É. Kiss Katalin

English

Elérhetőség:
PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék

ekiss @ nytud.hu
ekiss.katalin @ btk.ppke.hu

Oktatói profil
CV

Publikációs lista (NyTud)
; MTMT
Adatlapja az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

Kutatási területek:
a magyar mondat szerkezete, a fókusz és a kvantorok mondattani és jelentéstani sajátságainak összefüggése

Folyó kutatási projektum:
Magyar történeti mondattan (OTKA-projektum); ezen belül különösen az ómagyar-kori tagadás

Oktatás:
magyar mondattan, angol mondattan, bevezetés a nyelvészetbe, a mondattan elmélete, generatív nyelvelmélet, kutatásmódszertan

A 2009/2010-es tanév tavaszi félévében tartott kurzusok:

 • Magyar mondattan II (speciálkollégium): hétfő 8.30-10

 • A nyelvészeti kutatás módszertana:  hétfő 10-11.30

 • Magyar mondattan (doktorandusoknak): péntek 8.30-10

 • Kutatásmódszertan (doktorandusoknak): péntek 10-11.30

 • Konzultáció (doktorandusoknak): péntek 12-13.30 Amb. 209, és megbeszélés szerint

Korábbi kurzusok:

 • Introduction to linguistics

 • Bevezetés a nyelvleírásba II.

 • Syntax

 • A nyelvészet új irányzatai

Témavezetés:

Javasolt szakdolgozati témák MA szinten:

 • A mozzanatos igék vizsgálata eseményszerkezeti és mondattani szempontból

 • Igekötőhasználat valamely ómagyar kódexben

 • Igeidőhasználat valamely ómagyar kódexben

 • Az eldöntendő kérdések szerkezete valamely ómagyar kódexben

 • Egyenes szórendű tagadó mondatok (A „fel nem foghatom”, „be nem áll a szája” mondattípus vizsgálata, elektronikus adatgyűjtés alapján)

PhD témakiírások:

 • Magyar mondattani jelenségek leírása a generatív nyelvelmélet keretében

 • Fókuszjelenségek a magyarban és a világ nyelveiben

 • A szintaxis-szemantika interfész problémái

 • Magyar nyelvtörténeti jelenségek vizsgálata generatív keretben

Szakmai szolgálat:

Egyetemi funkciók:

 • a PPKE BTK Nyelvészeti Doktori Iskolájának vezetője,

 • a PPKE BTK Doktori Tanácsának Elnöke,

 • a PPKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja

Más szakmai, tudományszervezési funkciók:

 • az MTA I. Osztályának tagja

 • az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja

 • a MAB Plénum tagja

 • a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriumának tagja

Szerkesztőbizottsági tagság

 • az Acta Linguistica Hungarica társszerkesztője

 • a Theoretical Linguistics (Mouton de Gruyter) társszerkesztője

 • a Natural Language and Linguistic Theory szerkesztőbizottságának tagja

 • a The Linguistic Review szerkesztőbizottságának tagja

 

Utoljára frissítve: 2010. február 5.

x