Tanító BA

Vitéz János Tanárképző Központ
Központ vezetője: Dr. Szőke-Milinte Enikő, PhD, egyetemi docens
Szakfelelősök: Dr. Tölgyessy Zsuzsanna, egyetemi docens
Titkárság: 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3., 311. szoba
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 33 413-699/135 mellék
E-mail: tanito@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése:
tanító
Képzési idő:
8 félév

A képzésről

A tanító alapszak célja olyan pedagógusok képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására. A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1–6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására.
Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével és gyakorlatával. A tananyag részét képezi a közismereti tárgyakon felül ugyanezen korosztály differenciált személyiségfejlesztése, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A közismereti tanegységek (magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, ének-zene, testnevelés, vizuális nevelés, technika) mélyreható ismerete megfelelő alapot biztosít az egyes tantárgyak oktatásához. A tanító szakon kötelezően választandó műveltségi területetek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol), ember és társadalom, informatika, testnevelés és sport. A tanítóképzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált szakmódszertani ismeretek átadására, valamint a szakmai csoportos és egyéni iskolai, a képzés végén egy összefüggő 8 hetes külső iskolai tanítási gyakorlatra.
A nemzetiségi tanító szakirányú képzés kiemelt fontosságú része a 6–12 éves korosztály oktatása során alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiák elsajátítása. A nyelvi ismeretek átadásán túl fontos feladat a nemzetiségi történelem és kultúra megismertetése, a nemzetiségi értékek tiszteletére való nevelés.

Kinek érdemes jelentkezni?

A tanító alapszakot olyan fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek a gyerekekkel foglalkozni, és kellő türelmük is van hozzájuk, valamint kedvet és elhivatottságot éreznek a 6–12 éves gyermekek oktatása-nevelése, sokoldalú, differenciált fejlesztése, valamint az alapkészségek és képességek kialakítása iránt.


Felvételi követelmények

Alkalmassági vizsga (2 típus):
Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e a óvodapedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására, továbbá, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára, valamint a testnevelési foglalkozások vezetéséhez szükséges motorikus képességek felmérése.

Alkalmassági vizsgák követelményrendszere

A testi alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelői, tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Testnevelés alkalmassági vizsga kötelező gyakorlatai 2021

A testnevelés alkalmassági vizsga ebben a tanévben a jelentkező által elkészített és beküldött videó alapján történik meg.

A hallgató jelölteknek az alábbi gyakorlatokat kell végrehajtani, és erről a felvételt elkészíteni:

 1. Alkarfekvőtámasz gyakorlat 30 mp
  A feladat 30 mp-en keresztül, alkarfekvőtámasz-helyzetben (plank) megtartani a testet. Elvárás a feszes, tónusos törzshelyzet vízszintes közeli helyzetben.
 2. Guggolás 15 db
  A feladat végrehajtása karemeléssel mellső középtartásban történik. Elvárás a csípőszéles terpesz, ahol a talp végig a talajon marad. A törzs végig feszes, tónusos. Félguggoló helyzetben a comb párhuzamos a talajjal.
 3. Szökdelés folyamatosan páros lábról páros lábra valamilyen eszköz (pl. pólók, zoknik, bója stb.) fölött – 10 db
  A feladat során olyan távolságra helyezzék le az eszközöket, amit folyamatos szökdeléssel át tudnak ugrani. A szökdelésnek folyamatosnak kell lennie, abban megtorpanni nem lehet.
 4. Egyenes vonalú labdavezetés futva, 10–12 méteren keresztül
  A feladat során folyamatos labdavezetéssel haladva kell futva teljesíteni a távot. Elvárás, hogy stabil legyen a labdakontroll a futás közben.
 5. Felső egykezes dobás és kétkezes elkapás 2m-es faltávolságra – 10 db
  A dobást kijelölt, 2 méteres távolságból kell végrehajtani hajlított harántterpeszből. A labda a fej mögül induljon, és a kétkezes elkapást követően egykezes felső dobással kell újraindítani a labdát. A feladatot folyamatosan, megszakítás nélkül kell végrehajtani. Lökő mozdulat nem fogadható el, kizárólag a vállvonal mögül indított hajítómozgás.


A testi alkalmasság megállapításához minden feladatot el kell végezni a fenti minimum követelményeknek megfelelően.

Adatkezelési tájékoztató

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható. A jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

 


Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 • Az elbírálás alapvető szempontja: hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszéd-alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

Feladat: 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhang-képzési hibák),
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés


Az óvodapedagógus alkalmassági vizsga beszéd-alkalmassági vizsgarésze a felvételi tájékoztatóban megadott követelményeken túl egy rövid népmese elmondása emlékezetből a jelölt szabad választása alapján.


Figyelem! A pedagógus képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.
Az egészségügyi nyilatkozat letölthető innen. A nyilatkozatot a felveteli@btk.ppke.hu címre kérjük elküldeni 2021.05.28-ig.

2021.04.28.

x