Gyakran ismételt kérdések

A beiratkozás csak az első lépés az egyetemi életed megkezdésében. Néhány dolog azonban máshogyan működik az egyetemen, mint a középiskolában. Tudd meg, hogy mit érdemes még tudnod, hogy a legjobban kezdhesd a tanévet a Pázmány BTK-n!

Mi az a TVSz?

Miből áll egy egyetemi félév?

Mi az az előadás?

Mi az a szeminárium?

Mi az az előfeltétel?

Hány nyelvvizsgát kell szereznem az oklevél kiállításához?

Mi az a kedvezményes tanulmányi rend?

Mi az a minor program?

Mi az a passzív félév?

Hányszor és milyen sokáig szüneteltethetem a tanulmányaimat?

Lehet egy megkezdett félévet utólag érvényteleníteni?

Mi az az abszolutórium?

Az abszolutórium megszerzése után mennyi idő áll rendelkezésemre, hogy megírjam és benyújtsam a szakdolgozatomat?

Mi a szakdolgozat leadásának határideje?

Melyek a záróvizsgára bocsátás feltételei?

Mennyi nem teljesített tantárgyam lehet?

Ha tanulmányi problémám van, kihez fordulhatok?

Kikből áll és mit csinál a Tanulmányi Bizottság?

Hogyan adhatok be kérvényt a Tanulmányi Bizottsághoz?

Hol kell felvennem a tantárgyaimat?

Meddig vehetek fel tantárgyakat a Neptunban?

Hogyan vehetek fel tantárgyakat a Neptun lezárása után?

Hogyan adhatok le tantárgyakat a Neptun lezárása után?

Hányszor vehetek fel egy tárgyat?

Van-e előírás arra, hogy egy félévben minimum hány tantárgyat vegyek fel?

Hányszor vizsgázhatok egy tárgyból egy vizsgaidőszakban?

Mi az a CV kurzus?

Mit tegyek, ha az egyik vizsgámat el akarom halasztani?

Mi történik, ha nem jelentkezek fel a vizsgára?

Lehet-e vizsgaidőszakon kívül vizsgázni?

Dékáni méltányosság

Rektori méltányosság

Kreditrendszer

Egyéb közérdekű információk linkjei


 

Mi az a TVSz?
A rövidítés jelentése Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat. Ez a dokumentum tartalmazza a PPKE BTK hallgatóinak tanulmányait szabályozó előírásokat, a hallgatók jogait és kötelességeit

Vissza ↑

Miből áll egy egyetemi félév?
Az egyetemi oktatás félévekre tagolódik. A szorgalmi időszak tizenöt, az ezt követő vizsgaidőszak pedig legfeljebb hat hét időtartamú.

Vissza ↑

Mi az az előadás?
Az előadás általában nagycsoportos tanóra, amely egy kollokviummal vagy más vizsgával záruló tantárgyhoz kapcsolódik. Lényege, hogy a szorgalmi időszakban elsősorban az oktató közöl ismereteket. Az előadás rendszeres látogatását az oktató a szorgalmi időszak végén ún. aláírással igazolja, ami a vizsgára bocsátás előfeltétele.

Vissza ↑

Mi az a szeminárium?
A szeminárium kiscsoportos (általában 10–20 fős) tanóra, amely egy gyakorlati tantárgyhoz kapcsolódik. A szemináriumon az oktatónak kötelessége ellenőrizni a rendszeres óralátogatást, és amennyiben a hallgató a teljes félévi óraszám 25%-ánál több alkalommal hiányzott, a szemináriumot nem teljesítettnek kell minősíteni.

