Tanári mesterképzési szak Latintanár szakterületi modul

Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Intézet
Klasszika-filológia Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Takács László egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Takács László egyetemi docens
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (06-26) 577-000/2936
E-mail: klasszfil@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles latintanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

A tanári mesterszak latintanár szakterületi modulja a leendő latintanárok pedagógiai elméleti-gyakorlati felkészítésére helyezi a legnagyobb hangsúlyt. E felkészítés azonban csak a szakmai elméleti háttér ismeretében lehetséges és releváns. A képzés kiemelten fontosnak tekinti továbbá a hallgatók önálló szakmai gondolkodásának, reflexivitásának és a kutatásra való készségeinek fejlesztését, hiszen ez a záloga annak, hogy munkájukat folyamatosan értékeljék és tökéletesítsék. Ezért a tantárgypedagógiai képzés programjában lehetőséget adunk arra, hogy a diákok óramegfigyelések, tanárokkal és tanulókkal való interjúzás vagy kérdőíves felmérések és osztálytermi kutatások alapján feltáró vagy hipotézist igazoló kutatásokat végezzenek. Szakdolgozatuk alapja az önálló kutatás illetve fejlesztés (pl.: tananyag, értékelési módszer) lesz. Amennyiben a szaktárgyi vagy pedagógiai kutatások a már végzett tanárokat komolyabban érdeklik, tanárképzőkké, iskolai vezetőkké, oktatási döntéshozókká vagy taneszközfejlesztőkké szeretnének válni, tanulmányaikat folytathatják a doktori programon, vagy a pedagógus szakirányú továbbképzésen.


A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya +10 kredit tanárképzési modult, vagy korábbi egyetemi szintű latin nyelv és irodalom szak.
Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.
A második tanári szakképzettség bemenetéhez elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: latin minor program (50 kredit), valamint 10 kredit tanárképzési modul


Szóbeli felvételi

A latintanári felvételi szóbeli vizsgából, a jelentkezővel történő beszélgetésből áll. A vizsga illetve a beszélgetés célja, hogy a bizottság fölmérje a jelentkező nyelvi fölkészültségét, s hogy mennyiben járatos a klasszikus ókor műveltségében. A vizsga részét képezheti egy olyan latin nyelvű szövegrészlet fordítása, értelmezése, amelyet a jelentkező az alapképzés során olvasott.

x