Szociális menedzser

 

Létesítési határozati szám: OH-FHF/607-4/2009

Indítási határozati szám: OH-FHF/608-5/2009

Jelentkezési határidő:  2018. augusztus 29.

A képzésért felelős oktató: Rostáné Dr. Riez Andrea

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociális menedzser

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
Olyan szakemberek képzése, akik szakismereteik és képességek birtokában képesek bármilyen típusú szociális intézmény szakszerű, kliens- és minőségközpontú szervezésére, irányítására, működésének folyamatos megújítására, gazdálkodásának modern elvek szerint történő kialakítására, a korszerű nemzetközi menedzsment elvek meghonosítására, akik alkalmasak a rájuk bízott intézmények, illetve önálló egységeik szakmai és gazdasági tevékenységeinek és folyamatainak összehangolására, szervezésére és irányítására, az ott folyó tevékenységek folyamatos ellenőrzésére és javítására, a szociális szakma értékeinek védelmére, a releváns makroszintű folyamatok ismeretében képesek annak befolyásolására.

Képzési területek:
Társadalomtudomány


Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium vagy szigorlat zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a bírálók által elfogadott szakdolgozat és az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

A jelentkezés feltétele: Főiskolai, egyetemi oklevél

A képzés tervezett kezdete:
A képzés díja: 140 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: havonta kétszer (péntek, szombat )
A tanfolyam helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
  • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály (Quaestura 016.)
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

Trangerné Szekeres Renáta – oktatásszervező asszisztens
Telefon: +3626577000 /2018
E-mail: szekeres.renata@btk.ppke.hu

x