsábrázolás Ingmar Bergman művészetében      1991 126/F
Meskó Norbert Az előadás elmarad : a férfi-nő kapcsolat ábrázolása mai magyar filmekben    1991 127/F
Murai András Amerika, kultúra és a történet szerepe Jean-Luc Godard és Wim Wenders filmjeiben     1991 128/F
Petróczy Andrea A rajzkészség fejlődése 2 éves kortól 10 éves korig      1991 130/F
Bárány Árpád Szarvasmarhanevek Varsányban  1991 136/L
Bárány Mária (Katalin) A népművészet megismertetése I-IV. osztályban : a Varsány környéki népművészet és népi hagyományok felhasználásának lehetősége a rajzoktatás során  1991 137/L
Bartók Ildikó A motiváció, mint a zenei ismeretszerzés egyik fontos eszköze a tanítási órákon és az iskolán kívüli zenei nevelésben 1991 133/L
Batin Erika Óvodás- iskolás korú gyermekek szókincsének vizsgálata  Peabody  - képek segítségével 1991 134/L
Behán Márta Zobrazenie detského sveta v dielach Frana Krala a Ferenca Móra 1991 4
Boda Károlyné Nemzetiségi hagyományok Erdőkürtön 1991 222
Bozsonyik János A barátság, mint érték  1991 141/L
Bozsonyikné Hives Erzsébet A barátság, mint érték  1991 140/L
Dombai Edit Szülőfalum múltja és jelene 1991 17
Edősné Mátrai Erzsébet Fejezetek a bükki üveghutáról 1991 149/L
Fizerné Mátyus Éva Gyermeki szókincs vizsgálata Peabody - képek segítségével   1991 151/L
Frisóczkyné Polgár Katalin Répáshuta négy évtizede   1991 152/L
Fülekiné Demeter Andrea Egy nyelvművelő szakkör programja az általános iskola 4. Osztályában  1991 153/L
Gál Pál Ferencné Az érzelmi hatások tükröződése az alsó tagozatos gyermekek rajzaiban     1991 155/L
Garai Erzsébet Olga Dunapentele története 1850-1950   1991 154/L
Gyöngyösi Andrea A tanító differenciáló munkájának jelentősége egy iskolai osztályban    1991 156/L
Hegedüsné Domán Györgyi A családi nevelés és hibái    1991 157/L
Hídvéginé Jónás Ildikó Diákönkormányzat a Kiss Árpád Általános Iskolában  1991 159/L
Hosszúné Gerendai Judit Diplomamunka : a környezeti ártalmak hatása az iskoláskorú gyerekek magatartására, fejlődésére és tanulására  1991 160/L
Jankovits Zsolt A veszélyeztetettség és az ifjúkori bűnözés összefüggéseinek vizsgálata  1991 162/
Jankulár Bozsik Margit Zivot slovenského l'udu na zaciatku XX. storocia a medzi prvou a druhou svetovou vojnu podl'a románu Jozefa Cígera Hronského Jozef Mak 1991 33
Kálmánné Siklós Katalin Filozófiai gondolatok József Attila és Radnóti Miklós műveiben    1991 166/l
Kamrado Bernadett Gyógyulás és keresztény élet      1991 164/l
Katonáné Bergmann Violetta Bajóti Bányásznyelv az 1940-es években    1991 165/L
Kazup Gyuláné A folyamatos és befejezett igék problematikája 1991 220
Kecskeméti Éva Eszter Szabadidős - nevelés és az iskolai szabadidő-közösségek    1991 167/L
Kecskeméti Zsuzsanna Számelméleti problémák az általános iskola 4. Osztályában    1991 168/L
Kónya Lajosné   1991 171/L
Korsósné András Marianna Környezeti ártalmak hatása az iskoláskorú gyermekek magatartására, fejlődésére és tanulására      1991 173/L
Kovács Ferenc Könyvtári kölcsönző program  személyi számítógépre 1991 64
Kovács Tibor Harmadik osztályos tanulók helyesírásainak vizsgálata     1991 175/L
Kovácsné Jancskár Enikő Retadált gyermekek ábrázolóképességének fejlesztése     1991 172/L
Kubicza Mihályné Környe : földrajzi nevek a faluban   1991 176/L
Ludányiné Bella Szilvia Szabadidős tevékenységek az alsó tagozatos gyermekek körében    1991 177/L
Maszlavér Ferencné Helytörténeti szakkör az általános iskola 3-4. osztályában    1991 178/l
