Absztraktok

Bende-Farkas Ágnes: Komplex kifejezések temporális jelentés összetevőjének változásai a középmagyar korban

Dömötör Adrienne: Hagyomány és újítás a Vizsolyi Biblia nyelvében: a vonatkozó névmásokkal bevezetett szerkezetek

Egedi Barbara: A Károli Biblia határozott főnévi kifejezéseinek kontrasztív korpuszvizsgálata

Farkas Edit: Stiláris különbség vagy értelmezés? – A Károli Biblia eredeti és újonnan revideált szövegének jelentéstani-stilisztikai összehasonlítása

Fejes László – Rebrus Péter: Vegyes hangrendű tövek a Károli Bibliában

Forró Orsolya: Írásban jelölt hangtani jelenségek a Károli-Bibliában, a helyesírásban – és a fonológiában

Gugán Katalin: Hagyomány és innováció középmagyar kori bibliafordítások mondattanában

Hegedűs Veronika: Az ige és igemódosítók szórendje a Károli-bibliában

Horváth Laura: Egyes akcióminőségek kifejezése Károli és Agricola Újtestamentumában

Huszthy Bálint: Sylvester és Károli északkeleti akcentusa

Kalcsó Gyula: Nyelvjárások konvergenciája a korai nyomtatványok nyelvében és a Károli Bibliában

Kiss Sándor: Igeneves szerkezetek és mondattagolás az Újtestamentum magyar szövegében és forrásszövegeiben

Koltai Kornélia: Milyen fordítási elv szerint jött létre a Károli Biblia? Az Ótestamentum nyelvének vizsgálata a forrásszöveg fényében

Korompay Klára: A Jónás könyve a Károli Bibliában: szókészlettani és jelentéstani vizsgálatok

A. Molnár Ferenc: A revideált Károlyi-féle bibliafordítás archaizmusairól

Simon Eszter: Korpuszépítés középmagyar bibliafordításokból – különös tekintettel a Károli-féle Bibliára

Szikszainé Nagy Irma: Jónás könyvének stiláris jellemzői néhány magyar bibliafordításban

Varga Mónika: Funkcionális szinonímiáról a Károli Biblia nyomán: az ellentétes mellérendelés kérdésköre

x