Szakdolgozati tájékoztató

Legutolsó frissítés: 2020.03.04.


Választható témakörök és témavezetők / Possible research areas and potential supervisors

Címbejelentő és szakdolgozat-leadási formanyomtatványok / Forms to be submitted

Thesis guidelines:


Plagiarism statement
to be signed
(nyilatkozat, amit a szakdolgozatba be kell köttetni)

BA szakdolgozat értékelési szempontjai (irodalmi és kulturális témájú dolgozatoknál) / Evaluation sheet (for theses in literature and culture)


Tájékoztató

A TVSz (40–41.§) értelmében a BA diploma megszerzésének elengedhetetlen feltétele a szakdolgozat benyújtása és annak elégtelennél jobb jeggyel történő elbírálása után a záróvizsga sikeres letétele. Az alábbiakban arról szeretnénk tájékoztatni, hogyan zajlik ez a folyamat a gyakorlatban. A TVSz 40.§-a tartalmazza a szakdolgozattal, 41.§-a pedig a záróvizsgával kapcsolatos általános szabályokat. Ezeket részletezi és pontosítja a Kari kiegészítő rendelkezések 17.§-a a szakdolgozat, 18.§-a pedig a záróvizsga vonatkozásában, melyek szintén az egységes szerkezetű TVSz-ben találhatók. Kérjük, hogy tájékozódását ezen szabályok végigolvasásával kezdje. Ezeket a részletes szabályokat a továbbiakban nem ismételjük el, viszont alkalmanként hivatkozni fogunk rájuk.

1. Témavezető

A TVSz értelmében (40.§ (4-5)) a szakdolgozathoz szükséges egy témavezető, aki a szak oktatói közül kerül ki, lehetőleg (de nem kizárólag) a főállású oktatók közül. Kivételes és indokolt esetben más szak oktatója vagy akár külső oktató is lehet témavezető, ám ez a szak vezetőjének engedélyéhez kötött, és a gyakorlatban ritkán fordul elő.

A témavezető kiválasztásakor arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy tájékozódjanak az intézeti oktatók szakterületeiről és javasolt témaköreiről az intézet honlapján („Választható témakörök és témavezetők" itt). A témavezetői megkeresést az oktatónak jogában áll elhárítani akár azért, mert nincs szabad kapacitása további szakdolgozók vállalására, akár azért, mert nem érzi magát kompetensnek az adott témakörben. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a hallgatónak más témakört kell választania és egyéb szakterületű oktatóhoz fordulnia.

2. Témaválasztás, témabejelentés

Az anglisztika alapszakon szakdolgozni kívánó hallgatók számára az Angol-Amerikai Intézet (továbbiakban: AA Intézet) nem ír elő konkrét szakdolgozati témákat, amelyek közül választani lehet és kell. Szakdolgozati téma lehet bármi, amely a tágan definiált angol nyelvű kultúrához (irodalom, színház, film, képzőművészet, történelem, társadalom, populáris kultúra stb.) vagy az angol nyelvtudományhoz, fordítástudományhoz, alkalmazott nyelvészethez kapcsolódik: az egyetlen fontos megkötés, hogy az angol nyelvhez és/vagy kultúrához való kapcsolódás egyértelműen kimutatható legyen.

Az Intézet szabad kezet ad az oktatók és a hallgatók számára a szakdolgozati téma közös kialakításában, ami azt jelenti, hogy a hallgatók megkereshetik ötleteikkel, elképzeléseikkel az Intézet bármelyik oktatóját, majd az oktatóval folytatott megbeszélések, konzultációk eredményeként véglegesítik azt a szakdolgozati témát, amelyet a hivatalos címbejelentő űrlapon a Tanulmányi Osztály felé leadnak. Az AA Intézet azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos témákat megfelelő témavezetői vagy bírálói kompetencia hiányában ne fogadjon el még akkor sem, ha egyébként azoknak az angol nyelvű kultúrához, ill. az angol nyelvtudományhoz, fordítástudományhoz vagy alkalmazott nyelvészethez való kapcsolódása vitán felül áll.

A témaválasztással kapcsolatban gyakran megfogalmazódik az a téves elképzelés, hogy ha a hallgató személyesen vagy írásban előterjeszt egy témaötletet, akkor arra a tanár egyszerűen rábólint. A hallgató általában ritkán képes kellő pontossággal kidolgozni egy témát, tehát a témavezetőnek minimum pontosítania, fókuszálnia kell az elképzelést. Legalább ilyen gyakori azonban, hogy az oktató szakdolgozatírásra alkalmatlannak minősíti és elutasítja a témát, mint ahogy az is könnyen előfordulhat, hogy kellő szakértelem hiányában más oktatóhoz küldi a jelentkezőt. Ha a szak oktatói között nem akad olyan, aki elvállal egy adott témát, és külső témavezető bevonása sem kivitelezhető, akkor hiába ragaszkodik hozzá a hallgató, abból a témából nem lesz módja szakdolgozatot írni.