Mezei Csilla Szlovák falvak a Mátra hegytetőin 1991 53
Nagy Jenőné (Pruzsinszki Andrea) Beszédhibából eredő tanulási nehézségek   1991 179/L
Nagy Katalin (Ildikó) A számolási készség fogalma és fejlesztése az 1-4. Osztályban    . 1991 180/L
Oros Attila Könyvtári nyilvántartó program személyi számítógépre 1991 70
Palotainé Tőkési Edit Császár község négy évtizede     1991 184/L
Pancsik Károly Idegennyelv-oktatásunk problémái és eredményei az általános iskolában 1991 84
Prihisztál Szilvia Bibliai eredetű frazémák Máté evangéliumából   1991 187/L
Radics Sándor Közösségformálás nevelőotthoni csoportban   1991 188/L
Remenár Jánosné A mai Japán     1991 190/L
Richter Róbertné Az óvoda személyiségfejlesztő funkciója   1991 191/L
Ruttner Csaba A közösséggé válás problémái   1991 192/L
Sári Ildikó A nehezen nevelhetőség okai, a nehezen nevelhető gyermekkel való bánásmód    1991 193/L
Schneiderné Farda Mgdolna A játék hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére   1991 194/L
Simon Judit Egyház és állam viszonya 1945-től napjainkig  1991 195/L
Stelczer Anikó A családi nevelés hatásrendszerének problémái   1991 196/L
Stumpf Andrásné Pengő Julianna A kommunikatív képességek fejlesztésének lehetőségei a nevelőotthonban  1991 197/L
Süttő Zsolt A zsidóság története Esztergomban a XIX. században  1991 198/L
Szakács Melinda A nehezen nevelhetőség okai és a nehezen nevelhető gyermekkel való bánásmód   1991 199/L
Szakmány Szilvia Fejezetek Süttő község történetéből   1991 210/L
Szentirmay Márta A környezeti ártalmak hatása az iskoláskorú gyerekek magatartására, fejlődésére és tanulására 1991 200/L
Szépvölgyi Károly Vizuális információhordozók fajtái és azok készítése : az oktatástechnikai eszközök 1991 201/L
Szlobodnikné Szirtes Bernadett Az egyházak és az állam viszonya a mai Magyarországon       1991 202/L
Szombathy Attila Mai aktuális társadalompolitikai problémák      1991 203/L
Török Krisztina Családgondozás a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben    1991 205/L
Ughy Éva Egy, német nemzetiségi, és egy, a szakosított tantervű általános iskolák számára készült tankönyv összehasonlítása 1991 114
Varga Zsuzsanna Sárisáp földrajzi nevei és a névadás okai   1991 100/L
Vargáné Lengyel Valéria Várpalota helytörténeti szakkör keretében  1991 208/L
Zorkóné Juhász Zsuzsanna A nehezen nevelhető gyermek és a nehezen nevelhetőség okai   1991 209/L
Arnold Erika "Mit tehet a költő?" : Juhász Ferenc ars poeticája versei és vallomásai tükrében  1991 131
Belák Zoltán A minikosárlabda, mint a versenykosárlabdázás alapja 1991 8
Belánszki Gabriella Óvodás és iskolás korú gyermekek szókincsének vizsgálata peabody - képek segítségével    1991 7
Belcsák Zsuzsanna ld. Ipiné Egy általános iskolai gyermekvédelmi munkájának komplex elemzése, tapasztalatainak, megoldásainak összegzése  1991 32
Bencze Judit Anyagok, eszközök, technikai eljárások a rajzoktatásban, különös tekintettel az óvodából az iskolába való átmenetre 1991 5
Bencze Mónika A  XX. század első évtizedeinek divat "körképe"  :  a Bazár c. divatlap elemzésével 1991 58
Benke Magdolna Gyermekvédelem az általános iskola alsó tagozatában 1991 6
Blaschek Csilla A  6-12 éves enyhe értelmi fogyatékos gyermekek emberábrázolásának összehasonlítása hasonló rajzkorú ép gyermekek rajzaival 1991 10
Blaskó Rita A gyermeki ábrázolóképesség fejlődése 2-6 éves korban  1991 11
