Buddhizmus - Kisdi Barbara

Tematika és óraleírás

 

A tantárgy címe
India I. 
Buddhizmus 

A tantárgy kódja
BMNVT01101 Félév 1


A tantárgy típusa
SZEMINÁRIUM 

Óraszám
Heti 2 óra 

Kreditek száma 2


Oktató: Kisdi Barbara


Tantárgy célja: A kurzus bevezeti a hallgatókat a buddhista vallás alapjaiba, kialakulásának történetébe, elméleti rendszerébe, megismerkedhetnek továbbélésének változataival, követőinek - a vallás által befolyásolt - gondolkodásmódjával, életstílusával, illetve a mai társadalmakra gyakorolt hatásával.


A tantárgy leírása:


1 Buddha és kora. Az indiai társadalom Buddha születése idején.
Buddha színrelépésének körülményei, a korabeli társadalomban betöltött szerepe, tanításának társadalomkritikája és hatása.  2
2 Buddha tanításának alapjai, a tanítás személyiség- és társadalomformáló szerepe
Átértelmezett és új elemek a hagyományos hindu gondolkodásmódhoz képest, amelyek egy új világnézeti rendszer alapját képezik. A tanítás hatása az ego rejtett felértékelôdésére, ennek hatása a társadalmi szervezôdés és a társadalmi kapcsolatok alakulására. 2
3 Hinajána
Az egyházi szervezôdés kezdetei. A buddhizmus mint vallás és mint életstílus. Az önmegváltás tana, és ennek társadalmi következményei. A buddhizmus szerepe a korabeli indiai társadalomban. 2
4 Mahájána
A buddhizmus adaptációja a korabeli társadalmi igényekhez. A bódhiszattva ideájának társadalomformáló szerepe. 2
5 Vadzsrajána / Tantrajána
A miszticizmus megjelenése. A tantra (hagyományláncolat) és a titkos tanítások szerepe a vallási hagyományban, az életmódban és a társadalmi magatartásban, illetve kialakulásának lehetséges okai. 2
6 A buddhizmus szerepe a mindennapi társadalmi életben
A buddhista vallásgyakorlat megjelenése a mindennapi életben, a vallási elôírások szervezô- és szabályozó szerepe, hatása a személyközi és csoportközi viszonyokra, a társadalmi hierarchiára, a napi gazdasági tevékenységekre és az ünnepi magatartásra.  2
7 A buddhizmus Srí Lankán és Délkelet-Ázsiában
A hinajána mai továbbélésének változatai, jelentôsége a déli területek történelmének, a politikai vezetés és a gazdaság típusainak, életformájának alakulásában. A déli buddhizmus adaptációja a modern világ kihívásaihoz, szerepe a mai etnikai, vallási konfliktusokban. A buddhizmus és a lokális kultúrák viszonya.  2
8 A buddhizmus Közép-Ázsiában, Iránban és Kasmírban. A buddhizmus hatása az iszlámra.
Maitréja kultuszának társadalomfilozófiai jelentôsége a közép-ázsiai országokban. A vallási szinkretizmus megjelenése az irodalomban és a mûvészetben (Szindbád, az Ezeregyéjszaka meséi, a gandhárai mûvészet, stb). A buddhizmus szerepe a mai etnikai-vallási ellentétekben.   2
9 A buddhizmus Tibetben, Mongóliában és Nepálban, Kínában, Koreában és Japánban.
A mahájána buddhizmus szinkretista jellege és megjelenésének okai az északi hagyományban. A tibeti buddhizmus politikai szerepe, a burját- mongolok és a nepáli buddhista nevárok helye a mai – többségi – társadalomban, a kínai buddhizmus és a konfucionizmus viszonya és mai megjelenési formáik, illetve a buddhizmus sorsa a kommunista országokban, a japán buddhizmus, mint a modern társadalomszemlélet ôsi forrása. 2
10 Buddhizmus és kereszténység
A buddhizmus és a kereszténység történeti kapcsolatai, ezek hatásai. A paradicsom és a pokol eszméjének megjelenése a buddhista gondolkodásban. 2
11 A buddhizmus „modernizációja”
A buddhizmus alkalmazkodása a modern tudományos felfedezésekhez. Az ázsiai buddhista közösségek propaganda- és önreprezentációs tevékenysége. Buddhizmus a médiában és az interneten.  2
12 A buddhizmus Nyugaton
A buddhizmus hatása a nyugati gondolkodásmódra. A buddhizmus mint alternatíva a nyugati életformában. A buddhizmus mint a New Age forrása. Mentálhigiéna mint vallás? Divatot teremtett téveszmék a buddhizmussal kapcsolatban (vegetarianizmus, a meditáció, mint az ego megerôsítésének gyakorlata, tömeges beavatások, stb).  2
13 A buddhizmus Magyarországon
A buddhizmus megjelenésének társadalmi-politikai körülményei és okai hazánkban. A buddhizmus jelentése és üzenete Magyarországon. A magyarországi buddhisták szociológiai jellemzôi (kik, hol, miért választják), kapcsolatuk a kereszténységgel és más vallásokkal, a buddhista eszmék szerepe gondolkodásmódjukban és életvitelükben. A magyar buddhista közösségek identitástudata. A magyar buddhista rendek hivatalos jogállása – a buddhizmus a kisegyházak között.  2
14 Összefoglalás 2


Oktatás módszere: szemináriumi előadás 
Oktatás segédeszközei: szakkönyvek, kutatási anyag, az oktató tárgygyűjteménye
Számonkérés módja:
a) hallgatók részvétele: 
b) önálló munka (előkészület): -
c) konzultáció és számonkérés: írásbeli vizsga
d) érdemjegy: gyakorlati jegy


Kötelező irodalom:
KÜNG, Hans – BECHERT, Heinz: Párbeszéd a buddhizmusról. Budapest: Palatinus-
 Könyvek Könyvkiadói Kft. 1997. 
SCHMIDT József: Ázsia világossága. Buddha élete, tana és egyháza. Budapest: Atheneum  
SKILTON, Andrew: A buddhizmus rövid története. Budapest: Corvina 1997.
Ajánlott irodalom
DHARMARAKSITA: A buddhista karma tana. Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó 2001.
GOMBRICH, R.F.: Buddhism and Society. Modern Asian Studies, 6 (3), 1972. pp. 483-496.
HETÉNYI Ernő (szerk): Buddhista lexikon. Trivium.
POROSZ Tibor: A buddhista filozófia kialakulása. Budapest: Tan Kapuja Főiskola 2000.
SCHLUCHTER, Wolfgang: Max Webers Studie über Hinduismus und Buddhismus.
Frankfurt, Suhrkamp 1984. 
SMART, Ninian: Contrast and Comparisons between Buddhism and Christianity. In:
Buddhism and Christianity: Rivals and Allies. University of Hawaii Press, Honolulu 1993. pp. 12-26.
SPIRO, M.E.: Buddhizmus és társadalom. In: HAMILTON, Malcolm B.: Vallás, ember,
 társadalom. Budapest: AduPrint 1998: 95-105.
TAMBIACH, S.J.: Buddhism and the Spirit Cults of North East Thailand. Cambridge:
Cambridge University Press 1970. 

x