A szakdolgozat végső témáját a szakdolgozó és a témavezető közösen alakítja ki; ez általában időigényes folyamat, hiszen több személyes találkozást, konzultációt, együttgondolkodást igényel. Éppen ezért azt ajánljuk, hogy minél korábban keressenek meg akár több oktatót is elképzeléseikkel, ötleteikkel.

A hivatalos szakdolgozati címbejelentésre akkor kerülhet sor, ha a hallgató és a témavezető már megegyeztek a szakdolgozat témájában és a témavezető elvállalta annak vezetését. Ekkor kell a hallgatónak kitöltenie az erre a célra szolgáló űrlapot (letölthető innen), amelyet a témavezető és az intézetvezető is aláírásával hitelesít. Utóbbira azért van szükség, mert az intézetvezetőnek is jóvá kell hagynia az adott szakdolgozati témát.

A hatályos kari szabályok (Kari kieg. rend. 17.§) szerint a szakdolgozati címbejelentésnek nincs kötött határideje. Az AA Intézet által szervezett összes szak esetében azonban a szakdolgozatok témabejelentésének legvégső határideje a TVSz-ben meghatározott benyújtási határidőt megelőző hatodik hét első napja, vagyis az őszi félévben október 1., a tavaszi félévben pedig március 1. Ez azt jelenti, hogy az a hallgató, aki fenti határidőkig nem nyújtja be a témavezető és az intézetvezető által aláírt címbejelentő űrlapját a Tanulmányi Osztályon, azonos félévben nem nyújthat be szakdolgozatot. Fontos tudnivaló ugyanakkor, hogy a Tanulmányi Osztályon leadott címbejelentő nem „évül el", vagyis nem szükséges egy későbbi félévben újra benyújtani: ilyesmire csak akkor van szükség, ha a szakdolgozat tervezett témája vagy a témavezető személye megváltozott.

Szeretnénk arra emlékeztetni minden érintett hallgatót, hogy a címbejelentő benyújtásának végső határideje nem azt jelenti, hogy a szakdolgozat témájának kiválasztását következmények nélkül el lehet halasztani ilyen késői dátumig! A határidő azért ilyen késői, hogy ne okozzon problémát a szükséges aláírások beszerzése, amely a vizsgaidőszakban sokkal nehézkesebb, mint a szorgalmi időszak elején. Ám egy sikeres szakdolgozat megírásához hat hét teljesen egyértelműen kevés, tehát az előrelátó szakdolgozó legalább fél évvel korábban felveszi a kapcsolatot a témavezetőjével és legalább három hónappal a benyújtási határidő előtt ténylegesen munkához lát.

3a. Szakdolgozati szeminárium (BBNAN08000), ill. Anglisztika BA szakdolgozati felkészítés (BBNAN88100)

-- Tájékoztatás 2017-ben vagy később iratkozottak számára --
2017-ben egy új típusú, órátlan tanegység került bevezetésre az anglisztika BA tárgylistájában, a neve „Anglisztika BA szakdolgozati felkészítés" (BBNAN88100). Ennek a kurzusnak az a célja, hogy – egyetemi tanóra keretein kívül – formálisan is kötelezze a szakdolgozót a témavezetőjével való rendszeres közös munkára, együttműködésre. Ennek megfelelően a fenti tárgyat minden főállású intézeti oktató neve alatt meghirdetjük, és arra kérjük azokat, akiknek már van témavezetőjük és szakdolgozati témájuk, hogy az adott félév tárgyfelvételi határidejéig regisztráljanak a SAJÁT TÉMAVEZETŐJÜK neve alatt meghirdetett kurzuson. Nagyon fontos azonban, hogy csak akkor jelentkezzenek, ha az illető oktató már előzetesen elfogadta a témavezetést, továbbá ne feledkezzenek meg arról, hogy a félév végén az oktató háromfokozatú skálán értékeli az elmúlt félévi munkát, tehát nem elég felvenni a tárgyat: szakdolgozatukkal rendszeresen foglalkozni és a témavezetővel kommunikálni is szükséges. A tárgy teljesítésének nem feltétele az, hogy a szakdolgozatukat ugyanabban a félévben be is nyújtsák, de érdemi teljesítményt (legalább egy fejezetnyi szöveg elkészítését) fel kell mutatni a tárgy elvégzéséhez. A „BA szakdolgozati felkészítés" tárgy kötelezően teljesítendő, az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének előfeltétele, ha tehát valaki egy adott félévben be szeretné fejezni tanulmányait – még akkor is, ha esetleg szakdolgozata benyújtását egy későbbi félévre tervezi –, mindenképpen abban a félévben fel kell vennie ezt az órátlan tárgyat.

