Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017. május 24.

Pályázati felhívás az oktatásért felelős miniszter által adományozott Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábban Köztársasági ösztöndíj) elnyerésére a 2017/2018. tanévre.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 10. § alapján a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanévre.


Pályázati feltételek

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a PPKE BTK azon állami ösztöndíjas/államilag támogatott illetve önköltséges/költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 Ft/fő/hó.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható; amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2017/2018. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2017/2018. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. §-ában (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. Az ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapszakos hallgatók is, akik tanulmányukat befejezik ugyan, de a 2017/2018. tanév I. félévében már mesterszakos tanulmányokat fognak folytatni.


A pályázatok benyújtása

A pályázatot a megfelelő adatlapon a BTK Dékáni Hivatalának piliscsabai részlegében kell leadni egy példányban Ziegler Anna titkársági referensnek.

Beérkezési határidő: 2017. június 28. (szerda) 12.00 óra

A benyújtás határideje jogvesző jellegű, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

A pályázatot A4-es lezáratlan borítékban kell benyújtani, melyen kérjük feltüntetni nyomtatott betűvel vagy géppel írva:

  • a pályázó nevét,
  • a pályázó Neptun-kódját,
  • a pályázó szakjának (szakjainak) megnevezését,
  • a pályázó képzési szintjét (BA, MA, osztatlan)


A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek; hiányos adatokat a Tudományos Bizottság nem vesz figyelembe, és nem pontoz. A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után.

A pályázatban foglaltak valóságát a hallgatónak kell hitelt érdemlő módon igazolnia (a megfelelő okiratok, dokumentumok, stb. csatolásával).

Az adatlap itt tölthető le.


A pályázatok elbírálása és felterjesztése

A rangsorolást a Tudományos Bizottság végzi.

Az elbírálás alapját képező szempontrendszert itt olvashatja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. július 4.

A Tudományos Bizottság által javasolt rangsort a Dékáni Titkárságban függesztjük ki: 2017. július 4.

A Tudományos Bizottság által megítélt pontszám ellen – jogsértés észlelése esetén – fellebbezés nyújtható be a Kar dékánjához. Ennek beérkezési határideje: 2017. július 10 12.00 óra.

A jogorvoslati kérelem benyújtási határideje jogvesző jellegű, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

A jogorvoslati kérelmeket a dékán által kijelölt Bizottság 2017. július 11-ig elbírálja, a döntésről írásban értesíti a hallgatót.

A köztársasági ösztöndíj odaítéléséről a nemzeti erőforrás minisztere dönt.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatókat a dékán 2017 szeptemberében értesíti.

x