Bende-Farkas Ágnes

 

Elérhetőség: PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék, Amb. 209.,
agnesbf @ nytud.hu


CV


publikációs lista


Kutatási területek, érdeklődés:

Modellelméleti és dinamikus szemantika, szintaxis—szemantika interfész.

Ezen belül: a magyar fókusz szemantikája, kvantifikáció, egzisztenciális mondatok, specifikusság, másodlagos predikátumok és inkorporáció.

 

Oktatás:

magyar mondattan, angol mondattan, bevezetés a nyelvészetbe, a mondattan elmélete, generatív nyelvelmélet, kutatásmódszertan

A 2009/2010-es tanév tavaszi félévében tartott kurzusok:

  •  Logika és szemantika

Korábbi kurzusok:

  • Logika és szemantika

 

Témavezetés:

a szintaxis-szemantika interfészt érintő témakörökben

  • Információs szerkezet (Topik, Fókusz)

  • Kvantifikáció (DP-kvantifikáció, adverbiumok) és változókötés

  • A másodlagos predikátumok szintaxisa és szemantikája (igekötők, depiktív és rezultatív szerkezetek)

  • Morfoszemantika (kötött morfémák, például a módjelek) szintaxisa és   szemantikája

  • A határozatlan DP-k szintaktikai és jelentéstani tulajdonságai (kivételes hatóköri viselkedés, inkorporáció, specifikus olvasatok, a névelő-reduplikáció hatásai)

  • Tagadás és polaritási jelenségek a magyarban és más nyelvekben

  • Egzisztenciális mondatok szintaxisa és szemantikája (a magyarban vagy más nyelvekben)

x