A keresztény vallás alapítása - Fröhlich Ida

Tematika és irodalomjegyzék

 

Fröhlich Ida
A keresztény vallás alapítása
Szerda 10-11:30 Aug 108

Február 17
Templom és intézmények a Makkabeus-felkeléstől. A szaddukeusok

Február 24
Törvénymagyarázat és vallási-társadalmi csoportok. A farizeusok

Március  3
Jámborság és írott hagyomány. Az esszénusok

Március 10
Bűnbánó csoportok. Keresztelő János

Március 17
Jézus működése: a galileai háttér. Tanítások

Március 24
Jézus tanításai a kor vallási gyakorlatának hátterében

Április 7
A gyógyítások és szimbolikus jelentésük

Április 14
Jézus kereszthalála és feltámadása. Próféciák és a jézusi működés

Április 21
A tanítványok terjesztő munkája (ApCsel). Intézmények. Az örömhír megfogalmazásai

Április 28
A pogány környezet. A gnózis

Május 5
Pál és az első közösségek: Jeruzsálem, Kisázsia, Görögország, Róma.

Május 12
Várakozások és keresztény apokaliptika (a Jelenések könyve)

 


IRODALOMJEGYZÉK

Források:

Újszövetségi Szentírás

Euszébiosz Egyháztörténete, ford. Baán István, Budapest: Szent István Társulat, 1983

Josephus Flavius, A zsidók története, ford. Révay József, Budapest: Gondolat 1966 és későbbi kiadások; Budapest: Talentum Kiadó 2004, 2008

Josephus Flavius, A zsidó háború, ford. Révay József, Budapest: Gondolat 1963 és későbbi kiadások; Budapest: Akkord Kiadó 1999

A qumráni szövegek magyarul, szerk., ford. Fröhlich Ida. Második, átdolgozott és bővített kiadás, Piliscsaba, Budapest: PPKE, Szent István Társulat, 2000

Lexikonok, szótárak, kézikönyvek:

ABD – The Anchor Bible Dictionary, 1-6, New York: Doubleday 1992

Conzelmann, H., Lindemann, A., Interpreting the New Testament: an introduction to the principles and Methods of New Testament Exegesis, Peabody, Mass: Hendrickson Publishers, 1988, 1999 (és korábbi német kiadások)

Hastings, James (ed.), Encyclopaedia of religion and ethics 1-13, Edinburgh: Clark 1994

Jeromos Bibliakommentár, II. kötet, Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2003

Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York: Walter de Gruyter 1977-

RGG – Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, hrsg. H.D. Betz. 4. völlig neu bearb. Aufl., Tübingen: Mohr  2000

The Catholic Encyclopedia, New Advent, 2003 (CD-változata: PPKE Médiatár, Augustineum alagsor)


Feldolgozások:

Beinert, Wolfgang, A kereszténység, Budapest: Vigilia Kiadó, 2005

Budai Gergely – Herczegh Pál, Az Újszövetség története, Budapest: Kálvin Kiadó, 1994

Crossan, J., Reed, J. L., Jézus nyomában, Budapest: Gold Book, 2004

Davies, P.R., Brooke, G.J., Callaway, P.R., A holt-tengeri tekercsek világa, Pécs: Alexandra Kiadó 2003

Fabris, Rinaldo, Az új ember az Újszövetségben, in: Julien Ries (szerk.), A hívő ember a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban, Budapest: Typotex Kiadó, 2006, 150-210.

Fiensy, D.A., Jesus the Galilean: soundings in a first century life, Piscataway, NJ: Gorgias Press 2007 (interneten elérhető)

Jagersma, H., Izráel története, II: Nagy Sándortól Bar Kochbáig, Budapest: [s.n.], 1991

Jonas, Hans, The gnostic religion: the message of the alien God and the beginnings of the Christianity. 3r. ed., Boston: Beacon Press 2001

Kákosy László, Fény és káosz: a kopt gnósztikus kódexek, Budapest: Gondolat, 1984

Kirschbaum, Engelbert, Az apostolfejedelmek sírjai, Budapest: Szent István Társulat, 1987

Kroll, Gerhard, Jézus nyomában, Budapest: Szent István Társulat 1982

Murphy-O’Connor, Jerome, Pál története, Európa Könyvkiadó, 2007

Poirier, Paul-Hubert, A keresztény antropológia születése (1-2.század, in: Julien Ries (szerk.), A hívő ember a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban, Budapest: Typotex Kiadó 211-307.o.

Rudolph, Kurt, Die Gnosis: Wesen und Geschichte einer spätantiker Religion, 2. durchges. Aufl., Leipzig: Köhler & Amelang 1980; 3.Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1994 (Uni-Taschenbücher 1577), és több angol kiadás ( Gnosis: the nature and history of gnosticism)

Saldarini, A.J., Pharisees, scribes and Sadducees in Palestinian society: a sociological approach, 1988; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001 (interneten elérhető)

Stemberger, Günter, Jewish contemporaries of Jesus: Pharisees, Sadducees, Essenes, Minneapolis: Fortress Press1995 (= Pharisäer, Sadduzäer, Essener, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 1991)

Tarjányi B.- Szabó M., Az Újszövetség görög nyelve, PPRK Hittudományi Akadémia, 1988

Twelftree, Graham T., Jesus the Exorcist: A Contribution to the Study of the historical Jesus, Tübingen, Peabody, MA: Mohr Siebeck, Hendrickson 1993


VanderKam, James C., An introduction to early Judaism, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001

x