Tanári mesterképzési szak Spanyoltanár szakterületi modul

Romanisztikai Intézet
Spanyol Tanszék
Megbízott tanszékvezető: Dr. Rózsavári Nóra egyetemi adjunktus
Titkárság: Ambrosianum, I. em. 226/A
Telefon: (26) 577-000/2881, 2887
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles spanyoltanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

Célunk az alapszakon vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
A szaktárgyi ismeretek kibővítése a szinkrón, diakrón és határterületi nyelvészet, a spanyol és spanyol-amerikai irodalom és kultúra, a különböző szellemi és művészeti irányzatok és az irodalomelmélet területén. A képzés kiemelten fontosnak tekinti, hogy a megszerzett ismeretek és képességek birtokában a hallgatók az oktatás elméleti és gyakorlati módszertanával összhangban ezeket képesek legyenek továbbadni.


A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: romanisztika alapképzési szak spanyol szakiránya +10 kredit tanárképzési modul, spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok, valamint az egyetemi szintű spanyol nyelv és irodalom szak.

Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.

Második tanári képzettség megszerzéséhez elfogadott alapszakok és kreditfeltételek: spanyol minor program (50 kredit), továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből és a 10 kredites tanárképzési modul.


Szóbeli felvételi

A sikeres felvételihez ajánlott a spanyol és spanyol-amerikai irodalom, kultúra, történelem és civilizáció átfogó ismerete, valamint a romanisztika alapszak spanyol szakirány hallgatói számára megadott olvasmányok, illetve az alapszakos záróvizsgánk (honlapunkon megtalálható) tételsorának magas szintű ismerete. A jelentkezőket szóbeli felvételi vizsgán fogadjuk, melynek keretében a jelölt számot ad spanyol és spanyol-amerikai irodalmi, nyelvészeti és kulturális ismereteiről. A felvételiző jelölttől kérünk egy legalább 1, legfeljebb 2 oldalas motivációs levelet spanyol nyelven.

x