7.45-től: Regisztráció

8.00 – 8.20 Megnyitó, dékáni köszöntő – Sophianum 112. terem

 

Irodalomtudományi Doktori Iskola

I. tagozat, elnök: Sipos Lajos – Sophianum 111. terem

8.30 – ­09.00    Dóbék Ágnes: Barkóczy Ferenc püspök egyházlátogatási körútja (1745)

9.00 – 09.30    Méry János: Jankovics Marcell pályakezdése

9.30 – 10.00    Marjai Éva: Rektor, püspök, bajnok, én – Németh László üdvösségfogalma teológiai megközelítésben

 

10.00 – 10.30  Szünet

 

II. tagozat, elnök: Horváth Kornélia – Sophianum 111. terem

10.30 – 11.00 Hajnal Géza: Emlékezet-változatok Gérecz Attiláról és költészetéről

11.00 – 11.30 Molnár Julianna: „Semmi biztosat, semmi többet...” – Kovács András Ferenc irodalmi alakmásai

11.30 – 12.00  Tanos Márton: Labirintusok regénye

 

12.00 – 13.00 Ebédszünet

 

III. tagozat, elnök: Martonyi Éva – Sophianum 111. terem

13.00 – 13.30  Kontra Ágnes: Bibliai és műfaji ellentmondások John Grisham: Ha Ölni Kell jogi thrillerében

13.30 – 14.00  Sárdi Krisztina: „Párizsnak sosincs vége” – Egy irodalmi mítosz születése a húszas években

14.00 – 14.30  László Gabriella: A cambridge-i egyetemi élet hatása Virginia Woolf pályafutására

 

14.30 – 15.00 Szünet

 

IV. tagozat, elnök: Thimár Attila – Sophianum 111. terem

15.00 – 15.30  Prontvai Vera: Barakkból a végtelenbe

15.30 – 16.00  Sári Orsolya: A néma revolverek városa, avagy regény a képregényben

 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Elnök: É. Kiss Katalin, társelnök: Takács László – Sophianum 112. terem

8.30 – 9.00      Keresztes Júlia: Pide-piping és [fókusz]-jegy: Egy empirikus kutatás eredményei

9.00 – 9.30      Turi Gergő: Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében

9.30 – 10.00    Bánki Tímea: A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása fordítástechnikai szempontok alapján

 

10.00 – 10.20  Szünet

 

10.20 – 10.50  Halm Tamás: A szabad választást kifejező elemek szintaxisa és

szemantikája a magyarban

10.50 – 11.20  Pintér Lilla: A kimerítő értelmezés elsajátítása különböző fókusztípusok esetén

11.20 – 11.50  Szücs Márta: A metapragmatikai tudatosság fejlesztésének hatása

az irónia megértésére 4-7 éves korban

 

11.50 – 13.00 Ebédszünet

 

13.00 – 13.30 Huszthy Bálint: Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz

deviáns viselkedéséről a magyar nyelv jövevényszavaiban

13.30 – 14.00 Ligeti-Nagy Noémi: Főnévi csoportok és mondatvázak elemzésének lehetősége magyar nyelvű korpuszokon

14.00 – 14.30 Kéri Henriett Gyönyvér: A nagy illúzió? – az idősödés kérdésének vizsgálata a médiában a diskurzuselemzés és a vizuális retorika segítségével

 

14.30 – 14.50 Szünet

 

14.50 – 15.20 Szilágyi Laura: Orvos volt-e a mérgezések költője?

15.20 – 15.50 Kondákor Szabolcs: Pécsváradi Gábor Compendiuma és forrásai

 

15.50 – 16.00 Szünet

 

16.00 – 16.30 Teperics József: Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és

eredményei Őrség és Hetés területén

16.30 – 17.00 Mayer Edina: Tə Rici néni iarə Mau(n) – Részeshatározóval kifejezett birtokviszony a budakeszi német nyelvjárásban

 

 

Politikaelméleti Doktori Iskola

Társadalomtudományi Szekció, elnök: Győrffy Dóra –107. terem

10.00 – 10.30 Dávid Ágota: Magyar-osztrák részvétel az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjaiban

10.30 – 11.00 Herner-Kovács Eszter: Elméleti megközelítések a diaszpóra-politikák vizsgálatához

11.00 – 11.30 Szilvay Gergely: Az azonos neműek házassága kérdéskörének amerikai vitája, különös tekintettel a konzervatív érvek alakulására