Boldizsár Beáta Szabadidős szokások a kisiskolások körében 1991 12
Bozány Andrea A bábkészítés szerepe, lehetőségei a kiscsoportban  1991 13
Brunner Melinda Az alsó tagozatosok kondicionális és koordinációs képességeinek fejlesztése a kézilabdázást előkészítő játékokkal  1991 14
Csernus Szilvia Dyslexiás gyermekek vizsgálata 1991 16
Gábeli Márta A népzene és a néprajz elemei az alsó tagozatos ének-zene oktatásban 1991 18
Gábris Katalin Tessedik helye a magyar művelődés történetében  1991 59
Hadusovszky Johanna Anyagok, eszközök, technikai eljárások az 1-4. osztályos rajzoktatásban  1991 22
Hámori Rita A beszédfejlődés és az óvodai anyanyelvi nevelés kérdései  1991 23
Hegedüs Zsolt A váci siketnéma intézet története   1991 24
Heilman Katalin Irodalom tanítás a zsolnai-program 3. osztályában : értekezés és versek elemzése   1991 25
Hodoli Tünde A játék a gyermek megismerésének és személyiségfejlesztésének eszköze    1991 26
Holtsuk Beáta A gyermekkori félelmek hatása a személyiségfejlődésre  1991 27
Horváth Andrea A bűnből való szabadulás - Isten igéje alapján    1991 28
Horváth Zsuzsanna Baracs falu földrajzi neveinek vizsgálata  1991 29
Imre Beáta Népi hagyományok /népszokások, jeles napok, népi hangszerek/ gyűjtése és felhasználása az ének-zenei nevelésben   1991 31
Imre Judit Tükör a tükörben valóságkép vagy képvalóság filmen 1991 60
Jenei Gabriella Korunk társadalmi, politikai változásainak tükröződése a gyermekrajzokban   1991 61
Kancz Judit Az agresszív viselkedés vizsgálata a családban és nevelő otthonban nevelkedő gyerekeknél     1991 35
Kara Zsuzsanna Gyermekjátékok Ipolytölgyesről    1991 36
Kládek Edit Ajánló bibliográfia az általános iskola 3.és 4. Osztályának történelmi olvasmányaihoz  1991 62
Kocsis Andrea Számítógépes programok készítése és alkalmazása az óvodai matematikában   1991 41
Kovács Zsuzsanna Agresszió vizsgálat a családban nevelkedő gyermeknél      1991 45
Körmendi Babos Beáta 1. osztályos gyerekek szókincsének bővítése, és kifejezőkészségük javítása  1991 46
Körmendi Csaba Pápay József  (1873-1931) életútja    1991 47
Krekó Szilvia A rajzkészség fejlődése 6-10 éves korig   1991 42
Madarassy Andrea Technikai eljárások alkalmazása az alsó tagozat rajzóráin  1991 48
Makkos Gyula A konzervatív Magyarország a két világháború között    1991 65
Málnás Gabriella A keresztény újjászületés    1991 49
Mattesz Mónika A történelmi dráma lehetőségei Székely János : Caligula helytartója című drámája alapján    1991 66
Mikita Anikó Halálélmény   1991 67
Miklós Anna Humor a gyermekrajzokban : napjaink közérzete a gyermekhumorban és ennek vizuális tükrében   1991 55
Mikodi Edit Magyar nipi játékok, a népi gyermektánc jelentősége az alsó tagozatos ének-zene órákon   1991 56
Mikus Györgyi Óvodás- és iskoláskorú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével    1991 57
Miszlai Péter Páger Antal     1991 68
Molnár Andrea A kalotaszegi magyar népviselet  1991 78
Mráz Krisztina A "mastery kaming" alkalmazásának lehetősége az alsó tagozaton    1991 79
Müller Katalin A játék szerepe az alsótagozatos testnevelésben   1991 80
Neumayerné Eck Aliz A 6-10 éves gyerekek olvasási szokásai : egy vizsgálat tükrében  1991 69
Ötvös Ildikó Az előkészítő és rávezető gyakorlatok szerepe az általános iskolai atlétika oktatásában   1991 83
Papp Edit Kreativitásfejlesztés  az általános iskola 1-4. osztályának rajz óráin    1991 85
