Fröhlich Ida - Ókori vallások 2013.

Fröhlich Ida

ÓKORI VALLÁSOK (BBNTÖ10900)

előadás, szerda 10-12

Tematika:

február 13.

A Mediterráneum és a Közel-Kelet vallásai: Egyiptom

február 20.

A Mediterráneum és a Közel-Kelet vallásai: Mezopotámia

február 27.

A Mediterráneum és a Közel-Kelet vallásai: Szíria-Palesztina

március 6.

A Mediterráneum és a Közel-Kelet vallásai: a görög világ

március 13.

A Mediterráneum és a Közel-Kelet vallásai: Itália

március 20.

Birodalmak és vallások: az újbabiloni és perzsa birodalmak

április 3.

Birodalmak és vallások: szinkrétizmusok a hellénizmus korában

április 10.

Birodalmak és vallások: a Római birodalom és a kereszténység

április 17.

Vallás és filozófia a római császárkorban. Kereszténység és pogányság a késő-ókorig

április 24.

Közép- és távol-keleti vallások: Az ókori India: hinduizmus

május 1.

Közép- és távol-keleti vallások:  Az ókori India: buddhizmus

május 8.

Közép- és távol-keleti vallások: Vallások az ókori Kínában

május 15.

Konzultációs óra

IRODALOM

Tankönyv helyett:

M. Eliade, Vallási hiedelmek és eszmék története (ford. Saly Noémi). 1. A kőkorszaktól az eleusziszi misztériumokig, 2. jav. kiadás, Budapest: Osiris – Századvég, 1994, a tematikához tartozó részek.

Források (az előadások anyagához tartozó források fordításai hozzáférhetők nyomtatásban megjelent művekben, és/vagy a következő internetes elérhetőségen: Ókori és keleti vallások. Szöveggyűjtemény (főszerk. Déri Balázs). Antiqua et Orientalia, Bölcsész konzorcium HEFOP 3.3-1, http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/f/Image/086_jpeg_vallas.jpg oldalon:

Egyiptomi vallás, források, válogatás az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=75.html oldalán

Komoróczy Géza, Fénylő ölednek édes örömében. A sumer irodalom kistükre, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1970; 1983;

Rákos Sándor, Gilgames – Agyagtáblák üzenete, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1966; 1974; 2004Mezopotámiai vallások, források az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=79.html oldalán

Maróth Miklós, Baal és Anat (Ugariti eposzok). Prométheusz könyvek, Budapest: Helikon kiadó, 1986

Ugariti vallás, források az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=80.html oldalán

Biblia, Ó- és Újszövetség, javasolt fordítás: Biblia. Ószövetségi és újszövetségi Szentírás, Budapest: Szent István Társulat, 2005

Hésziodosz, Istenek születése – Munkák és napok, Magyar Helikon, 1974 és későbbi kiadások (Európa diákkönyvtár-sorozatban, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2005)

Homérosz, Iliász (ford. Devecseri Gábor), Budapest: Európa Könyvkiadó, 2005 (Európa Diákkönyvtár-sorozatban, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2006)

Homérosz, Odüsszeia (ford. Devecseri Gábor), Budapest: Európa Diákkönyvtár, 2003

Apollodórosz, Mitológia, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977

Hegyi Dolores, Görög vallástörténeti chrestomathia, Budapest: Osiris, 2003

Görög vallás, források (Apollodórosz, Mitológia; Hésziodosz, Istenek születése, Munkák és napok; Homérosz, Iliász, Odüsszeia; Homéroszi himnuszok; Plutarkhosz; Epiktétosz) az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=76.html oldalon

Római vallás, források az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=78.html oldalán

Apuleius, Az aranyszamár (ford. Révai József), Budapest: Magvető Kiadó, 1959; Európa Könyvkiadó, 1983; Európa Diákkönyvtár, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2002 - XI. fejezet (az „Isis-könyv")