11.30 – 12.00 Tikos Anita: Az információbiztonság fejlődése, szabályozása az Európai Unióban valamint a tagállamaiban - Európai integrációs elméletek áttekintése

 

12.00 – 13.00 Ebédszünet

 

Filozófiai Szekció, elnök: Hörcher Ferenc – 107. terem

13.00 – 13.30 Borbély Tamás: Dualizmus kori kegyúri jogi viták elméleti háttere

13.30 – 14.00 Gájer László: Politikai liberalizmus és a katolikus egyház - Lamennais fordulata

14.00 – 14.30 Huber Ágnes: Az utópia műfaja Morus Tamás után

14.30 – 15.00 Paár Tamás: Tomista etikák, pápai enciklikák

 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola

9.20 – 9.30 Köszöntő

1. szekció, elnök: Fröhlich Ida, társelnök: Kovács Péter – Sophianum 109. terem

9.30 – 10.00 Esztári Réka: Az istenkirályok korának mítoszai: Halál, rituálé és ideológia a sumer irodalomban

10.00 – 10.30 Rados Tamás: Boszorkányok a Római Birodalomban?

10.30 – 11.00 Korom Anita: A római-barbár kapcsolatrendszer vizsgálata a Soroksár, Vető dűlő császárkori temető kapcsán

11.00 – 11.30 Szücsi Frigyes: Településtörténeti "mozaikok" a népvándorláskori Mezőföldről

11.30 – 12.00 Bácsatyai Dániel: A magyar kalandozó hadjáratok az európai okleveles forrásokban

 

12.00 – 13.00 Ebédszünet

 

Szekcióelnök: Medgyesy-Schmikli Norbert – Sophianum 109. terem

13.00 – 13.30 Mezei Emese: Késő-középkori kályhacsempék Budáról

13.30 – 14.00 Kardos Tímea: Familiaritás és udvari társadalom a 17. század második felében - Források és fogalmi rendszerek Thököly Imre udvarához

14.00 – 14.30 Hende Fanni: A királyi előterjesztések átadásának ceremóniája a magyar országgyűléseken a 18. század első felében

 

14.30 – 14.45 Szünet

 

14.45 – 15.15 Fazekas IbolyaMagyar püspöki jelentések a bécsi udvarhoz a 19. század elején

15.15 – 15.45 Nagy Gyöngyi: A Nagy Háború emlékei Hódmezővásárhelyen

15.45 – 16.15 Szokolay Domokos: A visszaemlékezések és az "oral history" használatának problémái az 1944-es nemzeti ifjúsági ellenállás történetének kutatásában

 

2. szekció, elnök: Őze Sándor, társelnök: M. Kiss Sándor – Sophianum 110. terem

9.30 – 10.00 Balázs József: Iszlámkép a kora-újkori Magyarországon

10.00 – 10.30 Bíró Kata: A párizsi lengyel emigráció apostola: Bogdan Janski

10.30 – 11.00 Bojtos Anita: Pálos novíciusok és nevelőjük a 17. század közepi Magyarországon

11.00 – 11.30 Fekete Krisztián: Kaigun, a második világháborús japán haditengerészet kialakulása és pusztulása

11.30 – 12.00 Gulyás Martin: "A demokrácia fellegvárának építői" 2.0 – A Kádár-kormány és a munkástanácsok elképzelései a politikai rendszer jellegéről 1956-ban

 

12.00 – 13.00 Ebédszünet

 

13.00 – 13.30 Kránitz Péter: Repatriáció vagy deportálás? A népszövetségi menekültügy kitelepítési stratégiái az első világháborút követően Délkelet- és Kelet-Közép-Európában

13.30 – 14.00 Majzik Dávid: A MOKAN-Komité szerepe a kommunista hatalomátvétel előkészítésében Miskolcon (1944-1945)

14.00 – 14.30 Méhes Péter: A "Kanizsa-ellen vetett" végvidék mindennapjai Batthyány I. Ádám főkapitányságának ideje alatt a Wiener Hofkriegsrat Protokollumai alapján

 

14.30 – 14.45 Szünet

 

14.45 – 15.15 Paroda Rita: A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erők Háborús Határozványa a CIA-s dokumentumok tükrében

15.15 – 15.45 Szuromi Kristóf: Irgalmas ősellenség: A kora újkori oszmánkép európai aspektusai

15.45 – 16.15 Törtei Renáta: Emerico Tekeli, avagy a török kérdés spanyol szemszögből

 

16.15 – 16.25 Zárszó

x