Vissza ↑

Mi az az előfeltétel?
Az egyetemi képzés során a diákok szabadon dönthetik el, hogy milyen sorrendben veszik fel a tantárgyaikat, nincs tehát kötelező, előírt féléves órarendje senkinek, csupán ajánlott mintatanterve. Ennek a szabadságnak egyik korlátja, az ún. kényszerrendezések, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos tantárgy vagy tantárgycsoport (képzési szakasz) csak akkor vehető fel (kezdhető meg) és végezhető el, ha egy másik tantárgyat (az ún. előfeltételt) már teljesítette. Az előfeltételeket az indokolja, hogy az egymásra épülő tantárgyak esetében az előfeltétel elvégzése nélkül nehéz vagy akár lehetetlen a magasabb szintű tantárgy elvégzése

Vissza ↑

Hány nyelvvizsgát kell szereznem az oklevél kiállításához?
A nyelvvizsga követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

Vissza ↑

Mi az a kedvezményes tanulmányi rend?
A kedvezményes tanulmányi rend két dolgot jelenthet: a kötelező óralátogatás alóli felmentést, illetve a tantárgyak teljesítésének előbbre hozását. Ezt a kedvezményt a TB csak kivételes esetben, komoly indokok megléte esetében és csakis egy-egy félévre engedélyezi. Méltányolható indok mindenekelőtt a külföldi ösztöndíjas tanulmányok, pl. ERASMUS vagy más olyan csereprogram, ahol az anyaintézmény aktív hallgatójának kell lennie. Ezenkívül indok lehet a családi illetve szociális helyzetben bekövetkezett drasztikus változás. Mindkét esetben megfelelő dokumentumokkal (pl. ösztöndíj hossza, fogadó intézmény, illetve orvosi igazolás, munkahelyi igazolás, stb.) kell a kérvénye megalapozottságát igazolnia.

Vissza ↑

Mi az a minor program?
A minor program egy alapképzési szak kínálatából összeállított 50 kredit nagyságú összefüggő tantárgycsomag, amely önálló szakképzettséget nem eredményez. A képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően az adott alapképzés tanterve lehetővé teheti, hogy a képzésre járó hallgatók egy másik alapképzés minor programját elvégezzék.  

Vissza ↑

Mi az a passzív félév?
Ha felvették a Karra és beiratkozott, akkor hallgatói jogviszonya jött létre. Ettől kezdve a diplomaszerzésig, vagy a Karról való elbocsátásig a PPKE BTK hallgatója. Ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül minden félévben látogatnia is kell az egyetemet. Ha egy adott félévben nem akar az egyetemre járni, akkor megteheti, hogy a regisztrációs időszakban nem jelentkezik be arra a félévre. Ekkor az adott féléve passzív lesz, amikor tantárgyakat nem vehet fel, és semmilyen egyetemi juttatásban nem részesül.

Vissza ↑

Hányszor és milyen sokáig szüneteltethetem a tanulmányaimat?
Egymás után maximum két passzív féléve lehet, ha utána nem jelentkezik be egy aktív félévre, hallgatói jogviszonya megszűnik, azaz kizárják a Karról. Egy lezárt aktív félév után azonban újra kihagyhat maximum két félévet, és ezt akár többször is megismételheti, erre nincsen felső határ, vagy korlátozás.

Vissza ↑

Lehet egy megkezdett félévet utólag érvényteleníteni?
Ha egy féléve valamilyen okból nagyon rosszul sikerült, akkor a TVSz két lehetőséget ad a súlyos tanulmányi következmények enyhítésére. Egyfelől lehetővé teszi a félév utólagos érvénytelenítését, amennyiben valamilyen előre nem látható, önhibán kívüli akadályoztatás (pl. baleset, elhúzódó betegség, családi tragédia stb.) miatt nem volt módja az órákat látogatni, illetve a vizsgákat teljesíteni.

Vissza ↑

Mi az az abszolutórium?
Az abszolutórium bejegyzése akkor lehetséges, ha a hallgató összes tanulmányi kötelezettségének eleget tett a Karon, azaz megszerezte a diplomához szükséges kreditmennyiséget, elvégezte az összes kötelezően előírt szakos és nem szakos kurzust, letette az összes előírt vizsgát, kivéve a nyelvvizsgát, és teljesítette az előírt szakmai gyakorlatot. Az abszolutóriumot a Tanulmányi Osztály állítja ki. Az abszolutórium megszerzése után a hallgató több kurzust nem vehet fel a Karon, azaz nem lehet több aktív féléve, viszont a továbbiakban sem tandíjat, sem egyéb költségtérítést/önköltséget nem fizet (leszámítva a hallgatói jogviszonyon kívüli záróvizsgára jelentkezés esetleges díját).

