Program

Nyelvelmélet és dialektológia 4. – A Károli-Biblia nyelve

Helyszín: Sophianum 206. (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)

2017. október 17–18.

Október 17. (kedd)

9.00–9:10        Megnyitó: Ft. Dr. Fodor György dékán

9.10–9.50        Koltai Kornélia: Milyen fordítási elv szerint jött létre a Károli Biblia? Az Ótestamentum nyelvének vizsgálata a forrásszöveg fényében

9.50–10.30      A. Molnár Ferenc: A revideált Károlyi-féle bibliafordítás archaizmusairól

10.30–10.40    Kávészünet

10.40–11.20    Dömötör Adrienne: Hagyomány és újítás a Vizsolyi Biblia nyelvében: a vonatkozó névmásokkal bevezetett szerkezetek

11.20–12.00    Gugán Katalin: Hagyomány és innováció középmagyar kori bibliafordítások mondattanában

12.00–12.40    Varga Mónika: Funkcionális szinonímiáról a Károli Biblia nyomán: az ellentétes mellérendelés kérdésköre 

12.40–13.40    Ebédszünet

13.40–14.20    Fejes László – Rebrus Péter: Vegyes hangrendű tövek a Károli Bibliában

14.20–15.00    Forró Orsolya: Írásban jelölt hangtani jelenségek a Károli-Bibliában, a helyesírásban – és a fonológiában

15.00–15.20    Kávészünet

15.20–16.00    Kiss Sándor: Igeneves szerkezetek és mondattagolás az Újtestamentum magyar szövegében és forrásszövegeiben 

16.00–16.40    Farkas Edit: Stiláris különbség vagy értelmezés? –  A Károli Biblia eredeti és újonnan revideált szövegének jelentéstani-stilisztikai összehasonlítása 

17.00              az IGE-IDŐK c. kiállítás közös megtekintése a Magyar Nemzeti Múzeumban*


Október 18. (szerda)

9.00–9.40        Simon Eszter: Korpuszépítés középmagyar bibliafordításokból – különös tekintettel a Károli-féle Bibliára 

9.40–10.20      Horváth Laura: Egyes akcióminőségek kifejezése Károli és Agricola Újtestamentumában 

10.20–11.00    Bende-Farkas Ágnes: Komplex kifejezések temporális jelentés összetevőjének változásai a középmagyar korban

11.00–11.20    Kávészünet

11.20–12.00    Egedi Barbara: A Károli Biblia határozott főnévi kifejezéseinek kontrasztív korpuszvizsgálata

12.00–12.40    Hegedűs Veronika: Az ige és igemódosítók szórendje a Károli-bibliában

12.40–13.40    Ebédszünet

13.40–14.20    Korompay Klára: A Jónás könyve a Károli Bibliában: szókészlettani és jelentéstani vizsgálatok

14.20–15.00    Szikszainé Nagy Irma: Jónás könyvének stiláris jellemzői néhány magyar bibliafordításban

15.00–15.20    Kávészünet

15.20–16.00    Huszthy Bálint: Sylvester és Károli északkeleti akcentusa

16.00–16.40    Kalcsó Gyula: Nyelvjárások konvergenciája a korai nyomtatványok nyelvében és a Károli Bibliában

16.40              Zárszó

 

 

* A múzeumlátogatás a konferencia előadói, illetve a hallgatóság számára ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék a nyelvelmelet@gmail.com címen!

x