Tanító BA

Vitéz János Tanárképző Központ
Központ vezetője: Dr. Szőke-Milinte Enikő, PhD, egyetemi docens
Szakfelelősök: Dr. Tölgyessy Zsuzsanna, egyetemi docens
Titkárság: 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3., 311. szoba
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 33 413-699/135 mellék
E-mail: tanito@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése:
tanító
Képzési idő:
8 félév

A képzésről

A tanító alapszak célja olyan pedagógusok képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására. A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1–6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására.
Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével és gyakorlatával. A tananyag részét képezi a közismereti tárgyakon felül ugyanezen korosztály differenciált személyiségfejlesztése, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A közismereti tanegységek (magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, ének-zene, testnevelés, vizuális nevelés, technika) mélyreható ismerete megfelelő alapot biztosít az egyes tantárgyak oktatásához. A tanító szakon kötelezően választandó műveltségi területetek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol), ember és társadalom, informatika, testnevelés és sport. A tanítóképzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált szakmódszertani ismeretek átadására, valamint a szakmai csoportos és egyéni iskolai, a képzés végén egy összefüggő 8 hetes külső iskolai tanítási gyakorlatra.
A nemzetiségi tanító szakirányú képzés kiemelt fontosságú része a 6–12 éves korosztály oktatása során alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiák elsajátítása. A nyelvi ismeretek átadásán túl fontos feladat a nemzetiségi történelem és kultúra megismertetése, a nemzetiségi értékek tiszteletére való nevelés.

Kinek érdemes jelentkezni?

A tanító alapszakot olyan fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek a gyerekekkel foglalkozni, és kellő türelmük is van hozzájuk, valamint kedvet és elhivatottságot éreznek a 6–12 éves gyermekek oktatása-nevelése, sokoldalú, differenciált fejlesztése, valamint az alapkészségek és képességek kialakítása iránt.

Felvételi követelmények

Alkalmassági vizsga:
Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e a óvodapedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására, továbbá, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára, valamint a testnevelési foglalkozások vezetéséhez szükséges motorikus képességek felmérése és az egészségi alkalmasságról kiállított orvosi igazolás meglétének ellenőrzése, átvétele.

Alkalmassági vizsgák követelményrendszere

A testi alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelői, tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

Az egészségi alkalmassági vizsgálat

Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved. A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
 • mindennemű szívbillentyű hiba,a szív, a vérkeringés és légző-rendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
 • ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
 • a térlátás korlátozottsága.
 • További kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.


Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e a csecsemő- és kisgyermeknevelői, óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 • Az elbírálás alapvető szempontja: hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszéd-alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

Feladat: 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhang-képzési hibák),
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés

A jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nincs olyan betegsége vagy más körülmény, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányait. A nyilatkozat beküldési határideje 2021.05.28.

A vizsgákkal kapcsolatos - a veszélyhelyzet miatti - aktuális információk
Az alkalmassági vizsgákra vonatkozó jogszabályi előírások várhatóan változnak. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról értesítjük a jelentkezőket.

 

2021.01.12.

x