Az előadások prezentációi

 

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Dóbék Ágnes: Barkóczy Ferenc püspök egyházlátogatási körútja (1745)

Méry János: Jankovics Marcell pályakezdése

Marjai Éva: Rektor, püspök, bajnok, én – Németh László üdvösségfogalma teológiai megközelítésben

Hajnal Géza: Emlékezet-változatok Gérecz Attiláról és költészetéről

Molnár Julianna: „Semmi biztosat, semmi többet...” – Kovács András Ferenc irodalmi alakmásai

Tanos Márton: Labirintusok regénye

Kontra Ágnes: Bibliai és műfaji ellentmondások John Grisham: Ha Ölni Kell jogi thrillerében

Sárdi Krisztina: Párizsnak sosincs vége” – Egy irodalmi mítosz születése a húszas években

László Gabriella: A cambridge-i egyetemi élet hatása Virginia Woolf pályafutására

Prontvai Vera: Barakkból a végtelenbe

Sári Orsolya: A néma revolverek városa, avagy regény a képregényben

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Keresztes Júlia: Pide-piping és [fókusz]-jegy: Egy empirikus kutatás eredményei

Turi Gergő: Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében

Bánki Tímea: A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása fordítástechnikai szempontok alapján

Halm Tamás: A szabad választást kifejező elemek szintaxisa és szemantikája a magyarban

Huszthy Bálint: Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz

deviáns viselkedéséről a magyar nyelv jövevényszavaiban

Ligeti-Nagy Noémi: Főnévi csoportok és mondatvázak elemzésének lehetősége magyar nyelvű korpuszokon

Kéri Henriett Gyönyvér: A nagy illúzió? – az idősödés kérdésének vizsgálata a médiában a diskurzuselemzés és a vizuális retorika segítségével

Szilágyi Laura: Orvos volt-e a mérgezések költője?

Kondákor Szabolcs: Pécsváradi Gábor Compendiuma és forrásai

Teperics József: Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén

Mayer Edina: Tə Rici néni iarə Mau(n) – Részeshatározóval kifejezett birtokviszony a budakeszi német nyelvjárásban

 

Politikaelméleti Doktori Iskola

Dávid Ágota: Magyar-osztrák részvétel az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjaiban

Herner-Kovács Eszter: Elméleti megközelítések a diaszpóra-politikák vizsgálatához

Szilvay Gergely: Az azonos neműek házassága kérdéskörének amerikai vitája, különös tekintettel a konzervatív érvek alakulására

Tikos Anita: Az információbiztonság fejlődése, szabályozása az Európai Unióban valamint a tagállamaiban - Európai integrációs elméletek áttekintése

Borbély Tamás: Dualizmus kori kegyúri jogi viták elméleti háttere

Gájer László: Politikai liberalizmus és a katolikus egyház - Lamennais fordulata

Huber Ágnes: Az utópia műfaja Morus Tamás után

Paár Tamás: Tomista etikák, pápai enciklikák

 

Történelemtudományi Doktori Iskola

Rados Tamás: Boszorkányok a Római Birodalomban?

Korom Anita: A római-barbár kapcsolatrendszer vizsgálata a Soroksár, Vető dűlő császárkori temető kapcsán

Szücsi Frigyes: Településtörténeti "mozaikok" a népvándorláskori Mezőföldről

Bácsatyai Dániel: A magyar kalandozó hadjáratok az európai okleveles forrásokban

Mezei Emese: Késő-középkori kályhacsempék Budáról

Kardos Tímea: Familiaritás és udvari társadalom a 17. század második felében - Források és fogalmi rendszerek Thököly Imre udvarához

Hende Fanni: A királyi előterjesztések átadásának ceremóniája a magyar országgyűléseken a 18. század első felében

Fazekas IbolyaMagyar püspöki jelentések a bécsi udvarhoz a 19. század elején

Nagy Gyöngyi: A Nagy Háború emlékei Hódmezővásárhelyen

Szokolay Domokos: A visszaemlékezések és az "oral history" használatának problémái az 1944-es nemzeti ifjúsági ellenállás történetének kutatásában

Balázs József: Iszlámkép a kora-újkori Magyarországon

Bíró Kata: A párizsi lengyel emigráció apostola: Bogdan Janski

Bojtos Anita: Pálos novíciusok és nevelőjük a 17. század közepi Magyarországon

Fekete Krisztián: Kaigun, a második világháborús japán haditengerészet kialakulása és pusztulása

Gulyás Martin: "A demokrácia fellegvárának építői" 2.0 – A Kádár-kormány és a munkástanácsok elképzelései a politikai rendszer jellegéről 1956-ban

Kránitz Péter: Repatriáció vagy deportálás? A népszövetségi menekültügy kitelepítési stratégiái az első világháborút követően Délkelet- és Kelet-Közép-Európában

Majzik Dávid: A MOKAN-Komité szerepe a kommunista hatalomátvétel előkészítésében Miskolcon (1944-1945)

Méhes Péter: A "Kanizsa-ellen vetett" végvidék mindennapjai Batthyány I. Ádám főkapitányságának ideje alatt a Wiener Hofkriegsrat Protokollumai alapján

Paroda Rita: A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erők Háborús Határozványa a CIA-s dokumentumok tükrében

Szuromi Kristóf: Irgalmas ősellenség: A kora újkori oszmánkép európai aspektusai

Törtei Renáta: Emerico Tekeli, avagy a török kérdés spanyol szemszögből

x