Óvodapedagógus alapképzési szak

Vitéz János Tanárképző Központ
Központ vezetője: Dr. Szőke-Milinte Enikő, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős Dr. Miklós Ágnes Kata, PhD, főiskolai tanár
Titkárság 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3., 311. szoba
Telefon +36 33 413-699/135 mellék
E-mail ovodapedagogus@btk.ppke.hu 

 

Tantervek → 


Szakképzettség megnevezése:
Óvodapedagógus
Képzési idő:
6 félév

A képzésről

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit; a tartalmi szabályozás dokumentumait. Ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait; a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit. Az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek; elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén. Ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit; tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben. Ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
A szakon végzettek ismereteik alkalmazását illetően alkalmassá válnak az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására, óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására, kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére; problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására. Alkalmasak továbbá pedagógiai döntésekre; előítélet-mentesen az inter- és multikulturális nevelésre; a családokkal való együttműködésre; a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására; önálló tanulással és szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására.

Kinek érdemes jelentkezni?

Az óvodapedagógus alapszakot olyan fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek a gyerekekkel foglalkozni, és kellő türelmük is van hozzájuk, valamint kedvet és elhivatottságot éreznek a 3–6 éves gyermekek oktatása-nevelése, sokoldalú, differenciált fejlesztése, valamint az alapkészségek és képességek kialakítása iránt.


Felvételi követelmények

Alkalmassági vizsga (2 típus):
Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e a óvodapedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására, továbbá, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára, valamint a testnevelési foglalkozások vezetéséhez szükséges motorikus képességek felmérése.

Alkalmassági vizsgák követelményrendszere

A testi alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelői, tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Testnevelés alkalmassági vizsga kötelező gyakorlatai 2021

A testnevelés alkalmassági vizsga ebben a tanévben a jelentkező által elkészített és beküldött videó alapján történik meg.

A hallgató jelölteknek az alábbi gyakorlatokat kell végrehajtani, és erről a felvételt elkészíteni:

 1. Alkarfekvőtámasz gyakorlat 30 mp
  A feladat 30 mp-en keresztül, alkarfekvőtámasz-helyzetben (plank) megtartani a testet. Elvárás a feszes, tónusos törzshelyzet vízszintes közeli helyzetben.
 2. Guggolás 15 db
  A feladat végrehajtása karemeléssel mellső középtartásban történik. Elvárás a csípőszéles terpesz, ahol a talp végig a talajon marad. A törzs végig feszes, tónusos. Félguggoló helyzetben a comb párhuzamos a talajjal.
 3. Szökdelés folyamatosan páros lábról páros lábra valamilyen eszköz (pl. pólók, zoknik, bója stb.) fölött – 10 db
  A feladat során olyan távolságra helyezzék le az eszközöket, amit folyamatos szökdeléssel át tudnak ugrani. A szökdelésnek folyamatosnak kell lennie, abban megtorpanni nem lehet.
 4. Egyenes vonalú labdavezetés futva, 10–12 méteren keresztül
  A feladat során folyamatos labdavezetéssel haladva kell futva teljesíteni a távot. Elvárás, hogy stabil legyen a labdakontroll a futás közben.
 5. Felső egykezes dobás és kétkezes elkapás 2m-es faltávolságra – 10 db
  A dobást kijelölt, 2 méteres távolságból kell végrehajtani hajlított harántterpeszből. A labda a fej mögül induljon, és a kétkezes elkapást követően egykezes felső dobással kell újraindítani a labdát. A feladatot folyamatosan, megszakítás nélkül kell végrehajtani. Lökő mozdulat nem fogadható el, kizárólag a vállvonal mögül indított hajítómozgás.


A testi alkalmasság megállapításához minden feladatot el kell végezni a fenti minimum követelményeknek megfelelően.

Adatkezelési tájékoztató

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható. A jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.


Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 • Az elbírálás alapvető szempontja: hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszéd-alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

Feladat: 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhang-képzési hibák),
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.


Az óvodapedagógus alkalmassági vizsga beszéd-alkalmassági vizsgarésze a felvételi tájékoztatóban megadott követelményeken túl egy rövid népmese elmondása emlékezetből a jelölt szabad választása alapján.


Figyelem! A pedagógus képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.
Az egészségügyi nyilatkozat letölthető innen. A nyilatkozatot a felveteli@btk.ppke.hu címre kérjük elküldeni 2021.05.28-ig.

2021.04.28.

x