Biblia héber 2 - Balogh Katalin

Tematika és irodalomjegyzék

 

BIBLIAI HÉBER 2
Balogh Katalin nyelvtanár
Szerda 830-1000


Óra típusa: szeminárium
Heti óraszám: 2
Óra tartama: 1 félév
Értékelés: gyakorlati jegy

Számonkérés módja: évközi témazáró dolgozat (a félév közepe táján), röpdolgozatok, év végi zárthelyi dolgozat (az utolsó órán). Az érdemjegy a dolgozatok átlagából az órai munkából, és a házifeladatok (legalább 9 db a 11 db-ból!) beadásából tevődik össze.

Kötelező tankönyv: Weingreen, J.: A practical grammar for classical Hebrew, (2. kiad., Oxford: Clarendon Press, 1959) 
Ajánlott irodalom: Seow, C.L., A Grammar for Biblical Hebrew, (Revised Edition, Nashville: Abingdon Press, 1995)
 Greenberg, Moshe,  Introduction to Hebrew, (New Jersey: Prentice- Hall Inc., 1965)
 Strack, H.L., - Jepsen, A., Hebräische Grammatik mit Übungsbuch, (München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1952)
 Lambdin, T.O.,  Introduction to Biblical Hebrew, (London: Darton, Longman & Todd, 2003)
Szakirodalom: Joüon, P.,- Muraoka, T., Transl., Revis.,A Grammar of Biblical Hebrew, (Roma:  Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2000)
 Rödiger, R., Gesenius’s Hebrew Grammar with a Hebrew Reading Book, (London: Samuel Bagster and Sons)
 Van der Merwe, C.H.J., - Naudé, J.A., - Kroeze, J.H., A Biblical Hebrew Reference Grammar, (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002)
 
Megjegyzés: Az első év során sajátítják el a hallgatók a klasszikus héber nyelvtan alapjait. A képzés során J. Weingreen héber nyelvkönyvét használjuk alaptankönyvként. C. L. Seow  nyelvkönyve  kiegészítésül szolgál. Az óra célja az elméleti bevezető után, a tanult anyagot -  feladatokkal, bibliai idézetekkel, a bibliai héber nyelv alapszókészletét elsajátítva  - a gyakorlatba átültetni.

A félév beosztása:

1. Félévkezdő ismétlő dolgozat
2. Előljárószók ragozása; a mutató névmások; a szabályos ige aktív particípiuma (W.: 31.-34. l.)
3. A többesszámú főnevek ragozása; a rendhagyó főnevek ragozása; a birtoklás a héber nyelvben (W.:35.-38. l.)
4. A szabályos ige imperfectuma; a felszólítómód; a tiltások (W.: 39.-41. l.)
5. Évközi dolgozat  (tavaszi szünet után.)
6.  Az infinitívusok; a kérdő névmás; a szegoláta főnevek (W.: 42.-45. l.)
7.  A passzív particípiumok; néhány prepozíció ragozása; a cohortatívus és jussívus  (W.: 46.-48. l.)
8.  A waw consecutivum; a statív igék; a szabályos igék (W.: 49.-51.l.)
9.  Nif’al; Pi’él; Pu’al (W.: 52.-54. l.)
10. Hif’íl; Hof’al; Hitpa’él (W.: 55.-57. l.)
11. Igék tárgyragokkal (W.: 58.-60. l.)
12. A vonatkozó névmás; a hasonlítás és fokozás; a melléknévrövidülés; a pauzális alakok (W.: 61.-64. l.)
13. Év végi dolgozat (utolsó órán)

x