Nyelvelmélet és kontaktológia műhelykonferencia 2015 2015. június 29.

 A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán kerül sor 2015. november 17-18-án.

Egy-egy nyelv generációról generációra való módosulását és térbeli szétfejlődését, azaz, a nyelvtörténeti és a dialektális változásokat gyakran külső nyelvi hatások idézik elő. A nyelvi kapcsolatok a szókölcsönzésekben mutatkoznak meg leglátványosabban, azonban a nyelvek közötti kölcsönhatás a nyelvek grammatikáját: hangrendszerét, alaktanát és mondattanát is befolyásolhatja. Kétnyelvű környezetben az anyanyelvi grammatikába a másodnyelvből elvont tények is beépülhetnek. A beszélők másodnyelve gyakran konzerváló szerepet játszik; segít bizonyos archaikus jelenségek megőrződésében.

A két- vagy többnyelvűség mindenhol és minden történelmi korban gyakori. A magyar nyelvnek az uráli nyelvek általános sajátosságaitól eltérő grammatikai jegyei is részben a magyarságnak ótörök népekkel, majd a Kárpát-medencében talált szláv népességgel való együttélése következtében jöhettek létre. A mai magyar nyelv alakulását is befolyásolja, hogy a magyar beszélőknek mintegy ötöde kétnyelvű.

Konferenciánkra olyan előadásokat várunk, melyek a magyar vagy más nyelv valamely időbeli vagy földrajzi változatának egy grammatikai (tehát nem lexikai, hanem mondattani, alaktani vagy hangtani) jelenségét egy másik nyelv hatásával magyarázzák, kontaktusjelenségként értelmezik. Külön szekciót szentelünk a magyar-szláv történeti és szinkrón kapcsolatoknak. Az esettanulmányok általánosabb tanulságokhoz is elvezethetnek -- például azzal kapcsolatban, hogy milyen grammatikai tényezők segítik elő, illetve gátolják két grammatika interferenciáját; milyen szerepet játszik például a két érintkező grammatika közelsége vagy távolsága. Érdekes lehet a kérdéskör pszicholingvisztikai aspektusa is, illetve annak vizsgálata, hogy milyen szociolingvisztikai környezet szükséges a másodnyelvi hatások rögzüléséhez és továbbterjedéséhez.

A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán kerül sor 2015. november 17–18-án. A konferencián 30 perces előadások hangzanak el; minden előadást 10 perces vita követ. A részletes, legalább egyoldalas, legfeljebb kétoldalas előadásvázlatokat pdf (vagy esetleg rtf) formátumú csatolmányként a nyelvelmelet@gmail.com címre várjuk augusztus 31-ig. Egy névvel ellátott és egy név nélküli változatot is kérünk. Az elhangzó előadásokat a név nélküli előadásvázlatok közül választja ki egy bíráló bizottság. A bizottság döntéséről szeptember 30-ig küldünk értesítést. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila

x