Hallgatói támogatások rendszere

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán komplex támogatási rendszer segíti a hallgatókat tanulmányaik sikeres teljesítésében. Ebben egyaránt megtalálhatók a tanulmányi teljesítményen alapuló, illetve a szociális körülményekre tekintettel juttatható támogatási formák, és ösztöndíjak. Ezek egy részét az állam, más részét az Egyetem biztosítja.

1. Teljesítmény alapú juttatások

A teljesítmény alapú támogatások közös jellemzője, hogy azok a hallgató tanulmányai teljesítése során elért eredmények függvényében, vagy a tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek okán járnak, vagy kérelmezhetők. A teljesítmény alapú támogatások közé tartoznak különösen:


1.1. Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban a hallgatóknak csak egy része részesülhet a Kar által meghatározott tanulmányi átlageredmény elérése esetén. Az ösztöndíj összege általában sávosan kerül meghatározásra, így annál magasabb minél jobb tanulmányi eredményt ért el a hallgató. Tanulmányi ösztöndíj csak az első tanulmányi félév sikeres teljesítését követően kapható.


1.2. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére adható ösztöndíj, amit pályázat alapján az Egyetem előterjesztésére a nemzeti erőforrás miniszter adományoz.


1.3. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás.

A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységek közé tartozik különösen:

a) az OTDK részvétel,
b) az intézmény oktatási, kutatási tevékenységében való aktív részvétel, illetve demonstrátori tevékenység,
c) külföldi tanulmányok kiegészítő támogatása,
d) utazási támogatás a Kar által szervezett tanulmányi vagy közéleti utakhoz,
e) kiemelkedő közéleti tevékenység.


1.4. Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatóknak, pályázat alapján adható juttatás. Ennek célja a képzési helytől távol teljesített szakmai gyakorlattal járó többletterhek enyhítése. Odaítélése függ a képzési hely, és a szakmai gyakorlat teljesítési helyének távolságától, illetve hogy a hallgató részesül-e kollégiumi ellátásban.


1.5. Doktorandusz ösztöndíj

A doktori képzésben résztvevő hallgatók számára juttatott támogatás.


1.6. Kari ösztöndíj

A hallgató kérelmére vagy jutalomként nyújtott egyösszegű támogatás az alábbi célokra:

a) hozzájárulás a kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgató önköltségének megfizetéséhez,
b) hozzájárulás a hallgató által készített kiadvány kiadásához,
c) tudományos diákköri munkák támogatása, 
d) külföldi tanulmányok (pl. Erasmus, Leonardo, stb.) kiegészítő támogatása,
e) a hallgató kiemelkedő tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenysége alapján nyújtott jutalom, 
f) utazási támogatás a karok által szervezett tanulmányi vagy közéleti utakhoz.


1.7. Kiválósági ösztöndíj

Egyes szakokon a legkiválóbb tanulmányi teljesítményt felmutató hallgatók szakos ösztöndíjra is pályázhatnak, amelyet az adott szakoktatását biztosító Intézet oktatóiból és hallgatóiból válogatott döntőbizottság ítél oda.


1.8. Nagycsaládos ösztöndíj

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének önköltséges képzésben tanulmányokat folytató, és jó tanulmányi eredményű tagjai – illetve a tagcsaládok gyermekei – számára biztosított ösztöndíj.


1.9. Kreditkompenzációs ösztöndíj

A képzési időt néhány kredittel túllépő önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára biztosított egyszeri ösztöndíj.


1.10. Pedagógus ösztöndíj

A Kar partneriskolai hálózatában tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezetnél munkaviszonyban álló pedagógusok vehetik igénybe az önköltséges doktori képzésben vagy a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó önköltséges posztgraduális képzésben. További információ →


2. Szociális alapon biztosított juttatások és kedvezmények

A szociális alapú juttatások és kedvezmények biztosításának alapja a hallgató szociális helyzete. Ezek a támogatások kérelemre, kizárólag szociális rászorultság alapján, a szociális juttatásra jogosult hallgatók részére nyújthatók, akik szociális helyzetükből adódóan támogatásra szorulnak tanulmányaik folytatásához.


2.1. Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.


2.2. Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás, amely a tanulmányi félév során bármikor igényelhető.


2.3. Alaptámogatás

A tanulmányok megkezdésével járó terhek enyhítésére szolgáló támogatás – különös tekintettel arra, hogy az első félévben tanulmányi ösztöndíj nem kapható.


2.4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, aminek elbírálását nem az Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén az Egyetem folyósítja azt. A Bursa Hungarica ösztöndíjat a nemzeti erőforrás miniszter pályázat alapján ítéli oda, kizárólag szociális szempontok alapján.


2.5. Részletfizetési kedvezmény

A költségtérítési díj, illetve önköltség megfizetéséhez a Diákjóléti Bizottság a hallgató egyedi körülményeire tekintettel részletfizetési kedvezményt biztosíthat. Ebben az esetben a hallgató a díj teljes összegét nem egy összegben, hanem a félév során a kedvezményt biztosító határozatban rögzített időpontokban, több részlegben jogosult megfizetni. Ez segítséget jelenthet azoknak, akik számára a díj egyösszegű megfizetése terhet jelentene.


2.6. Fizetési haladék

A költségtérítési díj, illetve önköltség megfizetéséhez a Diákjóléti Bizottság a hallgató egyedi körülményeire tekintettel fizetési haladékot biztosíthat. Ebben az esetben a hallgató a teljes díjat nem a bejelentkezéskor, hanem egy későbbi időpontban fizetheti meg. Ez segítséget jelenthet azoknak, akik a díjat diákhitelből kívánják megfizetni, de annak folyósítása késik a félév kezdetéhez képest.

x