Keleti vallások a Római Birodalomban, az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=83.html oldalán

Josephus Flavius, A zsidók története (XI-XX. könyv), (ford. Révai József), Budapest: Gondolat, 1966; Budapest: Talentum Kiadó, 2008; A zsidók története (ford. Révai József), Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980, 1983

Josephus Flavius, A zsidó háború (ford. Révai József), Budapest: Gondolat Kiadó, 1963 és későbbi kiadások

A qumráni szövegek magyarul (ford. Fröhlich Ida), Budapest – Piliscsaba: PPKE BTK – Szent István Társulat, 2000

Zsidó vallás, források az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=81.html oldalán

Euszebiosz, Egyháztörténet (ford. Baán István). Ókeresztény írók 4, Budapest: Szent István Társulat, 1983.

Kereszténység, egyháztörténet az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=84.html oldalán

Zoroasztrianizmus az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=16.html oldalán

A manicheizmus forrásai a Késő-ókori vallások: A manicheizmus, az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=62.html oldalán

Hinduizmus az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=17.html oldalán

Dzsainizmus az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=19.html oldalán

Kínai vallások az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=20.html oldalán

Tibeti vallások az ELTE http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok/index.asp_id=22.html oldalán

További tájékozódásra és olvasásra:

Kézikönyvek, lexikonok, összefoglaló művek:

Mitológiai enciklopédia, Budapest: Gondolat, 1988

A görög és római mitológia lexikona – Larousse (ford. Karsai György), Budapest: Saxum kiadó, 2008

Chadwick, H., G.R. Evans, A keresztény világ atlasza, Budapest: Helikon kiadó, 1993; 1999

Feldolgozások:

M. Eliade, A szent és a profán. A vallási lényegről. Mérleg, Budapest, Európa, 1999

R. Otto, A szent az Isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz (ford. Bendl Júlia), Budapest: Osiris, 1997

Rosalie David, Vallás és mágia az ókori Egyiptomban, Budapest: Gold Book, 2002

Alberto Siliotti, Egyiptomi piramisok, Budapest: Gabo Kiadó, 2005

Kákosy László, Varázslás az ókori Egyiptomban, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969

A.L. Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja, Budapest: Gondolat, 1982, a „IV. Nah is – und schwer zu fassen der Gott" c. fejezet (218-284.o.)

Komoróczy Géza, Az ókori Mezopotámia vallásai (Keleti vallások, 3) (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1988)

Bermant, Ch., - Weitzman, Michael: Ebla. Egy ismeretlen ókori civilizáció, Budapest: Gondolat Kiadó,  1986

Robert Graves, A görög mítoszok 1-2. Pro Memoria, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981

Massimo Pallottino, Az etruszkok, Budapest: Gondolat Kiadó, 1979, 1980

Fritz Graf, A mágia a görög-római világban, Budapest: Gondolat Kiadó, 2009

Anna Swiderkowna, A hellénizmus kultúrája Nagy Sándortól Augustusig, Budapest: Gondolat kiadó, 1981

Vanyó László, Az ókeresztény művészet szimbólumai, Budapest: Jel kiadó, 2010

Klaus K. Klostermaier, Bevezetés a hinduizmusba, Budapest: Akkord Kiadó, 2006

Küng, Hans – Stietencron, Heinrich von: Párbeszéd a hinduizmusról. Palatinus 1999.

Skilton, Andrew: A buddhizmus rövid története. Budapest: Corvina 1997

Küng, Hans – Bechert, Heinz: Párbeszéd a buddhizmusról. Budapest: Palatinus-

Könyvek Könyvkiadói Kft. 1997

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története. Budapest: Osiris: 2001, 81-96, 132-142,

171-188, 218-236, 293-304, 349-354, 396-404, 444-449 oldalak.

Küng, Hans – Ching, Julia: Párbeszéd a kínai vallásokról. Palatinus-Könyvek Kft. 2000

x