-- Tájékoztatás 2017 előtt iratkozottak számára --
Korábban az angol szakos BA tantárgylistában szerepelt a szakdolgozati szeminárium (BBNAN08000), amelyet a 2017 előtt iratkozottaknak teljesítenie kell az abszolutórium megszerzéséhez és a záróvizsgára bocsátáshoz. Ezúton is szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a szakdolgozati szemináriumot csak olyan hallgatók vehetik fel, akiknek már van választott témájuk és hozzá témavezetőjük! Enélkül a kurzusra nem érdemes jelentkezni, hiszen az ténylegesen a szakdolgozat előkészítésével és megírásával foglalkozik. A szakdolgozati szemináriumon részt venni kívánó hallgatók számára kötelező előírás, hogy lehetőleg a félév első óráján, de legkésőbb a címbejelentés fenti határidejéig mutassák be a szeminárium vezetőjének hivatalos, aláírt témabejelentő lapjukat (vagy annak másolatát), hogy meggyőződhessen róla: van témavezetőjük, akivel együtt tudnak dolgozni a szakdolgozat előkészítésén. Ha ezt elmulasztják, a szeminárium vezetője megtagadhatja a félév végi aláírást, ami nem teljesített kurzust jelent. (A hallgatók azonban nem kötelesek a szakdolgozati szeminárium elvégzésének félévében be is nyújtani a szakdolgozatot.)

3b. Formai és tartalmi követelmények

A szak készített angol nyelvű útmutatókat a szakdolgozat formai és tartalmi követelményeiről, amelyek megtalálhatók az oldal tetején (Thesis Guidelines). Az irodalmi-kulturális témájú szakdolgozat megírásának pontos folyamatáról alapos tájékoztatást nyújt a Guidelines to the BA Thesis on Literary And Cultural Topics dokumentum. A dokumentum tartalmazza a szakdolgozat előírt terjedelmét (10-12 ezer szó), formai sajátosságait, ezen belül a hivatkozások mikéntjét, a szakdolgozat felépítését, annak főbb formai és strukturális egységeit, az angol értekező próza nyelvi és egyéb jellegzetességeit.

Ugyanez az útmutató használható a nyelvészeti témájú szakdolgozat megírásához is, figyelembe véve a tudományterületek közti műfaji eltéréseket, melyeket az ugyanerről a honlapfelületről letölthető Guidelines to the BA Thesis in Linguistics c. dokumentum ismertet.

Kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák át az útmutató(k) szövegét, és bármiféle bizonytalanság esetén forduljanak témavezetőjükhöz tanácsért, felvilágosításért.

Lényeges, hogy a TVSz előírásai szerint (40.§ (7)) a szakdolgozat szövegéhez csatolni kell az ún. plágium-nyilatkozatot, akár magyar, akár angol nyelven (megtalálható az oldal tetején). A plágiumot tartalmazó szakdolgozat értékelése automatikusan elégtelen!

Az AA Intézet nem határozza meg, hogy a szakdolgozó benyújtás előtt hány alkalommal köteles személyesen konzultálni a témavezetővel: ennek meghatározását a témavezető kompetenciájába utalja. A témavezetőnek ugyanakkor joga van a munkafolyamat során belső határidőket szabni, pl. arra, hogy meddig kell a szakdolgozónak jelezni az adott félévben szakdolgozati szándékát, mikorra kell az első megírt fejezetét bemutatnia, vagy mikorra kell a szakdolgozat teljes szövegét prezentálnia a témavezetőnek.

4. Szakdolgozat benyújtása

A szakdolgozatok benyújtásának határideje a tavaszi félévben április 15., az őszi félévben november 15. (Kari kieg. rend. 17.§ (4)). Ez a határidő teljesen szigorúan értelmezendő, vagyis ha valaki eddig a napig nem nyújtja be szakdolgozatát, akkor az adott félévben nem bocsátható záróvizsgára, szakzárása tehát legkevesebb egy félévet késni fog. Amennyiben az adott dátum munkaszüneti napra esik, a következő munkanap lesz a tényleges benyújtási határidő.