Vissza ↑

Az abszolutórium megszerzése után mennyi idő áll rendelkezésemre, hogy megírjam és benyújtsam a szakdolgozatomat?
Az abszolutórium megszerzése után a hallgató az adott szakon már aktív félévet nem kezdhet. A szakdolgozat azonban passzív jogviszonyban is benyújtható, és annak elégtelennél jobb jeggyel való értékelése után mehet záróvizsgázni. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított öt éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnésétől számított két év elteltével a záróvizsga letételét a képzés szerint illetékes Kar – jelen szabályzathoz fűzött kiegészítőrendelkezéseiben –feltételhez kötheti.

Vissza ↑

Mi a szakdolgozat leadásának határideje?
Minden őszi félévben november 15-ig, és minden tavaszi félévben április 15-ig kell benyújtani a szakdolgozatokat a TO-n. Ez a határidő teljesen szigorúan értelmezendő, vagyis ha valaki eddig a napig nem nyújtja be szakdolgozatát, akkor az adott félévben nem bocsátható záróvizsgára, szakzárása tehát legkevesebb egy félévet késni fog.

Vissza ↑

Melyek a záróvizsgára bocsátás feltételei?
Abszolutórium megszerzése, valamint egy elégtelennél jobb jeggyel elbírált szakdolgozat.

Vissza ↑

Mennyi nem teljesített tantárgyam lehet?
A nem teljesített tantárgyak (ide beleszámítanak az elégtelenre végzett tárgyak és a félbehagyott szemináriumok, előadások illetve meg nem kísérelt vizsgák is) maximális száma alapképzésben 15, mesterképzésben 8, osztatlan tanárképzésben 24 lehet. Ha begyűjti a 16. avagy a 9. avagy a 25. nem teljesített tárgyat, akkor dékáni méltányosságért kell folyamodnia, különben kizárják a Karról.

Vissza ↑

Ha tanulmányi problémám van, kihez fordulhatok?
A tanulmányi ügyek adminisztrációját a Tanulmányi Osztály (TO) végzi. Minden hallgatónak (képzés, évfolyam vagy szak szerint) van egy illetékes tanulmányi előadója, akihez bátran fordulhat kérdéseivel. A Hallgatói Önkormányzati Tanácsnak (HÖK) szintén vannak tanulmányi ügyekkel foglalkozó tagjai. Ők ugyancsak szívesen segítenek, vagy tudják, ki az illetékes az ügyében (TO, Tanulmányi Bizottság, oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal).

Vissza ↑

Kikből áll és mit csinál a Tanulmányi Bizottság?
A Tanulmányi Bizottság (TB) négytagú, elnöke a Kari Tanács által választott oktató. A TB további egy oktató tagját a Kari Tanács, két hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat választja meg egy-egy évre. A TB munkájában – szavazati jog nélkül – részt vehet a TO képviselője is. A TB bírálja el a legtöbb tanulmányi tárgyú hallgatói kérvényt, így pl. a halasztott beiratkozásról, a halasztott tárgyfelvételről, a kedvezményes tanrendről szólókat. A TB havonta legalább egyszer ülésezik.

Vissza ↑

Hogyan adhatok be kérvényt a Tanulmányi Bizottsághoz?
TB-kérvényt az erre a célra rendszeresített hivatalos űrlapon lehet beadni, ami megtalálható a PPKE BTK honlapján.  

Vissza ↑

Hol kell felvennem a tantárgyaimat?
Minden tantárgyat a Neptun rendszerben kell felvenni, amelyhez beiratkozáskor minden hallgató saját kódot kap, ezzel és saját, titkos jelszavával tud belépni interneten keresztül a rendszerbe.

Vissza ↑

Meddig vehetek fel tantárgyakat a Neptunban?
A tantárgyfelvétel kezdetét és végét a tanév rendje tartalmazza. A regisztrációs hét végéig biztosan felvehet tantárgyakat, és törölheti azokat, amiket tévedésből vett fel, vagy közben meggondolta magát.

