Bibliai héber 4 - Balogh Katalin

Tematika és irodalomjegyzék

 

BIBLIAI  HÉBER 4
Balogh Katalin nyelvtanár
Szerda 1000-1130

Óra típusa: szeminárium
Heti óraszám: 2
Óra tartama: 1 félév
Értékelés: gyakorlati jegy

Számonkérés módja: évközi témazáró dolgozat (a félév közepe táján), röpdolgozatok, év végi zárthelyi dolgozat (az utolsó órán). Az érdemjegy a dolgozatok átlagából az órai munkából, és a házifeladatok (legalább 9 db a 11 db-ból!) beadásából tevődik össze.

Kötelező tankönyv: Weingreen, J.: A practical grammar for classical Hebrew, (2. kiad., Oxford: Clarendon Press, 1959) 
Ajánlott irodalom: Seow, C.L., A Grammar for Biblical Hebrew, (Revised Edition, Nashville: Abingdon Press, 1995)
 Greenberg, Moshe,  Introduction to Hebrew, (New Jersey: Prentice- Hall Inc., 1965)
 Strack, H.L., - Jepsen, A., Hebräische Grammatik mit Übungsbuch, (München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1952)
 Lambdin, T.O.,  Introduction to Biblical Hebrew, (London: Darton, Longman & Todd, 2003)
Szakirodalom: Joüon, P.,- Muraoka, T., Transl., Revis.,A Grammar of Biblical Hebrew, (Roma:  Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2000)
 Rödiger, R., Gesenius’s Hebrew Grammar with a Hebrew Reading Book, (London: Samuel Bagster and Sons)
 Van der Merwe, C.H.J., - Naudé, J.A., - Kroeze, J.H., A Biblical Hebrew Reference Grammar, (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002)
 
Megjegyzés: Az óra a klasszikus héber nyelvtan első éves tananyagának elsajátításához ad segítséget, fő anyagát fordítási gyakorlatok adják héberről magyarra. Különös hangsúlyt kap a magyarról héber nyelvre történő fordítás is, melynek elsődleges célja a tanulók bibliai héber nyelvi szókincsének aktivizálása.  Józsue könyve első négy fejezetének olvasása közben a hallgatók az eredeti bibliai szövegen követhetik nyomon a héber nyelvtan jellegzetes vonásait, különös tekintettel a rendhagyó igealakokra. A szeminárium során a hallgatók megismerkedhetnek a történeti tárgyú elbeszélő műfajú szöveg sajátosságaival.

A félév beosztása:

1. 8.,9. gyakorlatok olvasása, fordítása héberről magyarra; H:F.: W.: 8. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
2. 10.,11. gyakorlatok olvasása, fordítása héberről magyarra; H:F.: W.: 9. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban..
3. 12.,13. gyakorlatok olvasása, fordítása héberről magyarra; H:F.: W.: 10. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
4. 14.,15. gyakorlatok olvasása, fordítása héberről magyarra; H:F.: W.: 11. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
5. 16.,17. gyakorlatok olvasása, fordítása héberről magyarra; H:F.: W.: 12. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
6. 18.,19. gyakorlatok olvasása, fordítása héberről magyarra; H:F.: W.: 13. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
7. Évközi dolgozat  (tavaszi szünet után.)
8. W.: 14. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
9. W.: 15. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
10. W.: 16. gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
11. W.: 23.!! gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
12.  W.: 24.!! gyakorlat magyarról héberre fordítása írásban.
13. Év végi dolgozat  (utolsó órán.)

x