Záróvizsga tájékoztató


ANGLISZTIKA BA ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2020. TAVASZ:
letölthető innen

1. Abszolutórium
Az anglisztika alapszakos záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki az adott félévben határidőre benyújtotta szakdolgozatát, és azt elégtelennél jobb jegyre értékelte a bíráló, továbbá aki a záróvizsgára bocsátásig megszerezte abszolutóriumát avagy végbizonyítványát, tehát legkésőbb a záróvizsga-hetet megelőző héten teljesítette utolsó vizsgáit.
 
Abszolutóriumot az a hallgató kaphat (ld. TVSz 39.§), aki teljesítette a Kar és az anglisztika alapszak által előírt összes kötelező tárgyat, az anglisztika alapszak két kötelezően választható sávjának egyikét, valamint megszerezte a törvényileg előírt 180 kreditet. Az abszolutórium megszerzésének nem előfeltétele sem a két választott specializáció, sem a más szakos minor teljesítése, amennyiben a hallgató enélkül is rendelkezik elégséges kredittel. Ilyen esetben azonban sem a minor, sem a specializáció teljesítése nem lesz bejegyezve a diploma mellékletébe.
 

Az abszolutóriumot a Tanulmányi Osztály állítja ki, amelynek jogszabályi kötelessége a végbizonyítvány kiállítása és ezzel a hallgató tanulmányainak lezárása, ha minden feltételnek megfelel. Ha tehát valaki szeretné a tanulmányait további egy vagy két félévvel meghosszabbítani (pl. abból a célból, hogy befejezze minorját vagy valamelyik specializációját, vagy mert Erasmus-ösztöndíjjal külföldre készül), de egyébként már rendelkezik 180 kredittel, akkor fontos, hogy legalább egy kötelezően előírt tárgy teljesítését (pl. Nyelvi kompetenciavizsga) halassza el, mert így nem abszolválhat és a TO sem fogja lezárni a Neptunban tanulmányait.

Az abszolutórium megszerzése után a hallgató több kurzust nem vehet fel a Karon, azaz nem lehet több aktív féléve, viszont a továbbiakban sem tandíjat, sem egyéb költségtérítést nem fizet (leszámítva a hallgatói jogviszonyon kívüli záróvizsgára jelentkezés esetleges díját). Fontos még, hogy a felsőoktatási törvény értelmében az abszolutóriumtól számított öt éven belül záróvizsgát kell tenni, különben az abszolutórium elévül.

2. Záróvizsga menete
Az anglisztika alapszakos záróvizsga több részvizsgából áll, melyek a következők:


a. A szakdolgozat megvédése
b. Irodalmi záróvizsga (tételsort ld. lent)
c. Nyelvészeti záróvizsga (tételsort ld. lent)

(2009 őszi félévtől kezdve a nyelvi kompetenciavizsga (hagyományos nevén a Proficiency) nem része a szakos záróvizsgának, hanem külön tárgyként (BBNAN/BBLAN02800) szerepel a tantárgylistán, azaz az órátlan vizsgás tantárgyaknál megszokott módon a Neptunban fel kell venni és a vizsgaidőszakban teljesíteni kell. A nyelvi kompetenciavizsgára a vizsgaidőszak első napjaiban kerül sor, és külön írásbeli és szóbeli részből áll, de egy osztályzattal értékelik a vizsgáztató tanárok.)

A három részvizsgára azonos napon, de külön részbizottságok előtt és külön helyszínen kerül sor, hallgatónként eltérő sorrendben, a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében.

a.) A szakdolgozat védése során a szakdolgozat bírálója (vagy az ő kényszerű távolléte esetén a témavezető avagy más egyéb kijelölt oktató) tesz fel kérdéseket a vizsgázónak szakdolgozatával kapcsolatban. A bíráló kérheti a téma bővebb kifejtését, egyes hibák szóbeli korrigálását, homályos pontok magyarázatát. A vizsgázó teljesítményét egy érdemjeggyel értékeli.

b.) Az irodalmi záróvizsga az angol-amerikai irodalomtörténet kötelező kurzusain elsajátított ismereteken alapul. Az irodalmi rész vizsgatételeiről, a vizsga céljáról, a vizsgára készülésről, a vizsga pontos menetéről a honlap tájékoztat. A tájékoztatás főbb pontjai magukban foglalják a tételeket, a vizsga időbeosztását, a tételhúzás menetét, a felkészülési időt, a felelet részeit (10 perces beszéd a tételről, 5 perc kérdés-felelet a beszéd főbb pontjairól), az értékelés szempontjait részletesen, valamint az ajánlott irodalomlistát. Az irodalmi záróvizsgát egy jeggyel értékelik a vizsgáztatók.

c.) A nyelvészeti záróvizsgán a hallgatók a kötelező áttekintő nyelvészeti kurzusokon szerzett tudásukról adnak számot úgy, hogy a szak honlapján feltüntetett tételsorból véletlenszerűen kiválasztott témakört önállóan kidolgozzák és szóban kifejtik. A nyelvészeti záróvizsgát egy jeggyel értékelik a vizsgáztatók.

A záróvizsga osztályzatát tehát összesen négy részosztályzat átlaga adja: a szakdolgozaté, a szakdolgozat-védésé, valamint az irodalmi és a nyelvi záróvizsgáé. Amennyiben ezek átlaga X,5-re jönne ki, a TVSz-ben rögzített kerekítési szabály értelmében az összosztályzatot felfelé kerekítjük. Amennyiben bármelyik részjegy elégtelen, a záróvizsga összosztályzata is elégtelen lesz, ám a TVSz (Kari kieg. rend. 18.§ (5)) értelmében a későbbi megismételt záróvizsgán csak az elégtelennel értékelt részvizsgát köteles megismételni a hallgató.

Sok sikert a szakzáráshoz!

Angol-Amerikai Intézet

BA záróvizsgatételek

BA záróvizsgatételek irodalomból

BA záróvizsgatételek nyelvészetből

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgakövetelményről jogszabály rendelkezik. (Ld. net.jogtar.hu) Anglisztika BA-s hallgatók esetében a diploma megszerzése egyben a felsőfokú nyelvvizsga megszerzését is jelenti, így ezenfelül nekik egyéb nyelvvizsgakötelezettségük nincs.

x