Vissza ↑

Hogyan vehetek fel tantárgyakat a Neptun lezárása után?
Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két fontos tantárgy kimaradt, akkor halasztott tantárgyfelvételi kérelmet nyújthat be a TO-n, de ezt a tantárgy oktatójával is alá kell íratnia, hiszen nem biztos, hogy van még hely a csoportjában. Az utólagos tantárgyfelvétel határideje a TVSz értelmében a tantárgyfelvételi időszak vége utáni hat munkanap. Ezután tantárgyat felvenni már nem lehet! Fontos tudni azt is, hogy az utólagos tárgyfelvételért tárgyanként különeljárási díjat kell fizetni, tehát ha 4–5 tárgyat is fel akar venni a tárgyfelvétel után, annak komoly költsége lehet!

Vissza ↑

Hogyan adhatok le tantárgyakat a Neptun lezárása után?
Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két tantárgyat tévedésből vett fel, akkor utólagostantárgytörlési kérelmet nyújthat be a TO-n a tantárgyfelvételi időszak vége után még hat munkanapig.

Vissza ↑

Hányszor vehetek fel egy tárgyat?
Maximum háromszor, természetesen három különböző félévben. Ha harmadszorra sem teljesítette, akkor dékáni méltányosságért kell folyamodnia, különben kizárják a Karról. Kivétel egyes idegennyelvszakokon (pl. angol, német) a nyelvi alapvizsga, mert azt csak kétszer lehet felvenni, és a szak kizárhatja az azonos vizsgaidőszakban való ismétlést. Ha a nyelvi alapvizsgáját második tárgyfelvétel esetén sem tudja teljesíteni, akkor tanulmányait nem folytathatja.

Vissza ↑

Van-e előírás arra, hogy egy félévben minimum hány tantárgyat vegyek fel?
Az aktív félévnek nem feltétele egyetlen tárgy felvétele sem, csupán be kell jelentkezni az adott félévre a Neptunban.  A TVSz 26. § (5)/a pontja alapján az első két félévben összesen legalább 30 kreditet (ez kb. 8–10 tantárgy, tehát félévenként átlagosan 4–5) kell teljesítenie, különben hallgatói jogviszonya megszűnik, azaz kizárják a Karról.

Vissza ↑

Hányszor vizsgázhatok egy tárgyból egy vizsgaidőszakban?
Egy vizsgaidőszakban maximum kétszer. Pótvizsgát bármikor tehet a vizsgaidőszakon belül, de az első vizsga után legalább 4 napnak el kell telnie a pótvizsgáig. Ha másodszor sem sikerül teljesíteni a vizsgát, akkor az adott kollokviumot, vagy szigorlatot ebben a félévben nem teljesítette, több kísérlete nincs.

Vissza ↑

Mi az a CV kurzus?
A CV jelentése „csak vizsga”. Ez azt jelenti, hogy egy kollokviummal záruló tantárgyat úgy hirdetnek meg az adott félévben, hogy nem tartozik hozzá előadás, amit látogathatna, de vizsgát tehet belőle a vizsgaidőszakban. A CV kurzus csak olyan hallgatók vehetik fel, akik egy korábbi félévben a kollokviumhoz kapcsolódó előadást végigjárták, és az aláírást megszerezték, de vizsgajegyük nincs.

Vissza ↑

Mit tegyek, ha az egyik vizsgámat el akarom halasztani?
Jelentkezzen le a vizsgaidőpontról a vizsgát megelőző munkanapon déli 12 óráig.

Vissza ↑

Mi történik, ha nem jelentkezek fel a vizsgára?
Ha egy felvett kollokviummal, vagy szigorlattal záruló tantárgy egyetlen vizsgaidőpontjára sem jelentkezik be, akkor nem teljesített tantárgya lesz.

Vissza ↑

Lehet-e vizsgaidőszakon kívül vizsgázni?
Alaphelyzetben nem. Kivétel ez alól a kedvezményes tanrend, amelynek keretében a Tanulmányi Bizottság engedélyezheti a vizsgaidőszakot megelőző vizsgázást (lásd „Hogyan kérvényezhetek egyéni tanulmányi, vagy vizsgarendet?”).

