Swiss European Mobility Program pályázat a 2015/2016-os tanévre - Olasz nyelv 2015. május 13.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet hallgatói és oktatói részére olasz nyelv tudományterületen a 2015/2016-os tanévre a Fribourgi Egyetemre.

Hallgatói mobilitás

 Általános tudnivalók

 • A program keretében a hallgatóknak a Fribourg-i Egyetemen nyílik lehetőségük féléváthallgatásra.
 • A Swiss European Mobility Program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi tanulmányokhoz, amely azonban nem fedezi a hallgató összes költségét.Az ösztöndíj összege: 2100 CHF / szemeszter.
 • A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra.
 • A tanulmányi mobilitás időszaka max. 10 hónap.
 • A meghirdetett hallgatói ösztöndíjas helyek:

Tudományterület

Tanulmányi szint

Pályázható helyek

023 Olasz nyelv

MA, PhD

1 fő

 • A két szakos hallgatók esetében egyszerre csak egy szakról lehet jelentkezni, ami lehet a főszak vagy a minor is.


II. Kik pályázhatnak?

 • —a PPKE beiratkozott hallgatói
 • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (az utazás félévében)
 • legalább két lezárt félévvel rendelkezők (első évfolyamosok is pályázhatnak, de csak akkor utazhatnak, ha abszolválják a második félévet is)
 • felsőfokú nyelvtudással bírók olasz nyelven
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára, vagy Magyarországon érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba.
 • a két legutóbbi félév közös tanulmányi átlaga minimum 3,8
 • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus tanulmányi vagy szakmai gyakorlati ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.


III. A pályázati anyag részei:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • aláírt pályázói nyilatkozat
 • Egy gépelt oldal terjedelmű, olasz nyelvű motivációs levél, amely tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját.
  Kérjük, a motivációs levélben mindenképpen térjen ki az alábbi pontokra:
  • Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára?
  • Miért érdemes a Fribourg-i Egyetemen teljesíteni az adott tanulmányi programot, illetve az a program a hazai megfelelőjéhez képest milyen előnyökkel jár?
  • Milyen szakmai és karrierbeli következményekkel és hatásokkal jár a pályázó számára a program teljesítése?
 • legutóbbi két lezárt aktív félév indexmásolata
 • nyelvtudást igazoló okirat másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, nyelviskolai- vagy PPKE tanszéki igazolás, érettségi bizonyítványban lévő nyelvvizsga bizonyítvány, stb.)
 • online elkészített European Language Passport
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetében tartózkodási/letelepedési engedély másolata
 • egyéb dokumentumok:
  • igazolás egyéb szakmai tevékenységekről
  • évhalasztók esetén az erről szóló dékáni engedély


IV. Az értékelés szempontjai:

Célunk, hogy külföldi tanulmányútra jó képességű és rátermett hallgatók utazhassanak.

A pályázatok bírálata az Erasmus+ Program irányelvei alapján történik.Az elbíráláskor az alábbiszempontokat vesszük figyelembe:

 • tanulmányi eredmény,
 • nyelvismeret
 • motivációs levél,
 • tudományos és szakmai tevékenység,
 • nyertes TDK dolgozat, vagy más kiemelkedő eredmény,
 • releváns szakmai gyakorlat (ha van),
 • mentori/ munka,


FIGYELEM! Felsőbb éves hallgatók és azok, akik nem vettek még részt Erasmus mobilitási programban az elbírálás folyamán előnyt élveznek. A Sodalitas Tehetséggondozási Programban való részvétel szintén előnyt jelent.


V. Megjegyzések:

 • Csak a hiánytalanul benyújtott, időben beérkezett, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el!
 • A képzési programokról, kurzuslehetőségekről további információt a Fribourg-i Egyetem mellékelt tájékoztatójában és a honlapján találnak.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató a már folyó képzésében az ösztöndíj végéig az abszolutóriumot nem kérheti ki.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!
 • A pályázatok eredményéről levélben, valamint elektronikus úton is küldünk tájékoztatást. Eredmények 2015 júniusában várhatóak.

 

VI. Pályázat leadása:

 • A pályázati anyagot a Nemzetközi Osztályon (1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 001/b) kell leadni személyesen vagy postai úton a lent megadott határidőre. FIGYELEM! A postai úton benyújtott pályázatoknak a határidőig kell beérkezniük. Emailben NEM lehet a pályázatot beküldeni.
 • A pályázat leadásának határideje: 2015. június 5. 12 óra.
 • További információ Illés Erzsébet osztályvezetőtől (illes.erzsebet@btk.ppke.hu) kérhető.


Oktatói mobilitás

I. Általános tudnivalók

 • A kiutazás célja a Fribourg-i Egyetemen végzett oktatás és tapasztalatcsere.
 • A Swiss European Mobility Program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi oktatáshoz, amely azonban nem fedezi az oktató összes költségét. Az ösztöndíj mértéke: 170 CHF / munkanap és utazási nap; valamint maximum 600 CHF utazási költség.
 • A program keretében kiutazó oktatók minimum 8 tanítási órát és legalább 2, legfeljebb 14 napot tölthetnek el a partneregyetemeken.
 • A külföldi oktatási tevékenységet 2015. június 1. és 2016. szeptember 30. között kell megvalósítani.
 • A partnerintézményben tartandó órákról a pályázó köteles előzetesen megállapodni a fogadó féllel.
 • Oktatói mobilitás keretében az alábbi tudományterületre pályázhatnak: 

Tudományterület

Mobilitás időtartama

Pályázható helyek

023 Olasz nyelv

10 nap

2 fő


II. Kik pályázhatnak?

 • a PPKE oktatói (de előnyt élveznek a teljes állású oktatók)
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy lakóhelye szerinti országba.
 • legalább középfokú nyelvtudás a fogadóintézmény által meghatározott nyelven
 • jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik korábban még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.


III. A pályázati anyag részei:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • aláírt pályázói nyilatkozat
 • a fogadó egyetem által jóváhagyott munkaterv, amit az érintett felek aláírásukkal jóváhagytak
 • a partnerintézmény fogadólevele (eredeti vagy szkennelt)
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetén tartózkodási engedély másolata


IV. Az értékelés szempontjai:

Célunk élő kapcsolatok fenntartása a partnerekkel, valamint további együttműködések (pl. Erasmus+ projektek – Stratégiai Partnerségek, közös képzések – CEEPUS hálózatok, közös kutatások, IRUN Excellence Programme) létrehozása. Ezért elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek az oktatási tevékenység mellett erre is kiterjednek.


V. Megjegyzések:

 • Csak olyan külföldi oktatói tevékenység támogatható, amely beépíthető a fogadó intézmény tanrendjébe.
 • Kutatási tevékenységet nem tudunk támogatni.
 • Csak a hiánytalanul benyújtott, időben beérkezett, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el!
 • Ha az ösztöndíjat elnyert oktató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!
 • A pályázatok eredményéről levélben, valamint elektronikus úton is küldünk tájékoztatást. Eredmények 2015 júniusában várhatóak.


Pályázat leadása

 • A pályázati anyagot a Kar Nemzetközi Osztályán (1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 001/b) kell leadni személyesen vagy postai úton a lent megadott határidőre. FIGYELEM! A postai úton benyújtott pályázatoknak a határidőig kell beérkezniük. Emailben NEM lehet a pályázatot beküldeni.
 • A pályázat leadásának határideje: 2015. június 5. 12 óra
 • További információ Illés Erzsébet (illes.erzsebet@btk.ppke.hu) osztályvezetőtől kérhető.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

x