A szakdolgozatot akkor érdemes benyújtani, ha a hallgató vagy már megszerezte abszolutóriumát, vagy pedig a szakdolgozat benyújtásának félévében megszerzi azt (a szabályzat a korábbi benyújtást sem zárja ki, ám ekkor a hallgató még nem bocsátható záróvizsgára, tehát szakdolgozatának védésére csak későbbi félévben kerülhet sor). Az abszolutóriumról részletesebben olvashatnak a Záróvizsga tájékoztatóban.

A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgakövetelményről jogszabály rendelkezik. (Ld. net.jogtar.hu) Anglisztika BA-s hallgatók esetében a diploma megszerzése egyben a felsőfokú nyelvvizsga megszerzését is jelenti, így ezenfelül nekik egyéb nyelvvizsgakötelezettségük nincs.

A szakdolgozatot egy nyomtatott példányban (kötve vagy fűzve; fekete kemény borító már nem elvárás), ill. elektronikusan (pdf formátumban) a Neptun rendszerbe feltöltve kell benyújtani a fenti határidőig. A nyomtatott példányt a záróvizsgán visszakapja, a kari könyvtár csak az elektronikus verziót őrzi meg.

A nyomtatott példány Tanulmányi Osztályon történő benyújtásával egyidejűleg a hallgatónak be kell mutatnia azt az űrlapot, amelyen a témavezető jóváhagyja a szakdolgozat benyújtását (TVSz 40.§ (7)) (a kitöltendő űrlap linkje megtalálható az oldal tetején). (Bővebb információ itt.) A szakdolgozó felelőssége, hogy kellő időben egyeztessen a témavezetővel az aláírás időpontjáról és helyéről: a témavezetőnek nem kötelessége oktatási napjain és hivatali fogadóóráin túl rendelkezésre állni az aláírásra. Felhívjuk a szakdolgozók figyelmét arra is, hogy a témavezetőnek jellemzően több szakdolgozója is van egy adott félévben, ezért nem várható el tőle, hogy a leadási határidő előtt néhány nappal elküldött szövegeket rövid határidővel elolvasson és véleményezzen. Ha viszont erre nincs ideje, akkor kötelessége megtagadni a szakdolgozat benyújtását engedélyező aláírását. Ezért mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy a szakdolgozat befejezésére vonatkozóan inkább április 1-jét, illetve november 1-jét tekintse irányadónak, hiszen a maradék két hétben az ellenőrzés, javítás, szöveggondozás kisebb munkálatai probléma nélkül elvégezhetőek.

5. Bírálat

Az anglisztika alapszakos szakdolgozatokat – a TVSz előírásainak megfelelően – az AA Intézet főállású oktatói írásos formában bírálják el. Kivételes esetben külső oktató felkérésére is sor kerülhet. A bírálót az intézetvezető jelöli ki és kéri fel a szakdolgozat elbírálására, így a témavezető a szakdolgozat elkészítésének fázisában nem rendelkezik erre vonatkozó információval. Az AA Intézet fennállása óta szigorú elve és gyakorlata, hogy a bíráló személye nem lehet azonos a témavezető személyével, mivel csak így garantálható a szakdolgozat objektív értékelése.

A bírálatok elkészítésének határideje – a TVSz kari kiegészítő rendelkezései szerint – a záróvizsga-időszak kezdete előtt egy hét. Eddig az időpontig a bíráló – vagy igény szerint az AA Intézet oktatásszervezője – feltölti a Neptun rendszerbe az elkészült bírálatot, ahonnan a hallgató letöltheti és felkészülhet a szakdolgozati védésre.

Az irodalmi és kulturális témájú szakdolgozatok bírálata számára az AA Intézet rendszeresített egy bírálati űrlapot, amelyen a bíráló egységes szempontok szerint, 100 pontos rendszerben értékeli a dolgozat témaválasztását, szerkezetét, tartalmát, nyelvezetét és a formai követelményeknek való megfelelést. A bíráló a végső pontszám alapján ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a szakdolgozatot, és feltesz néhány (max. 4) kérdést a záróvizsga részét képező szakdolgozati védésre. (Tájékozódásképpen az űrlap letölthető az oldal tetején.) Az űrlap használható más (nyelvészeti, fordítástudományi) témájú szakdolgozatok esetében is.

