A PPKE BTK oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenysége – 2007/2008

 

 

I. Oktatási tevékenység

BA alapképzés
Az elmúlt tanévben 15 BA alapszakon folytak képzéseink, nappali esti és levelező tagozaton, melyek a bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzési területhez tartoznak.
BA szakjaink: anglisztika, germanisztika (német szakirány), keleti nyelvek és kultúrák (arab,hebraisztika szakirányok), kommunikáció és médiatudomány, magyar, nemzetközi tanulmányok, ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia szakirány), politológia, pszichológia, romanisztika (francia, olasz, spanyol szakirányok), szabad bölcsészet, szlavisztika (cseh, lengyel, szlovák szakirányok), szociológia, társadalmi tanulmányok, történelem.

Egyetemi képzés
Kifutó rendszerben továbbra is működnek egyetemi szintű (ötéves) képzéseink 21 szakon nappali, esti és levelező tagozaton. Kifutó szakjaink: angol, arab, cseh, elméleti nyelvészet, esztétika, filozófia, finnugor, francia, hebraisztika, kommunikáció, latin, lengyel, magyar, német, ógörög, olasz, pszichológia, spanyol, szlovák, szociológia, történelem.
Doktori képzés
A történettudományi, irodalomtudományi és nyelvtudományi doktori iskolában 100 hallgatónk van.
Kari hallgatói létszámunk 3.800 fő körüli

Külföldi hallgatói-oktatói mobilitás és további szolgáltatásaink

Támogatjuk, hogy Karunk hallgatói és oktatói minél nagyobb számban mehessenek külföldi tanulmányutakra, és így bekapcsolódhassunk a nemzetközi tudományos életbe.
Részt veszünk az Erasmus-programban, amelynek keretében hallgatóink jelenleg 17 európai ország 56 egyetemére utazhatnak ki tanulmányútra, és idén immáron 11. alkalommal rendeztük meg a külföldi diákok körében egyre népszerűbb nyári egyetemet, az Erasmus Intenzív Nyelvi Előkészítő Kurzust.
A közép-európai országok egyetemei számára létrehozott CEEPUS csereprogramban 14 partneregyetemmel állunk kapcsolatban. A közelmúltban csatlakoztunk a 9 európai kutatóegyetemet összefogó nemzetközi IRUN hálózathoz, ill. sikerrel pályáztunk a Norvég Alap által finanszírozott mobilitási programra is. Így összességében elmondható, hogy mind a beérkező, mind pedig a kiutazó hallgatók és oktatók száma dinamikusan növekszik.
A kari Életpálya Tanácsadó Iroda az egyetemi képzést egészíti ki olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal, amelyek az egyetemi évek minél hatékonyabb kihasználásához, a tanulmányok befejezését követő gyors munkavállaláshoz, illetve az egyéni életpálya és szakmai karrier tudatos megtervezéséhez biztosítanak segítséget a hallgatóknak. Az iroda folyamatosan bővülő munkáltatói partnerhálózattal rendelkezik. Hallgatóink a tréningeken túl egyéni tanácsadáson is részt vehetnek, tanulási nehézségeiket, beilleszkedési problémáikat vagy egyéb gondjaikat az Iroda pszichológus szakemberével beszélhetik meg, vagy az ő felügyelete mellett működő – felsőéves pszichológus hallgatókból álló – kortárs segítő hálózat bármelyik tagjával.


II. Fejlesztési, kutatási és innovációs tevékenység

Fejlesztési tevékenység
Az új képzések akkreditációja
A hároméves BA szakokra épülő mesterszakok akkreditációja részben lezárult. A tervek szerint ebben a tanévben 7 mesterképzési és 11 tanári szakkal bővül a képzési kínálat és további 5, eddig Magyarországon még nem létező MA szak kidolgozásában veszünk részt.
A doktori iskoláink száma az elmúlt tanévben 3-ra növekedett azzal, hogy a Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola átalakult Nyelvtudományi Doktori és Irodalomtudományi Doktori Iskolákká. A Nyelvtudományi Doktori Iskola akkreditálása megtörtént, az Irodalomtudományi Doktori Iskoláé folyamatban van.

Infrastrukturális fejlesztés

A Kar informatikai rendszerét folyamatosan fejlesztjük, 2008-ban az Augustineum géptermének eszközeit cseréltük ki és bővítettük. Az Ambrosianum géptermének az átalakítása a jelenlegi igények kiszolgálására történt.

A doktori iskolának külön géptermet biztosított a Kar az elmúlt tanév második felétől.
A fénymásolók és nyomtatók cseréjét folyamatosan végezzük, az új fénymásolókat hálózati kártyával rendeljük, így alkalmasak hálózaton nyomtatásra és szkennelésre.

A Stephaneumban újabb helységeket alakítottunk át, hogy a Kommunikáció Intézet elméleti és gyakorlati képzése a megfelelő színvonalon és körülmények között folyhasson.

Az eszközök fejlesztése egyrészt a Stephaneum átadásakor kialakított kamerarendszer továbbfejlesztéséből állt. Az akkor beszerzett és kialakított rendszer a mai követelményeknek nem felelt meg, a gyakorlati képzésre kevésbé volt alkalmas. A mostani fejlesztéssel a minőségi gyakorlati képzés lehetőségét teremtettük meg.

A rádió és újság szakirány fejlesztése év elején történt, ezzel a fejlesztéssel az informatikai hátteret tudjuk biztosítani.

Kutatási és innovációs tevékenység

A Kar kutatási és innovációs tevékenységét az oktatók megjelent publikációi, a tudományos kutatások, a tudományos konferenciák és a Karon megjelent tudományos kiadványok reprezentálják, ezeket a mellékletekben mutatjuk be.

Piliscsaba, 2008. szeptember 3.


Mellékletek:
Kimutatás a 2007/2008-as tanévben kiadott diplomákról
Oktatók publikációs jegyzéke
Tudományos kutatások, konferenciák és kari kiadványok

x