Kelet-Ázsia tanulmányok MA

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kántor Zoltán, egyetemi adjunktus
Szakfelelős: Dr. Salát Gergely, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1081 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 304.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail: nemzetkozi@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles Kelet-Ázsia elemző

Képzési idő

4 félév

A képzésről

A szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Kelet-Ázsia, mint régió és az egyes országok nemzetközi életben betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a gazdasági, politikai folyamatok megértésére, előrejelzésére. Magas szintű nyelvi felkészültségük lehetővé teszi számukra a források feldolgozását és elemzését. A végzett hallgatók ismerik és értik a térség fejlődési tendenciáit.  Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak indológia, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti szakiránya; a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a társadalomtudomány képzési területről a politológia, a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a kulturális antropológia, a kommunikáció- és médiatudomány, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem és a hitéleti képzési területről a buddhista tanító alapképzési szak valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a hallgató korábbi tanulmányai szerint az alábbi területekről:
társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan,
politikatudományi ismeretek: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek, gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

2021.11.23

x