A bíráló a bírálat hivatalos leadása (azaz annak a Neptun rendszerébe való feltöltése) előtt legkésőbb egy héttel (tehát a ZV-időszak kezdete előtt két héttel) köteles a szakdolgozat bírálatát tájékoztatásképpen emailen eljuttatni a témavezetőhöz. A témavezetőnek jogában áll egyet nem értését kifejezni, amennyiben megítélése szerint a bíráló a szakdolgozat egyes elemeit tévesen vagy túl szigorúan értékelte, illetve amennyiben a végső érdemjegy nem tükrözi a szakdolgozat valós színvonalát. A bírálónak azonban joga van ragaszkodni a saját véleményéhez és értékítéletéhez, azaz nem köteles elfogadni a témavezető eltérő véleményét. Amennyiben a bíráló és a témavezető eltérő véleménye és értékelése két vagy több jegy különbségben fejeződik ki, bármelyik félnek jogában áll az intézetvezetőhöz fordulni és egy második bíráló felkérését javasolni. Amennyiben a témavezető három munkanapon belül nem reagál a bíráló megküldött bírálatára, akkor úgy tekinthető, hogy a témavezetőnek érdemi észrevétele nincs a bírálattal kapcsolatban, és a bírálat hivatalos formában leadható.

A bármilyen (tartalmi és/vagy formai, pl. plágium) okból elégtelenre bírált szakdolgozat esetén a szakdolgozat nem elfogadható, és a hallgató záróvizsgára nem bocsátható, egy későbbi félévben köteles új címbejelentő űrlapot, majd egy új szakdolgozatot benyújtani. Azaz a folyamat újraindul a témavezetővel való egyeztetéstől és a címbejelentéstől. Az új címbejelentő nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szakdolgozónak új témát és témavezetőt is kell választania, de ilyen esetben feltétlenül tanácsos átgondolni, hogy megfelelő-e számára a korábban választott témája vagy akár a témavezető személye. Természetesen a témavezető is dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván a hallgatóval együtt dolgozni, mivel a közös munka sikertelennek bizonyult.

6. Záróvizsga (bővebben lásd itt)

Az angol szakos záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki az adott félévben határidőre benyújtotta szakdolgozatát, és azt elégtelennél jobb jegyre értékelte a bíráló, továbbá aki a záróvizsgára bocsátásig megszerezte abszolutóriumát, tehát legkésőbb a záróvizsga-hetet megelőző héten teljesítette utolsó vizsgáit.

Az angol szakos záróvizsga több részvizsgából áll, melyek a következők:

a. A szakdolgozat megvédése
b. Irodalmi záróvizsga
c. Nyelvészeti záróvizsga

2009 őszi félévtől kezdve a nyelvi kompetenciavizsga (hagyományos nevén a Proficiency) nem része a szakos záróvizsgának, hanem – a hallgatók kérésének engedve – külön tárgyként (BBNAN/BBLAN02800) szerepel a tantárgylistán, azaz az órátlan vizsgás tantárgyaknál megszokott módon a Neptunban fel kell venni és a vizsgaidőszakban teljesíteni kell. A nyelvi kompetenciavizsgára a vizsgaidőszak első napjaiban kerül sor, és külön írásbeli és szóbeli részből áll, de egy osztályzattal értékelik a vizsgáztató tanárok.

a.) A szakdolgozat védése során a szakdolgozat bírálója (vagy az ő kényszerű távolléte esetén a témavezető) tesz fel kérdéseket a vizsgázónak szakdolgozatával kapcsolatban. A bíráló kérheti a téma bővebb kifejtését, egyes hibák szóbeli korrigálását, homályos pontok magyarázatát. A vizsgázó teljesítményét egy érdemjeggyel értékeli.

b.) és c.) Az irodalmi és a nyelvészeti záróvizsgán a hallgatók a kötelező áttekintő irodalmi és nyelvészeti kurzusokon szerzett tudásukról adnak számot úgy, hogy a szak honlapján feltüntetett tételsorból véletlenszerűen kiválasztott témakört önállóan kidolgozzák és szóban kifejtik. Az irodalmi és a nyelvészeti záróvizsgát egy-egy jeggyel értékelik a vizsgáztatók.

A záróvizsga osztályzatát tehát összesen négy részosztályzat átlaga határozza meg: a szakdolgozaté, a szakdolgozat-védésé, valamint az irodalmi és a nyelvi záróvizsgáé. Amennyiben bármelyik részjegy elégtelen, a záróvizsga összosztályzata is elégtelen lesz.

Sok sikert a szakzáráshoz!

Angol-Amerikai Intézet

 

x