Politikatudomány MA

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kántor Zoltán, egyetemi adjunktus
Szakfelelős: Dr. Botos Máté, egyetemi docens
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 304.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail: politologia@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles politológus

Képzési idő

4 félév

A képzésről

A szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányokon végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a magyar, az európai és az angolszász politikai rendszereket,
 • politikatudományi fogalmakat,
 • politikaelméleti ismereteket,
 • a politikai elemzés módszertanát,
 • a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, -feldolgozási és értelmezési technikákat,
 • a politikai kutatás problémamegoldó technikáit,
 • a politikai intézmények (elsősorban az állam) és folyamatok mélyebb összefüggéseit.


b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására,
 • a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére,
 • a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok generálására,
 • más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatására,
 • tudományos vitákban való részvételre,
 • szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven (szóban és írásban); a nyelvi kompetenciájuk növelésére más idegen nyelvek elsajátításával,
 • politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások elvégzésére.


Specializációk:

 • Globalizáció
 • Összehasonlító politikatudomány

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

Felvételi feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 Felvételi vizsga

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező motivációjának, általános és szakmai ismereteinek és tájékozottságának, valamint szakmai alkalmasságának felmérése. Minden jelentkezőtől kérünk egy motivációs levelet, melyben részletezi az egyetemválasztás szempontjait, a szak választásának indokait, jövőbeni szakmai terveit és a választandó szakiránnyal kapcsolatos elképzeléseit.

A felvételi anyaga ezen az oldalon található

A PPKE BTK felvételi vizsgáján való részvételhez a jelentkező részéről számítógép (működő kamera és mikrofon) és internetelérés megléte szükséges.

2021.11.23

 

 

x