Pappné Hajmer Mariann Óvodás és iskolás korú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody - képek segítségével    1991 86
Patos Eleonóra Tánc és mese a "gyermek-zenei--irodalomban"  1991 88
Pintér Krisztina Tánc - mozgás és átszellemült lélek    1991 72
Pintér Szilvia Szabadidős szokások az alsó tagozatosok körében   1991 92
Pivók Krisztina Waldorf pedagógia itthon és külföldön : "… időtlenségben élünk…"    1991 93
Póczos Erzsébet Az óvodáskor játékai - vizsgálódás a nagycsoportban   1991 94
Révész Simonné  Helm Adrienn Az integrált nevelés lehetőségei az óvodában 1991 95
Schilling Mónika Egy Down - syndromás gyermek életútja : a társadalomba való beilleszkedése és lehetőségei a jövőt illetően    1991 96
Simon Rita Sváb népszokások Pusztavámon   1991 97
Somlói Csilla Az óvoda-iskola átmenet nehézségei  1991 74
Stágel Erika Sütő András életpályája és az Advent a Hargitán című drámájának esztétikai elemzése    1991 99
Stámusz (Gerstmayer) Andrea Hagyományőrzés az 1-4. osztályos vizuális nevelésben : szellemi népművészet : gyerekek és fiatalok ünnepi szokásai    1991 98
Stefanits Katalin  A család nélkül nevelkedő gyermekek társas kapcsolatai  1991 100
Sulyán Rita Lakhelyem földrajzi nevei : bel- és külterületi földrajzi nevek gyűjtése; a névadás okainak feltárása   1991 101
Sutákné Kavulics Ilona Népmesék feldolgozása a 4. Osztályban 1991 250
Szakay Andrea Teljesítmény - és viselkedészavarok korai felismerése   1991 102
Szalai Dóra Az óvoda-iskola átmenet időszerű kérdései  1991 103
Szebenszki Csilla A bábjáték személyiségformáló szerepe és felhasználásának lehetőségei óvodában  1991 104
Székely Ildikó A zenehallgatásra nevelés feladatai, módjai, eszközei az 1-4. osztályban   1991 105
Szoszki Erzsébet Békéscsaba jellegzetes népszokásai 1991 221
Szűcs Renáta Az állami gondozottak iskolai helytállása (6-10 éves korig)  (Komárom-Esztergom megye)     1991 106
Tóth Helga - Csejkei Helga Az alsó tagozat atlétikai mozgásanyag elsajátítását elősegítő játékok alkalmazása a testnevelési órán   1991 112
Tóth Zoltánné Neves Judit Egy beszédhiba javítását szolgáló gyakorlatok beépíthetősége az oktató-nevelő munkába   1991 111
Török Ildikó A család és az iskola ellentmondásai és együttműködésének lehetőségei  1991 108
Török Klára A nehezen nevelhető gyermek   1991 109
Török Tünde A "mastery learning" alkalmazásának lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán    1991 110
Túri Mariann Óvodás- és iskolás korú gyermekek szókincsének vizsgálata Peabody-képek segítségével    1991 113
Ürmös Terézia Óvodai és iskolai zenei nevelés egymásra építésének lehetőségei és feladatai    1991 115
Várhegyi Zsuzsa(nna) A hímzés felhasználásának lehetősége az alsó tagozatos rajzoktatásban   1991 117
Várkonyi Krisztina Boszorkányok pedig..?    1991 118
Vasas Erika A bécsi klasszikus zene : Wolfgang Amadeus Mozart   1991 116
Verebélyi Ildikó Szülőfalum Mátraverebély    1991 120
Vizi Tamás A XX. századi állatábrázolásokhoz vezető út, a modern "állatmítosz"   1991 77
Vízkeleti Viktória Kissné Hagyományőrzés a vizuális nevelésben 1-4. osztályban - tárgyi népművészet     1991 39
Wieder Katalin Az Esztergomi Zeneiskola történeze 1991 347
Záhorszkiné Laczkó Beáta A nehezen nevelhetőség problémái és megoldási lehetőségek   1991 122
Ispán Edit Vámpír a filmben   1991 125/F
Márton Gabriella Futások oktatása egyszerű, természetes, játékszerű előkészítéssel az iskolai nevelésben 1991 51

x