Vissza ↑

Dékáni méltányosság
A tanulmányi előmenetellel kapcsolatos kötelezettség nem teljesítése miatti szankció alkalmazása alól, a szak szerint illetékes Kar dékánjának képviseletében az illetékes dékánhelyettes, a hallgatói jogviszony fennállása alatt legfeljebb egy alkalommal, méltányosságból mentesítheti a hallgatót. Ebben az esetben a hallgató a legkésőbb az első bejelentkezést követő harmadik aktív féléve vizsgaidőszakának végéig köteles a 30 kreditet megszerezni, illetve még egy lehetősége van annak a tantárgynak a felvételére, amelyet harmadszori felvételre sem tudott teljesíteni.
Nem mentesíthető méltányosságból az elbocsátás alól az a hallgató, akinek az azonos tantárgyból tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. A méltányossági kérelmet a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani, az adott félév szorgalmi időszakának utolsó napjától, a vizsgaidőszakot követő ötödik munkanapig.

Vissza ↑

Rektori méltányosság
A tanulmányi előmenetellel kapcsolatos kötelezettség nem teljesítése miatti szankció alkalmazása alól a rektor kivételes méltánylást érdemlő esetben mentesítheti azt a hallgatót, aki a dékáni méltányosság megadhatóságát kimerítette, azaz dékáni méltányosságban részesült, vagy dékáni méltányosság iránti kérelme jogerősen elutasításra került, és akinek a végbizonyítvány kiállításához előírt kreditmennyiség eléréséhez nem hiányzik többet, ami osztatlan képzésben tizenöt, alapképzésben kilenc, mesterképzésben hat kredit.
Rektori méltányosság az adott képzésen legfeljebb egyszer igényelhető. A kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani.  A kérvény beérkeztéről a hallgató tanulmányi előadója e-mailben tájékoztatja a Rektori Hivatalt, hogy adott esetben a rektor maga elé vonhassa az ügyet. Amennyiben öt munkanapon belül a rektor nem él ezen jogával, úgy az illetékes Kar dékánja a rektor külön intézkedése nélkül köteles – a tények és körülmények megfelelő mérlegelése után – eljárni az ügyben. A rektori méltányosság tárgyában hozott döntéssel szemben nincs helye semmilyen további jogorvoslatnak.

Vissza ↑

Kreditrendszer
A magyar felsőoktatásban a 2003/2004-es tanévtől minden intézményben kreditrendszerű képzés folyik. A kredit a tanévben előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésére fordítandó munkamennyiség mérőszáma. Egy kredit átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaórát igényel, egy szemeszter teljesítése átlagosan 30 kredittel egyenértékű. A tantárgy sikeres teljesítéséhez szükséges munkamennyiségbe a tantárgy előadásain és gyakorlatain (kontaktórák) való aktív részvételen kívül beleértendő a hallgató egyéni (otthon, könyvtárban stb.) végzett munkája és a vizsgára történő felkészülés is. A tárgyhoz rendelt kreditértéken túlmenően a hallgató a tárgy eredményes teljesítésekor érdemjegyet is kap.
Egy félévben 30 kreditpont összegyűjtése ajánlott. A tantárgyak teljesítésének sorrendjét illetően az egyetlen kötöttség az előfeltételek rendszere. A szakos tanterv minden tantárgy esetében feltünteti, hogy van-e előfeltétele, azaz milyen tantárgyak korábbi teljesítése vagy egyidejű felvétele szükséges ahhoz, hogy a hallgató felvehesse az adott tantárgyat. Az előfeltételt egy korábbi félévben teljesíteni kell, tehát egy adott tantárgy és annak előfeltétele nem vehető fel egyazon félévben, kivéve, ha azt a szakos tanterv kifejezetten lehetővé teszi, vagy a Tanulmányi Bizottság a hallgató kérvényére és a szak egyetértésével arra egyedi engedélyt ad

Vissza ↑

Egyéb közérdekű információk linkjei


Vissza ↑

 

2019.08.08

x