Óvodapedagógus alapképzési szak

 

Vitéz János Tanárképző Központ
Központ vezetője: Dr. Szőke-Milinte Enikő, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős Dr. Miklós Ágnes Kata, PhD, főiskolai tanár
Titkárság 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3., 311. szoba
Telefon +36 33 413-699/135 mellék
E-mail ovodapedagogus@btk.ppke.hu 

 

Tantervek → 


Szakképzettség megnevezése:
Óvodapedagógus
Képzési idő:
6 félév

A képzésről

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit; a tartalmi szabályozás dokumentumait. Ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait; a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit. Az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek; elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén. Ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit; tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben. Ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
A szakon végzettek ismereteik alkalmazását illetően alkalmassá válnak az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására, óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására, kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére; problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására. Alkalmasak továbbá pedagógiai döntésekre; előítélet-mentesen az inter- és multikulturális nevelésre; a családokkal való együttműködésre; a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására; önálló tanulással és szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására.

Kinek érdemes jelentkezni?

Az óvodapedagógus alapszakot olyan fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek a gyerekekkel foglalkozni, és kellő türelmük is van hozzájuk, valamint kedvet és elhivatottságot éreznek a 3–6 éves gyermekek oktatása-nevelése, sokoldalú, differenciált fejlesztése, valamint az alapkészségek és képességek kialakítása iránt.

 

Felvételi követelmények

Alkalmassági vizsga:
Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e a óvodapedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására, továbbá, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára, valamint a testnevelési foglalkozások vezetéséhez szükséges motorikus képességek felmérése és az egészségi alkalmasságról kiállított orvosi igazolás meglétének ellenőrzése, átvétele.

Alkalmassági vizsgák követelményrendszere

A testi alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelői, tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható.

Az egészségi alkalmassági vizsgálat

Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved. A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
 • mindennemű szívbillentyű hiba,a szív, a vérkeringés és légző-rendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
 • ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
 • a térlátás korlátozottsága.
 • További kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.


Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e a csecsemő- és kisgyermeknevelői, óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 • Az elbírálás alapvető szempontja: hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszéd-alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

Feladat: 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhang-képzési hibák),
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

 

A jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nincs olyan betegsége vagy más körülmény, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányait. A nyilatkozat beküldési határideje 2021.05.28.

A vizsgákkal kapcsolatos - a veszélyhelyzet miatti - aktuális információk
Az alkalmassági vizsgákra vonatkozó jogszabályi előírások várhatóan változnak. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról értesítjük a jelentkezőket.

 

2021.01.12.

x